Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 7 Bechukosei 1


פלוגתת ר"י ור"ש (בתו"כ כו, ו) אם מעבירים (חיות רעות) מן העולם או משביתן שלא יזוקו, לשיטתייהו בביעור חמץ (פסחים רפ"ב), מלאכה שא"צ לגופה (שבת עג, ב) ודבר שאינו מתקיים (שם מא, ב), שקו"ט בפלוגתת ר"ע ור"י (ר"ה לא, א) בפי' "מזמור שיר ליום השבת" ודברי הש"ס (שם) דפליגי "אי חד חרוב" או "תרי חרוב": השייכות לימי הספירה