Enjoying this page?

ב סיון - Sivan 2

 ב סיון, מו לעומר

אנא בכח - דקבלת שבת - אומרים בלחש.

ופרוש עלינו כו' - דקבלת שבת - בעמידה.

בשנת תקפ"ט חל ש"פ במדבר ה' סיון.

קודם הדלקת נרות של שבת אמר הצ"צ מאמר שאו את ראש גו' אבותם.

פי' שאו כפי' הראב"ע מענין כי תשא את ראש.

וביאור הענין שע"י עבודת הארת הנשמה שבגוף, נעשה עלי' בראש ועצם הנשמה כמו שהיא למעלה והסביר כמה פסוקים ומאמרי זהר ומדרש.

בשבת בצהרים אמר רבינו הדרוש וארשתיך לי לעולם וביאורו שנדפסו בלקו"ת.

ביום א דחה"ש אמר רבינו את הדרוש וספרתם לכם וביאורו - שנדפסו בלקו"ת.

ביום השני דחה"ש בסעודת יו"ט אמר רבינו את הדרוש והחכמה מאין תמצא, והוא ביאור השני בענין תספרו חמשים יום הנדפס בלקו"ת.