Enjoying this page?

א סיון - Sivan 1

 א סיון, מה לעומר

ר"ח

זרוק חוטרא אעיקרי' קאי.

נחלה בלי מצרים הנחילו אבותינו רבותינו הקדושים לכבוד חסידים הראשונים, אשר בני בניהם ובני בנותיהם לדורותיהם, באיזה מדינה וסביבה שיהיו, יהי' אצלם אותו ה"עיקרי'", והוא המשכת פנימיות הלבב אל צור מחצבתו. לפעמים העיקרי' מכוסה ונעלם בכמה לבושים, וזאת היא עבודת החפץ בחיים להסיר את הכיסוים ולקבוע לו זמני למוד בתורת החסידות ולנהוג במנהגי עדת החסידים.