Enjoying this page?

ג סיון - Sivan 3

 ג סיון, מז לעומר

כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם עחה"ש, לא היתה רוח אאמו"ר נוחה מזה.

המעיין בשיטת תוד"ה תורה (שבת פט. א) יבין, שחה"ש הוא זמן עת רצון למעלה, והשי"ת מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה ויום הקדוש דצום יום הכיפורים.