Enjoying this page?

065a – תינוקת – פרק עשירי – נדה, סה ע”א

Tzuras Hadaf - צורת הדף 

"עד שתחיה המכה" תנן?

עד שתחיה המכה תנן - וד' לילות לקטנה מאי עבידתייהו:

אלא דיהיב לה כולהו בימי נערות.

נערות י"ב חדש מי איכא?

והא אמר שמואל, "אין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים בלבד".

וכי תימא בציר מהכי הוא דליכא, הא טפי איכא.

הא "בלבד" קאמר?

אלא דיהיב לה שתים בימי קטנות, ושתים בימי נערות.

הא בעא מיניה רב חיננא בר שלמיא מרב, "הגיע זמנה לראות תחת בעלה, מהו?"

אמר ליה, "כל בעילות שאתה בועל אינן אלא אחת, והשאר משלימין לד' לילות"?

אינן אלא אחת - ושלש בעי למיתב לה לבד ב' דקטנות:

אלא דיהיב לה אחת בימי קטנות, ושתים בימי נערות, ואחת בימי בגרות.

אי אמרת בשלמא בוגרת בעלמא

אי אמרת בשלמא בוגרת בעלמא - שניסת לאחר שבגרה:

יהבינן לה טפי.

אית לה טפי - מלילה אחת, דאית לה ב' לילות, מש"ה יהיב להך משבגרה לילה אחת שלמה, ואע"ג דנבעלה קודם לכן.

דכי היכי דאהני בעילות קטנות, למבצר חדא מד' לילות הניתנות לנערה, דהא אמרינן כל בעילות שבעל אינן אלא אחת, הא לילה אחת מיהא מבצרי, דתו לא יהבינן לה ד' אלא ג':

כי היכי דאהני קטנות בימי נערות למבצר לה חדא, אהני נמי נערות לבגרות למבצר לה חדא.

אהני נמי בעילת נערות למבצר חדא - מלילות דבגרות, ותו לא.

הלכך להך בוגרת שנבעלה קודם לכן יהבינן מיהא לילה אחת מהשתים:

אלא אי אמרת בוגרת דעלמא לא יהבינן לה טפי.

אלא אי אמרת בוגרת - לילה הראשון ותו לא, אמאי יהיב לה להך אחת בימי בגרות, א"כ בעילות דקודם לכן מאי אהנו? חדא בעילה הוא דבעי למיתב לה בימי בגרות, ולא כל הלילה:

לא ליתב לה אלא בעילת מצוה, ותו לא?

לעולם דיהיב לה אחת בימי קטנות וג' בימי נערות.

וג' בימי נערות - וליכא הכא בגרות כלל.

ודקשיא לך הא לא משכחת ג' עונות של ג' חדשים בימי נערות?

מי סברת כו':

מי סברת כל תלתא ירחי חדא עונה?!

כל תרי ירחי, חדא עונה.

מנימין סקסנאה הוה שקיל, ואזיל לאתריה דשמואל.

סבר למעבד עובדא כוותיה דרב, אפילו ראתה.

כוותיה דרב - בוגרת כל לילה הראשון:

אמר לא פליג רב, בין ראתה בין לא ראתה.

קדים שכיב באורחא.

קרי שמואל עליה דרב, (משלי יב) "לא יאונה לצדיק כל און".

לא יאונה כו' - שלא נכשל זה בדבריו:

אמר רב חיננא בר שלמיא משמיה דרב, כיון שנתקו שניו של אדם,

משנתקו שניו - זקנה:

נתמעטו מזונותיו.

נתמעטו מזונותיו - קשין לבא:

שנאמר (עמוס ד) "גם [אני נתתי לכם] נקיון שנים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומותיכם":

ראתה ועודה: תנו רבנן, "ראתה ועודה בבית אביה.

בית הלל אומרים, כל הלילה שלה.

ונותנין לה עונה שלמה.

וכמה עונה שלמה?

פירש רבן שמעון בן גמליאל, לילה וחצי יום".

ומי בעינן כולי האי?

ורמינהי, "הרי שהיו גתיו

גתיו - ליין:

ובית בדיו

ובית בדיו - לשמן:

טמאות, ובקש לעשותן בטהרה.

כיצד הוא עושה?

הדפין

הדפין - זהו הדלת שנותנין על הענבים:

והלולבין

הלולבים - היינו חופיא אישקוב"א שמנקים בה את הגת:

והעדשין,

והעדשין - זו היא הגת עצמה, שהענבים נתונים שם:

מדיחן