Enjoying this page?

052a – בא סימן – פרק ששי – נדה, נב ע”א

Tzuras Hadaf - צורת הדף 

ריחני:

ריחני - מברכין עליהן בורא עצי בשמים, ואין טעון ברכה לאחריו דהנאה מועטת היא:

משנה

תינוקת שהביאה שתי שערות.

או חולצת או מתיבמת.

וחייבת בכל מצות האמורות בתורה.

וכן תינוק שהביא שתי שערות, חייב בכל מצות האמורות בתורה.

וראוי להיות בן סורר ומורה, משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן.

וראוי להיות בן סורר ומורה - משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן.

אבל קודם ב' שערות לאו בר עונשין הוא.

ומשהקיף זקן, ראוי להוליד, ורחמנא אמר, "בן" ולא הראוי להיות אב:

התחתון ולא העליון.

התחתון ולא העליון - באיזו הקפת זקן אמרו, בתחתון, שלמטה ולא העליון:

אלא שדברו חכמים בלשון נקיה.

תינוקת שהביאה שתי שערות, אינה יכולה למאן.

רבי יהודה אומר, עד שירבה השחור:

ה"ג רבי יהודה אומר עד שירבה השחור - ול"ג על הלבן.

כלומר שישחיר אותו מקום משערות הרבה:

 

גמרא

וכיון דתנן "חייבת בכל מצות האמורות בתורה".

"או חולצת או מתיבמת", למה לי?

לאפוקי מדרבי יוסי.

דאמר, "איש", כתוב בפרשה, אבל אשה בין גדולה ובין קטנה.

איש כתיב בפרשה - (דברים כה) "ואם לא יחפוץ האיש", הלכך קטן לא חליץ, אבל אשה בין גדולה בין קטנה:

קמ"ל, דאי אייתי שתי שערות, אין. אי לא, לא.

מאי טעמא, אשה כאיש.

וכיון דתנא, "וכן התינוק שהביא ב' שערות".

"חייב בכל המצות האמורות בתורה", ל"ל?

וכי תימא, משום דקבעי למתני, "וראוי להיות בן סורר ומורה".

תנינא חדא זימנא?

"אימתי הוא בן סורר ומורה?

משיביא שתי שערות, ועד שיקיף זקן.

התחתון ולא העליון.

אלא שדברו חכמים בלשון נקיה"?

אין ה"נ.

אלא איידי דפריש מילי דתינוקת, קמפרש נמי מילי דתינוק:

תינוקת שהביאה כו': א"ר אבהו א"ר אלעזר הלכה כרבי יהודה.

הלכה כרבי יהודה - שאם לא בא עליה משהביאה שתי שערות, שיכולה לעקור נישואי קטנותיה, עד שירבה השחור:

ומודה רבי יהודה, שאם נבעלה לאחר שהביאה שתי שערות, שוב אינה יכולה למאן.

שוב אינה יכולה למאן - דהך ביאה הוו להו קדושין גמורין, דגדולה היא, ובידה לקדש עצמה. וכי פליג, כשלא בעל לאחר שגדלה פליג.

ואפ"ה לר"מ לא ממאנת, דכיון שהגדילה שעה אחת ולא מיחתה שוב אינה יכולה למחות, וחלו להו קדושין קמאי:

חברוהי דרב כהנא, סבור למעבד עובדא כרבי יהודה, ואע"ג דנבעלה.

אמר להו רב כהנא, לא כך היה מעשה, בבתו של רבי ישמעאל.

בבתו של רבי ישמעאל - שהשיאתה אמה כשהיא קטנה יתומה ולאחר שילדה באת למאן:

שבאת לבית המדרש, למאן.

ובנה מורכב לה על כתפה.

ואותו היום הוזכרו דבריו של רבי ישמעאל בבית המדרש.

ובכתה בכייה גדולה בבית המדרש.

אמרו, "דבר שאמר אותו צדיק, יכשל בו זרעו"?!

דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל.

"(במדבר ה) 'והיא לא נתפשה' אסורה, הא נתפשה מותרת.

והיא - מיעוטא הוא. והכי דריש, "היא", אשה סתמא שקדושיה גמורין היא דכי לא נאנסה אסורה לבעלה, ויש לך אחרת שאפילו זנתה שלא באונס מותרת לבעל ולבועל.

ואיזו?

זו שקידושיה קדושי טעות.

כגון ע"מ שאני כהן, והרי הוא ישראל. וכגון קטנה, דאין מעשיה כלום. ואמה נמי אין בידה לקדשה:

ויש לך אחרת, שאע"פ שלא נתפשה, מותרת.

ואיזו?

זו שקדושיה קדושי טעות.

שאע"פ שבנה מורכב על כתפה, ממאנת והולכת לה.

ואפילו בנה מורכב כו' - דלאו נישואין הוו, לענין זנות נמי לא מיתסרה עליה, דפנויה בעלמא היא.

ולא אמרינן בעילות שבעל משגדלה הוו קדושין.

דקסבר כל הבועל על דעת קדושין הראשונים הוא בועל, ולא נתכוין לחזור ולקדשה:

ונמנו וגמרו, עד מתי הבת ממאנת?

עד שתביא שתי שערות".

פרוש, ולא עבוד עובדא.

רבי יצחק ותלמידי דרבי חנינא, עבוד עובדא כרבי יהודה, ואע"ג דנבעלה.

אזל רב שמן בר אבא, אמרה קמיה דר' יוחנן.

אזל רבי יוחנן, אמרה קמיה דרבי יהודה נשיאה.

שדר בלשא,

בלשא - חיל:

ואפקוה.

ואפקוה - מבעלה האחרון, שנשאה במיאון זה:

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, לא שירבה השחור ממש, אלא כדי שיהיו שתי שערות שוכבות, ונראות כמי שירבה השחור על הלבן.

שתי שערות שוכבות - שיהו ארוכות:

רבא אמר, שתי שערות המקיפות משפה לשפה.

א"ר חלבו אמר רב הונא, שתי שערות שאמרו, צריך שיהא בעיקרן גומות.

רב מלכיו אמר רב אדא בר אהבה, גומות אע"פ שאין שערות.

אמר רב חנינא בריה דרב איקא,

שפוד,

שפחות,

שפחות - מתניתין היא בכתובות, ואמר רב מלכיא עלה, הלכה כר"א:

וגומות,

רב מלכיו.

 

בלורית,

בלורית - מתניתין היא, "עובד כוכבים המסתפר מישראל, כיון שהגיע לבלורית, שומט את ידו".

ואמרינן, "וכמה?"

ואמר רב מלכיא עלה, "ג' אצבעות לכל רוח":

אפר מקלה,

וגבינה,

גבינה - נמי משנה היא באין מעמידין, "מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים?" כו'.

ואמר רב מלכיא עלה, "מפני שמחליקין פניהן בשומן חזיר".

כל הנך תלתא, לא אתא רב מלכיא אלא לפרושי טעמא דמתניתין, [או] שיעורא או לאוקמי הלכתא, אבל גומות שפוד ואפר מקלה שמעתא דנפשיה היא.

ורב פפא, מחליף שפחות, לרב מלכיא, ואפר מקלה, לרב מלכיו:

רב מלכיא.

רב פפא אמר, מתני' ומתניתא, רב מלכיא.

שמעתתא, רב מלכיו.

וסימנא, מתניתא מלכתא.

מאי בינייהו?

איכא בינייהו שפחות.

אמר רב אשי אמר לי מר זוטרא, קשה בה רבי חנינא מסורא, לא לישתמיט תנא ואשמועי' גומות?!

קשה בה רבי חנינא - אי סלקא דעתך גומות אף על פי שאין שערות, לא לישתמיט בכוליה הש"ס חד תנא ולאשמועי' תינוקת שהביאה שתים גומות?!:

אי אשמועינן גומות, ה"א עד שיהו שתי שערות בשתי גומות.

קמ"ל, דאפילו שתי שערות בגומא אחת.

ומי איכא כה"ג?!

והכתיב (איוב ט) "אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם".

ואמר רבא, איוב בסערה חירף, בסערה השיבוהו.

בסערה חירף, אמר לפניו, רבש"ע שמא רוח סערה עברה לפניך, ונתחלפה לך בין איוב לאויב?!

בסערה השיבוהו, (איוב לח) "ויען ה' את