Enjoying this page?

028a - עד כמה פרק רביעי בכורות דף כח, ע"א

צורת הדף באתר היברובוקס

דף כח,א

ואידך?

אי מהתם, איכא למימר, חזה ושוק של תודה.

ואידך?

אמר קרא, "לך יהיה", הוסיף לך הכתוב, הויה אחרת בבכור.

ואידך?

הא מהתם, איכא למימר האי "יהיה לך", לימד על בכור בעל מום שנותנו לכהן. שלא מצינו לו בכל התורה כולה.

ואידך?

אמר, "ובשרם", אחד תם ואחד בעל מום.

ואידך?

"ובשרם", דהני בכורות דכולהו ישראל קאמר:

נולד לו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש: איבעיא להו, היכי קאמר?

נולד לו בתוך שנתו רשאי לקיימו כל י"ב חדש, ולאחר שנתו נמי שלשים.

או דלמא, היכא דנולד בו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש, ותו לא. והיכא דנולד לו אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אלא שלשים?

ת"ש, דתניא, "בכור בזמן הזה, עד שלא נראה להראותו לחכם, רשאי לקיימו שתים ושלש שנים.

ומשנראה להראותו לחכם, נולד לו מום בתוך שנתו, רשאי לקיימו כל שנים עשר חדש.

אחר שנתו, אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד. ואפילו שעה אחת.

אבל מפני השבת אבידה לבעלים אמרו, רשאי לקיימו שלשים יום".

ועדיין תיבעי לי.

שלשים יום אחר שנתו, או דלמא קודם שנתו?

ת"ש, "נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו, משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו".

ש"מ.

מסייע לרבי אלעזר.

דאמר רבי אלעזר, "נותנין לו שלשים יום משעה שנולד בו מום".

איכא דאמרי, א"ר אלעזר, מנין לבכור שנולד בו מום בתוך שנתו שנותנין לו שלשים יום אחר שנתו.

שנאמר, (דברים טו) "לפני ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה", איזו הן ימים החשובין שנה, הוי אומר אלו שלשים יום".

מיתיבי, "נולד לו מום בחמשה עשר יום בתוך שנתו, משלימין לו חמשה עשר יום אחר שנתו".

השלמה אין, מיהבא לא?

תיובתא דרבי אלעזר?

תיובתא:

משנה השוחט את הבכור, ומראה את מומו.

ר' יהודה, מתיר.

רבי מאיר אומר, הואיל ונשחט שלא ע"פ מומחה, אסור.

מי שאינו מומחה ורואה את הבכור, ונשחט על פיו.

הרי זה יקבר. וישלם מביתו:

גמרא אמר רבה בר בר חנה, בדוקין שבעין, דכולי עלמא לא פליגי, דאסור.

מפני שהן משתנין.

לא נחלקו, אלא במומין שבגוף.

דרבי מאיר סבר, גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין.

ורבי יהודה סבר, לא גזרינן מומין שבגוף אטו דוקין שבעין.

תניא נמי הכי, "השוחט את הבכור, ומראה את מומיו.

ר' יהודה אומר, בדוקין שבעין, אסור.

מפני שהן משתנין.

במומין שבגוף, מותר.

מפני שאין משתנין.

רבי מאיר אומר אחד זה ואחד זה אסור מפני שהן משתנין מפני שהן משתנין סלקא דעתך מומין שבגוף מי משתנין אלא מפני המשתנין אמר רב נחמן בר יצחק

ואידך - דמפיק מובשרם יהיה לך וגו' ההוא ודאי בחזה ושוק דתודה מישתעי אלא שני ימים נפקא ליה מיהיה לך דמשמע הויה אחרת לבר מזו:

שלא מצינו בכל התורה כולה - שיתננו לכהן אלא מרבויא דהאי יהיה לך נפקא:

ואידך - דמפיק מיהיה לך שני ימים ולילה אחת בכור בעל מום שנותן לכהן מובשרם יהיה לך נפקא לשון רבים משמע אחד תם ואחד בעל מום:

ואידך - ובשרם לא משמע אלא תמימים והא דנקט לשון רבים דאבכורות דכולהו ישראל קאי:

ולאחר שנתו נמי שלשים יום - אף על גב דמום בתוך שנתו נולד טובא:

כל י"ב חדש - עד שיהו לו שנים עשר חדש משנולד:

היכא דנולד בו מום - לאחר שנתו רשאי לקיימו שלשים יום משנולד המום דלאחר שנתו דמתני' ה"ק ואם לאחר שנתו נולד המום יקיימנו שלשים יום:

בזמן הזה - שאין תם ראוי לכלום:

עד שלא נראה להראותו לחכם - שלא נפל בו מום אחר שנתו:

אינו רשאי לקיימו אפילו יום אחד - וקס"ד אנולד בו מום בתוך שנתו קאי וקתני אבל מפני השבת אבידה לבעלים דהיינו כהן דשמא אם ביד ישראל הוי האי בכור לא משכח כהן  למיתבי ליה ואי שחיט ליה יסריח הבשר אמרו רשאי לקיימו ל' יום ואי לא משכח כהן שוחטו ומולחו עד שימצא כהן אלמא ל' יום דקאמר אנולד מום בתוך שנתו קאי:

עדיין תיבעי - דברייתא גופה איכא לספוקא דאיכא למימר הא דקתני לאחר שנתו אין רשאי לקיימו כו' הכי קאמר נולד בו לאחר שנתו אין רשאי לקיימו כו' ועלה קאי אבל מפני השבת  אבידה כו':

או דלמא קודם שנתו - כלומר אם נולד מום קודם שנתו נמי קאמר דלאחר שנתו שלשים יום:

משלימין לו ט"ו אחר שנתו - אלמא ל' יום דקתני מתני' אנולד בו מום לאחר שנתו קאי דאי נולד המום בתוך שנתו אפילו יום אחד ליכא למימר דניתב ליה אחר שנתו שלשים יום  דלית ליה אלא השלמה כדקתני בברייתא ושמעינן מינה דאי בתוך שנתו נולד המום חדש או חדשים רשאי לקיימו עד שנתו דהא כתיב שנה ואי לאחר שנה נולד מום או קרוב לסיום שנתו יהבינן ליה שלשים יום משנולד המום:

נותנין לו שלשים יום - אם נולד מום אחר שנתו:

שנה בשנה - שתי שנים משמע. שלשים יום בשנה חשובין שנה לדברי הכל בפירקא קמא דראש השנה (דף י:):

השלמה אין מיהבא לא - מיהבא שלשים יום שלימים לא יהבינן:

מתני' והראה מומו - לאחר שחיטה ונמצא קבוע:

גמ' דוקין - טייל"א כמו הנוטה כדוק שמים (ישעיהו מ):

משתנין - מפני צער מיתה משתנה העין ואף על גב דהשתא מיתחזי קבוע אי הוה חזי ליה מחיים הוה מיתחזי עובר:

שבגוף - כגון נסדקה אזנו:

מפני המשתנין - כלומר מפני דוקין שבעין שמשתנין גזירה למומין שבגוף אף על פי שאין משתנין: