Enjoying this page?

022b - הלוקח בהמה פרק שלישי בכורות דף כב, ע"ב

צורת הדף באתר היברובוקס

דף כב,ב

למאה חולין, טהורין.

רבי אליעזר אומר, תירום, ותרקב.

שאני אומר, היא סאה שנפלה, היא סאה שעלתה.

וחכמים אומרים, תעלה, ותיאכל ניקודים, או קליות, או תילוש במי פירות, או תתחלק לעיסות.

ובלבד שלא יהא במקום אחד כביצה".

ותני עלה, "אותן חולין

למאה חולין טהורין - שלא הוכשרו ולא טימאתן בנפילתה:

תירום - ירום משם סאה ותירקב כדין תרומה טמאה שאני אומר כו' ותרומה טמאה אסורה באכילה:

תעלה - תיבטל ותיאכל עם חוליה ומשום גזירה יתן דמים לכהנים או ירים ממנה סאה ותאכל לכהנים:

ניקודים - ביובש כמו יבש היה נקודים (יהושע ט) דעכשיו אע"ג שיש בה טמאה וטהורה אין מטמאה את הטהורה בלא הכשר וטמאה בטילה בטהורה ותיאכל ניקודים:

וקליות - נמי דלא מיתכשרי ולא מקבלי טומאה:

או תילוש במי פירות - כמו מי תפוחים ותותים דמי פירות אין מכשירין:

אותן חולין לר' אליעזר מה תהא עליהם - דלרבנן הא אמרינן בכולהו בין חולין בין תרומה יאכל נקודים או קליות: