Enjoying this page?

083a - אותו ואת בנו פרק חמישי, חולין דף פג ע"א

צורת הדף

בא הכתוב ליתן עשה, אחר לא תעשה.

לומר, שאין לוקין עליו. דברי ר' יהודה.

רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, אלא משום דה"ל לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו".

ת"ש, "אכל שני גידין, משתי ירכות, משתי בהמות, סופג שמונים.

רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא מ'".

היכי דמי?

אילימא בזה אחר זה, ובשתי התראות?

מ"ט, דרבי יהודה, דאמר ארבעים ותו לא?

אלא פשיטא, בבת אחת, ובחדא התראה.

מאן ת"ק?

אילימא רבנן דפליגי עליה דסומכוס.

ומה התם דגופין מוחלקין, פטרי רבנן, הכא, לא כל שכן?!

אלא לאו סומכוס היא.

לעולם, בזה אחר זה. ודקאמרת, מ"ט דרבי יהודה?

כגון דלית ביה כזית.

דתניא, אכלו, ואין בו כזית, חייב.

ר' יהודה אומר, עד שיהא בו כזית:

משנה בארבעה פרקים בשנה, המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו, אמה מכרתי לשחוט, בתה מכרתי לשחוט.

ואלו הן: ערב יום טוב האחרון של חג.

וערב יום טוב הראשון של פסח.

וערב עצרת.

וערב ראש השנה.

וכדברי רבי יוסי הגלילי, אף ערב יום הכפורים, בגליל.

אמר רבי יהודה, אימתי, בזמן שאין לו ריוח.

אבל יש לו ריוח, אין צריך להודיעו.

ומודה רבי יהודה, במוכר את האם לחתן, ואת הבת לכלה, שצריך להודיעו.

בידוע, ששניהם שוחטין ביום אחד.

בארבעה פרקים אלו, משחיטין את הטבח בעל כרחו.

אפילו שור שוה אלף דינרים, ואין לו ללוקח אלא דינר, כופין אותו לשחוט.

לפיכך, אם מת, מת ללוקח.

אבל בשאר ימות השנה אינו כן.

לפיכך, אם מת, מת למוכר:

גמרא תנא, אם לא הודיעו, הולך ושוחט, ואינו נמנע:

אמר רבי יהודה אימתי [וכו']: למה לי למיתני "את האם לחתן, ואת הבת לכלה"?

מלתא אגב אורחיה קמשמע לן. דאורח ארעא, למטרח בי חתנא, טפי מבי כלתא:

בארבעה פרקים אלו [וכו']: והא לא משך?

אמר רב הונא אמר רב, כשמשך.

אי הכי, אימא סיפא, "אבל בשאר ימות השנה, אינו כן. לפיכך, אם מת, מת למוכר".

והא משך?

אמר ר' שמואל בר רב יצחק, לעולם שלא משך, וכגון שזיכה לו על ידי אחר.

בארבעה פרקים אלו, דזכות הוא לו, זכין לאדם שלא בפניו.

בשאר ימות השנה, דחוב הוא לו. אין חבין לאדם, שלא בפניו.

רבי אלעזר אומר אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דין תורה.

דאמר רבי יוחנן, "דבר תורה, מעות קונות. ומה טעם אמרו משיכה קונה?

גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה":

משנה (ויקרא כב) "יום אחד", האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה.

את זו דרש רבי שמעון בן זומא.

נאמר במעשה בראשית, (בראשית א) "יום אחד", ונאמר באותו ואת בנו "יום אחד", מה יום אחד האמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה:

גמרא ת"ר, את זו דרש ר"ש בן זומא, לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בקדשים.

ובקדשים, לילה הולך אחר היום.

יכול אף זה כן?

נאמר כאן, "יום אחד", ונאמר במעשה בראשית, "יום אחד".

מה יום אחד האמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה. אף יום [אחד] האמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה.

בא הכתוב ליתן עשה - טעמא דבא הכתוב הא לאו הכי לקי אע"ג דהתראת ספק היא דכל אימת דאתרו ביה מצי אמר אכתי ליליא הוא:

לא מן השם הוא זה - לא מטעם זה הוא פטור:

שאין בו מעשה - ישב לו ולא אכל ומאליו נעשה נותר:

משתי ירכות - של שתי בהמות ומדנקט שתי בהמות שמע מינה בימינות קאמר ות"ק דהכא כרבי יהודה ס"ל דאין נוהג אלא באחת ומהא פשטינן בפרק גיד הנשה (לקמן דף צא.) דפשיטא ליה לר' יהודה דבימין:

דלית ביה כזית - בקמא או בבתרא אלא בחד מינייהו ות"ק מחייב דקסבר בריה הוא ובריה [אין] צריכה שיעור כדתנן במסכת מכות (דף יג.) אמר להם רבי שמעון אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא [שהוא] חייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה ואית דמפרשי דלית ביה כזית בחד מינייהו אלא בתרוייהו ואין נראה בעיני שיהו שתי התראות מצטרפות דאי אכיל ליה לבתרא בתוך כדי אכילת פרס היינו בבת אחת ואי לאחר כדי אכילת פרס תו לא מצטרפי:

עד שיהא בו כזית - דקסבר לאו בריה חשיב אלא כחתיכה מן הבהמה:

מתני' בארבעה פרקים בשנה - דרך ישראל לעשות סעודות וסתם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשוחטה מיד לפיכך המוכר בהמה לחבירו ומכר תחלה אמה או בתה בו ביום צריך שיאמר לשני דע לך שהיום מכרתי אמה לשחוט או בתה מכרתי לשחוט שמא כבר נשחטה:

ביום טוב האחרון של חג - היו מרבין בשמחה מפני שרגל לעצמו הוא וחביב עליהן:

שאין לו ריוח - הפסק בינתים שמכר האם היום:

אבל יש לו ריוח - שמכר את הראשונה אתמול והשניה היום:

אין צריך להודיעו - שאני אומר אתמול שחט הראשון:

ומודה רבי יהודה כו' - אע"פ שלקח זה היום וזה למחר:

משחיטין הטבח בעל כרחו - כדמפרש ואזיל שאם קבל דינר מלוקח ליתן לו בדינר בשר:

אפילו שור שוה אלף זוז - שוחטו על כרחו אף על פי שאין לוקחין לשאר ובגמרא מפרש טעמא:

ואין ללוקח בו אלא דינר - שנתן דינר לטבח:

מת ללוקח - ומפסיד הדינר:

אינו כן - דבעינן משיכה וכל זמן שלא משך חוזר בו הטבח:

גמ' למה לי למיתני את האם לחתן - ליתני במוכר זו לחתן וזו לכלה ומאי פסקה דנקט לחתן אם ולכלה בת:

למיטרח בי חתנא - ולעשות סעודה טפי מכלתא:

שזיכה לו ע"י אחר - המוכר הזה מסר את השור לאדם אחר שלא בפני הלוקח ואמר לו זכי בשור זה לפלוני להיות לו בדינר בשר:

דזכות הוא לו - מסירה זו זכות היא לו דהא לא סגי ליה בלא בשר:

חוב הוא לו - להוציא הוצאות הפסד הוא לו:

אין חבין לו - דאין אדם נעשה שליח לחבירו שלא מדעתו להפסידו אבל להרויחו אנן סהדי דניחא ליה לפיכך זכין ואין חבין:

על דין תורה - שקונין לו מעותיו בלא משיכה:

דבר תורה מעות קונות - מכיון שנתן מעות למוכר אין אחד מהם יכול לחזור דגמרינן מהקדש דכתיב ונתן הכסף וקם לו:

ומה טעם אמרו משיכה קונה כו' - דאי מוקמת להו לפירי באחריות הלוקח משנתן מעות אי מתרמי דליקה בבית המוכר שהפירות שם לא טרח לאצולינהו אבל סתם מושך ממטי להו לביתיה:

מתני' היום הולך אחר הלילה - שחט האם משחשכה לא ישחוט הבת כל הלילה וכל היום המחרת אבל שחט האם ביום שוחט הבת בלילה דאין הלילה הולך אחר יום:

את זו דרש - משום דבעניינא דקדשים כתיב אותו ואת בנו איצטריך למדרשה כדתניא בגמרא:

מעשה בראשית - ויהי ערב ויהי בקר ברישא ערב והדר בקר:

גמ' לפי שכל הענין - הפרשה הזאת סמוכה לקדשים דכתיב ירצה לקרבן אשה וסמיך ליה אותו ואת בנו:

בקדשים לילה הולך אחר היום - דכתיב (ויקרא ז) ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר אלמא לילה שלאחריו קרי יום קרבנו עד הבקר:

תוספות

וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. תימה דבריש כתובות (דף ה.) פריך יום הכפורים שחל להיות בשני בשבת ידחה גזירה שמא ישחוט בן עוף ואמאי לא פריך משאר ימים טובים דהוי לכ"ע ואומר ר"ת דבשאר ערב י"ט שוחטין בהמות כדאמר הכא אבל ערב יוה"כ לא היו אוכלין אלא בשר עוף ודגים כדאמר בב"ר גבי ההוא דזבן נונא והא דלא חשיב הכא ערב יו"ט ראשון של חג אומר ר"ת משום דכולי עלמא טרידי בסוכה ולולב ואין להן פנאי להרבות בשחיטה כל כך:

ומודה רבי יהודה. תימה למאן מודה דאימתי דרבי יהודה לפרש הוא כדאמרינן בסנהדרין בפרק זה בורר (דף כה.):