Enjoying this page?

062b - אלו טרפות פרק שלישי, חולין דף סב, ע"ב

צורת הדף

פוסלין מי חטאת.

פוסלין מי חטאת - אם שתו מהן מפני שאין מוצצין אלא מגביהין פיהן לאחר שקולטות את המים והמים נופלים מפיהם והרי הן כמי שנעשת בהם מלאכה דקי"ל בסמכת גיטין (דף נג) שהמלאכה פוסלתן:

חוץ מן היונה. מפני שמוצצת".

חוץ מן היונה מפני שמוצצת - ובאלו הנותרים לא נעשה מלאכה:

ואם איתא, ליתני, "חוץ מיונה, ותסיל"?

ואם איתא - דתסיל מין יונה הוא:

א"ר זירא, זה מוצץ ומקיא, וזה מוצץ, ואינו מקיא.

תסיל מוצץ ומקיא - ואפילו הכי מין יונה הוא דהא מוצץ ושאר עופות אין מוצצין אלא שואבין בחרטום התחתון וכיון דתסיל מקיא פוסל מפני הקיאה המעורבת והוה ליה כרוק בעלמא אי נמי משום מלאכה:

אמר רב יהודה, הני, כופשני צוצייני, כשרים לגבי מזבח. והן הן, תורין של רחבה.

כופשני - תורין בלשון ארמי:

צוצייני - על שם מקומן:

מיתיבי, (במדבר יט) "אזוב", ולא, אזוב יון. ולא, אזוב כוחלי. ולא, אזוב רומי. ולא, מדברי. ולא, כל אזוב שיש לו שם לווי.

אזוב יון - וכל אלו מין אזוב הן אלא שיש להן שם לווי אלמא שם לווי פסול והאי מקשה סבר דצוצייני שם לווי הוא ולא על שם מקומן:

אמר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, והקפידה תורה עליו, יש לו שם לווי, פסול.

כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה - כגון אזוב ובאתה תורה והקפידה כגון אזוב שהזכירתו תורה בכמה מקומות ולא נשמט לנו מקרא לכתוב אזוב בשם לווי שמע מינה קפידא הוא:

והני, לא נשתנו שמן קודם מתן תורה.

רבא אמר, הני, "כופשני צוצייני", באתרייהו, סתמא קרי להו.

כופשני - לשון של תורים:

אמר רב יהודה, הני כרזי דבי חילפי, שרו.

הני כרזי - חגבין:

דבי חלפי - אורטאו"ש:

ודבי כרבי, אסירי.

דבי כרבא - כרוב:

אמר רבינא, ומלקינן עלייהו משום שרץ העוף.

ומלקינן עלייהו משום שרץ העוף - דלאו ספק נינהו אלא ודאי טמאין:

ואמר רב יהודה, צרדא, שרי. ברדא, אסיר.

צרדא - ברדא:

וסימניך, בר מיניה.

בר מיניה - מבלעדיו כלומר סור מעלינו:

מרדא, ספקא.

אמר רב אסי, שמונה ספיקות הן:

חובא , חוגא, סוגא, והרנוגא, תושלמי, ומרדא, כוחילנא, ובר נפחא.

חובא וחוגא - הרנוגא וסוגא כוחילנא תושלמי:

מאי ספיקייהו?

עופות טהורים, קורקבנן נקלף. וטמאין, אין קורקבנן נקלף.

והני, קורקבנן נקלף בסכינא.

והני קורקבנן נקלף בסכינא - ושאר שלשת הסימנין מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש להן ארבעה סימנין ויצאו מספק כל עופות טמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא שלשה ובספק שאר עופות טמאין שיש להם שלשה סימנין:

והא ההיא בר אווזא דהוה בי מר שמואל, דלא הוה קא מקלף קורקבניה, ואותביה בשימשא, וכיון דרפי, איקליף?

דלא הוה מיקלף קורקבניה - אלמא עוף טהור נמי זימנין דקשה לקלפו:

התם, כי רפו, איקליף בידא. הכא, אע"ג דרפי, לא מקליף אלא בסכינא.

אמר אביי, תרנגולא דאגמא, חד משמונה ספיקות הוא. והיינו, מרדו.

אמר רב פפא, תרנגולא דאגמא, אסירא. תרנגולתא דאגמא, שריא.

וסימניך, "עמוני ולא עמונית".

עמוני ולא עמונית - הלכה רווחת בישראל דכתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אתכם ואין דרכה של אשה לקדם:

דרש מרימר, תרנגולתא דאגמא, אסירא. חזיוה דדרסה ואכלה. והיינו גירותא.

חזיוה דדרסה ואכלה - ראוה חכמים שדורסת ואוכלת והיינו גירותא דאמרי' לקמן בפ' כל הבשר (דף קט) אסר לן גירותא שרא לן לישנא דכוורא שטעמו כטעמו ומתוך שאין אנו בקיאין בהם נראה לי דעוף הבא לפנינו יש לומר שמא ידרוס דהא הך תרנגולתא דאגמא היו מחזיקין בטהורה ולאחר זמן ראוה שדורסת ואין עוף נאכל לנו אלא במסורת עוף שמסרו לנו אבותינו בטהור ושלא מסרו לנו יש לחוש ובמסורת יש לנו לסמוך כדאמר לקמן (דף סג) שעוף טהור נאכל במסורת:

אמר רב, שבור אנדרפטא, שרי. פירוז אנדרפטא, אסור.

שבור אנדרפטא - שם העוף:

וסימניך, פירוז, רשיעא.

פירוז רשיעא - שם אדם שהיה מוחזק רשע בעיניהם:

אמר רב הונא, בוניא, שרי. פרוא, אסיר.

וסימניך, פרואה, אמגושא.

פרואה אמגושא - שם מכשף והוא עשה לשכת בית הפרוה במסכת יומא (דף לה):

אמר רב פפא, מרדו זגיד ואכיל, שרי. סגיד ואכיל, אסור.

מרדו זגיד ואכיל - שם עוף אחד וכן כולם שם עופות הן:

וסימניך, (שמות לד) "לא תשתחוה לאל אחר".

אמר שמואל, שתיא חמרא, אסירא.

וסימניך, שתויי יין, פסולין לעבודה.

ואמר שמואל, מזגא חמרא, אסירא.

________________________________________

תוספוס

כרזי דבי חלפי - פי' בקונטרס דאיירי בחגבים ולא משמע כן דכולה שמעתין בעופות איירי.

ועוד, אי בחגבים טמאים איירי פשיטא דלקי עלייהו משום שרץ העוף?

אלא בעופות קטנים מאד איירי ושורצין על הארץ וקמשמע לן דמטעם שרץ העוף אסירי דלא מיקרו עוף ולא משום דמחסרי סימן טהרה:

מאי ספקייהו עופות טהורין קורקבנן נקלף וטמאין אין קורקבנן נקלף והני קורקבנן נקלף בסכינא - פי' בקונט' ושאר ג' הסימנים מבוררים בהן ומספקא לן אי קילוף הוא הרי יש לו ד' סימני טהרה ויצאו מספק כל עופות הטמאין ואי לאו קילוף הוא אין כאן אלא ג' ובספק שאר עפות טמאין הן שיש להן ג' סימנין.

ויש לדקדק מתוך כך, דג' סימנין של טהרה של י"ט עופות היינו אצבע יתירה וזפק ואינו דורס. ואי אפשר לומר בענין אחר דאי אמרינן קרקבנו נקלף הוא בי"ט עופות והכא כגון דאיכא להנך ספקות ב' סימני טהרה והאי דנקלף בסכין והשתא אם אחד מאותן ב' סימנין היינו ההיא דליתיה אלא או בפרס או בעזניה אפי' לא יחשב קילוף ליכא למיחש למידי דפרס ועזניה אין להם אלא סימן אחד ואלו יש להם שנים ותשעה עשר עופות ועורב אין להם סימן חדש ואם אותן ב' סימנין הן מהנך דהדרי בכולהו א"כ כשיחשוב קילוף נמי דילמא מתשעה עשר עופות נינהו?

ולא מסתברא לומר דיודעים היו שאינם מתשעה עשר עופות אלא שהיו מסופקין בעורב הלכך אם הקילוף קילוף יצאו מידי עורב ואי לאו יש לספק בעורב. אי נמי סימן אחד יש להם עם זה הקילוף ויודעים היו שאין מין עורב אלא שהיו מסופקין בפרס ועזניה. והא דאמרינן בפרס ועזניה לא שכיחי בישוב היינו אותם הידועים והמבוררים ובאלו היו מסתפקין לפי שדומין להם וכל זה דוחק.

וגם אין לפרש שהיה להם סימן אחד עם זה והיו מסתפקין דאי קרקבנו נקלף שמא עורב הוא שיש לו שני סימני טהרה ואם אין קרקבנו נקלף אז ליכא לספוקי אלא או בפרס או בעזניה ושרו משום דלא שכיחי בישוב.

דאין הלשון משמע כן מדקאמר עופות טהורים קורקבנן נקלף משמע דאי קרקבנו נקלף טהור הא לאו הכי אסור.

לכך נראה כפירוש הקונטרס ויש להתיר כל עוף שקרקבנו נקלף וסימן אחד עמו דפרס ועזניה אין להם אלא סימן אחד ועורב ושאר עופות אין קורקבנן נקלף.

וגם (רבי חיים) [רבינו חננאל] פירש גבי עוף הבא בסימן אחד טהור קבלה בידינו מאבותיהו שזה הסימן קרקבנו נקלף. משמע שר"ל דההוא דלא משכחת אלא או בפרס או בעזניה זהו קרקבנו נקלף.

אע"פ שפי' ר"ח לעיל גבי תלתא הדרי בכולהו עשרים מהם ג' ג' עורב יש לו שנים ופרס ועזניה יש להן אחד נשר אין לו כלל כגון שיש באלו עשרים זפק וקורקבנן נקלף ואצבע יתירה אבל דורסין ואוכלין והעורב יש לו שנים מאלו ג' הנזכרים למעלה ופרס ועזניה אחד מהם יש לו אחד מאלו הג' והאחר אינו מאלו הג' כלל לא זפק ולא אצבע יתירה ולא קרקבן נקלף אבל אינו דורס והוה אמינא נלמוד מזה לעוף הבא בסימן אחד שהוא טמא לפיכך כתיב נשר עכ"ל.

כל זה לא כתב אלא לסימן בעלמא ולא היה סבור שכך הוא האמת אלא כמו שפי' הקרקבן נקלף היינו ההוא דלא הדר בכולהו.

ולפי מה שפירשתי שיש להתיר כל עוף שקרקבנו נקלף וסימן אחד עמו א"כ עוף שקורין קוונ"א בלע"ז עוף טהור הוא שהרי קרקבנו נקלף ויש לו אצבע יתירה אבל אין לו זפק.

וזה תימה דמסתברא שהוא כוס או ינשוף שהרי יש לו לסתות כדאם ואמרינן בפרק המפלת (נדה דף כג.) דקריא וקיפופא יש להם לסתות כאדם?

והיה נראה מתוך כך לומר דזפק הוא סימן הרביעי דלא משכחת אלא או בפרס או בעזניה ואותו עוף שקורין קוו"ן דדומה לכוס וינשוף שהן מתשעה עשר עופות שמא אינו דורס ויש לו עמה ג' סימני טהרה.

ולפי זה אין סברא לומר דאותו עוף שאנו קורין קורבי"ל בלע"ז שיהא זה עורב דהא יש לו זפק ואצבע יתירה ונמצא דמשכחת להו כולהו סימני טהרה בשאר עופות ועורב בלא פרס ועזניה אלא עוף טהור יהיה.

ומיהו יש לישב ההיא דנדה דהכי קאמר ואף ר"מ לא אמר אלא בקריא וקיפופא כלומר או כיוצא בהם אף בשאר עוף שאינו קריא וקיפופא ואפשר דאותו קוו"ן טהור הוא או שמא מין עורב הוא אם יתברר לנו שהוא דורס ואותו קורבי"ל לא יהיה מין עורב ומיהו לעיל פירשתי דעורב אינו דורס והמדקדק יכול להבין אותו ותן לחכם ויחכם עוד:

תרנגולתא דאגמא שריא תרנגולא דאגמא אסירא - אין לפרש שהנקבה מותרת והזכר אסור דכל היוצא מן הטהור טהור אלא שני מינים הם הקרואים כך ובין בזה ובין בזה הזכר והנקבה שוין:

חזיוה רבנן דדרסה ואכלה - מתחלה היו סבורים דלא דרסה ואכלה ובאי סימנא לחודיה היו אוכלים אותו דלא חיישינן לפרס ועזניה דלא שכיחי בישוב או קים ליה בגויה דלאו ממין פרס ועזניה הוא: