Enjoying this page?

058b - אלו טרפות פרק שלישי, חולין דף נח, ע"ב

צורת הדף

הני תמרי דכדא, לבתר תריסר ירחי שתא, שריין.

שמע מינה - מדרב הונא:

הני תמרי דכדא - שהתליעו ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש:

אמר רב, לית בקא בר יומא.

בקא - מין זבוב צינצ"א והיא נושכת כצרעה:

ולית דידבא בת שתא.

דידבא - זבוב:

אמר ליה רב פפא לאביי, והא אמרי אינשי, שב שני אימרא בקתא מבקא.

אימרא - לשון (איוב לט) כעת במרום תמריא נתנכרה לו ומרדה עליו אינשלביי"ר:

דאמרה ליה, חזיתיה לבר מחוזא דסחא במיא, וסליק, ואיכרך בסדינין, ואותיבת עליה, ומצת מיניה. ולא הודעת לי.

לבר מחוזא - על שם שהיו בני מחוזא מעונגים ושמנים נאמר משל זה עליהם:

ומצת מיניה - דמא מצצת דמו:

א"ל, וליטעמיך, הא דאמרי אינשי, "שיתין מני פרזלא, תלו ליה לבקא בקורנסיה", מי איכא?! איהו גופיה כמה הוי?

מני - משקל ששים מני:

בקורנסיה - מרטי"ל כלומר הוי זהיר בו שנשיכתו כבדה:

אלא במני דידהו, הכא נמי, בשני דידהו.

במני דידהו - במשקל שלהן של בקי שהוא קל:

בשני דידהו - רגעים הן:

תנן התם, "בהמה בעלת ה' רגלים, או שאין לה אלא שלש, ה"ז מום".

תנן התם - בבכורות לענין מומים:

אמר רב הונא, לא שנו אלא שחסר ויתר ביד, אבל חסר ויתר ברגל, טרפה נמי הויא.

לא שנו - דקתני הרי זה מום לגבוה הא להדיוט שרי:

אלא שחסר ויתר ביד - שחסור זה דבעלת שלש או יתור זה דבעלת ה' ביד שאין לה אלא יד אחד או שיש לה ג' ידים:

מאי טעמא?

כל יתר, כנטול דמי.

כנטול דמי - יתר אחד כחסר אחד והויא כבעלת רגל אחד וטרפה דהויא כשמוטת ירך בבהמה:

ההיא חיותא, דהוה לה תרתי סניא דיבי.

סניא דיבי - בודיל קרשטנ"י קורין לו:

אייתוה לרבינא, וטרפה, מדרב הונא.

ואי שפכן להדדי, כשרה.

ההיא גובתא דהוה נפקא מבי כסי להובלילא.

גובתא - כמו קנה בשר:

סבר רב אשי למיטרפה.

א"ל רב הונא מר בר חייא לרב אשי, כל הני חיוי ברייתא הכי אית להו.

ההוא גובתא, דהוה מעברא מבי כסי לכרסא.

דהוה מעבר מבי כסי להובלילא - המסס:

סבר מר בר רב אשי, לאכשורה.

לאכשורה - כדאכשרנא בגובתא דבי כסי והובלילא:

אמר ליה רב אושעיא, אטו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו?

בחדא מחיתא מחתינהו - וכי באריגה אחת ארגתם לכולם לשון (שמות לט בתרגום) עובד מחי דתיקון דבור קרו לו אינשי אריגה שמסדר את דבריו:

היכא דאתמר, אתמר. היכא דלא אתמר, לא אתמר.

היכא דאיתמר - דברייתא הכי אית להו איתמר:

והיכא דלא איתמר לא איתמר - ויתר הוא וכאילו ניטל אחד מן המעים כנגדו הוא דכל יתר כנטול דמי וכן הלכה דליכא מאן דפליג ואע"ג דאמרן (לעיל דף מז) באוני דריאה לית הלכתא כוותיה דרבא ביתרת הא אוקימנא והוא דקיימא בדרא דאוני דקים להו לרבנן דאורחייהו בהכי אבל ביני ביני טרפה אלמא כנטול דמי וגבי רגלים דלאו אורחייהו ודאי טרפה:

העיד נתן בר שילא רב טבחיא דציפורי לפני רבי, על שני בני מעים היוצאין מן הבהמה כאחד, שהיא טרפה.

היוצאים מן הבהמה כאחד - דאית לה תרתי הדורי דכנתא ושניהם יוצאין מן הקיבה זה בראשה וזה באמצעה:

וכנגדן בעוף, כשרה.

וכנגדן בעוף כשרה - דעוף זימנין דהוי הכי ואע"ג דלא משתכח להו הכי קים להו ויש מפרשין שכל עוף דרכו כן משום דמן הזפק ועד הקורקבן קנה של מעיין אחד וההוא קרי בני מעים ובראש הקורקבן יוצאין בני מעים גמורין:

במה דברים אמורים, שיוצאין בשני מקומות. אבל יוצאין במקום אחד, וכלין עד כאצבע, כשרה.

אבל יוצאין ממקום אחד - סמוכין זה לזה:

וכלים עד כאצבע - וחוזרין ומתחברין בתוך רוחב אצבע:

פליגי בה רב אמי ורב אסי.

פליגי בה - בהיכא דיוצאים ממקום אחד דקתני כשרה:

חד אמר, הוא דהדרי וערבי. וחד אמר, אע"ג דלא הדרי וערבי.

בשלמא למאן דאמר הוא דהדרי וערבי, היינו דקתני, "עד כאצבע".

אלא למאן דאמר, אע"ג דלא הדרי וערבי, מאי, "עד כאצבע"?

עד כאצבע מלמטה:

מלמטה - סמוך לנקב הרעי מתחברין כדי שיהא הרעי יוצא ממקום אחד:

ר' יהודה אומר אם ניטלה הנוצה פסולה: אמר רבי יוחנן ר' יהודה ור' ישמעאל אמרו דבר אחד.

ר' יהודה - הא דאמר דחשיב לה כגלודה שניטל עורה ורבי ישמעאל נמי חשיב לנוצה כעור דאמר נוצה מצטרפת לכזית לפגל בחטאת העוף אם מלקה ע"מ לאכול כזית בין נוצה ועור ובשר חוץ לזמנו:

ר' יהודה הא דאמרן.

ר' ישמעאל, דתנן, "רבי ישמעאל אומר, הנוצה מצטרפת".

אמר רבא, דילמא לא היא, עד כאן לא קאמר ר' יהודה הכא אלא לענין טרפה, דליכא מידי דמגין עליה. אבל לענין איפגולי כרבנן סבירא ליה.

אפגולי - גרסינן:

אלא לענין אפגולי - דקסבר חזיא לאכילה:

ועד כאן לא קאמר רבי ישמעאל התם, אלא לענין איפגולי, אבל לענין טרפה, אגוני לא מגין:

לא מגין - וכי ניטלה נמי לא איכפת לן:

משנה אחוזת הדם.

אחוזת הדם - שאחזה דם וחלתה:

והמעושנת.

והמעושנת - נכנס עשן בגופה:

והמצוננת.

והמצוננת - חולי מחמת צינה:

ושאכלה הרדופני.

הרדופני - סם המות לבהמה:

ושאכלה צואת תרנגולים.

או ששתת מים הרעים.

מים הרעים - מים מגולים:

כשרה.

אכלה סם המות.

אכלה סם המות - שהוא סם המות לאדם:

או שהכישה נחש.

מותרת משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות:

גמרא אמר שמואל, הלעיטה חלתית, טרפה.

מ"ט?

דמינקבה להו למעיינה.

מתיב רב שיזבי, "אחוזת הדם. והמעושנת. ושאכלה הרדופני. ושאכלה צואת תרנגולים. ושתת מים הרעים.

הלעיטה, תיעה. חלתית. ופלפלין.

קורט של חלתית - חד הוא ונוקב את בני המעים חלתית לזר"א:

תיעא - תור"א בלע"ז ועשב מר הוא מאד וכל אלו קשין לה:

אכלה סם המות, כשרה.

הכישה נחש, או שנשכה כלב שוטה, מותרת, משום טרפה, ואסורה משום סכנת נפשות".

כלב שוטה - אמרינן בסדר יומא (דף פג) רוח רעה שורה עליו וכשנושך אדם שורה עליו והורגתו:

קשיא חלתית אחלתית?

קשיא חלתית - דהכא אחלתית דשמואל:

קשיא סם המות אסם המות?

וקשיא סם המות - דהכא אסם המות דמתני':

חלתית אחלתית לא קשיא.

כאן בעלין. כאן בקרטין.

סם המות אסם המות לא קשיא.

הא דידה. הא דאדם.

הא דידה - ברייתא בסם המות דבהמה שאינו סם המות לאדם:

סם המות דבהמה, היינו הרדופני?

תרי גווני סם המות.

בתרי גווני סם המות - דבהמה מיירי תנא דברייתא:

מאי תיעה?

אמר רב יהודה,

________________________________________

תוספות

הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שרי - רבינו שמואל גריס דכרים. פירוש שהתליעו כמו ענבי דכרום ושדה שלקתה בעמרים בפרק המקבל (ב"מ דף קו: ע"ש) ובנזיר בריש גמרא פרק שלשה מינים (דף לד:) לאתויי ענבים דכרום ובאמצע הפרק זה (דף לח:) והא שייר ענבים דכרום. שהרי אין דרך פירות להניח בכד. ועוד דהוה ליה למימר שהתליעו.

ור"ת מפרש שדרך להניח כל דבר בכד כדאיתא בפ' חזקת הבתים (ב"ב דף נה.) הני שערי דכדא משתבעדי לכרגא ובהמפקיד (ב"מ דף מ.) הוה עובדא ופקע כדא ובפ' הזהב (שם דף נט.) במשלם שערי מכדא נקיט ואתי תיגרא:

הנוצה מצטרפת - פ"ה לענין פגול וגריס אבל לענין פגול כרבנן סבירא ליה.

ור"ת אומר שהוא משנה בטהרות (פ"א מ"ב) הכנפים והנוצה מטמאות ומיטמאות ולא מצטרפין רבי ישמעאל אומר הנוצה מצטרפת פירוש מצטרפת לכביצה דשומר הוא ותנן במסכת עוקצין (פ"א מ"א) כל שהוא יד ואינו שומר טמא ומטמא ולא מצטרף שומר אפילו שאינו יד טמא ומצטרף והשתא מייתי ראיה מדחשיב ליה כשומר לבשר אלמא הוי כמו עור וכשניטלה כאילו ניטל העור דהוי גלודה וטרפה ורבא דחי עד כאן לא קאמר רבי יהודה אלא לענין אגוני אבל שומר לבשר לא חשיב שאין רגילות להצניע העוף עם הנוצה שלא יתלכלך ועד כאן לא קאמר ר' ישמעאל אלא לענין טומאה דחשיב שומר אבל לענין אגוני לא מגין: