Enjoying this page?

008a - הכל שוחטין, פרק ראשון, חולין דף ח ע"א

צורת הדף

א"ר זירא אמר שמואל, ליבן סכין ושחט בה,

ליבן - באור. בלשון חכמים נקרא ליבון, ובלשון הלועזים קורין באדמותי':

שחיטתו כשרה.

שחיטתו כשרה - ולא אמר שריפה היא זו ולא שחיטה:

חידודה קודם לליבונה.

חידודה קודם לליבונה - מקדים וממהר לחתוך קודם שתכוה הבהמה מן האור:

והאיכא צדדין?

והאיכא צדדין - דסכין כשנכנס לתוך החתך קודם שתשחט רוב הסימנים, היא שורפת את הסימנים ונמצאת שהיא נשרפה קודם שחיטה, שהרי ושט נקובתו במשהו ליטרף ושריפה כנקב הוא:

בית השחיטה מירווח רווח.

מירווח רווח - מתרחב החתך מצדי הסכין מכאן ומכאן ואין נוגע הסימן אלא חידודו של סכין:

 

איבעיא להו, ליבן שפוד והכה בו,

והכה בו - את האדם מכה בכח:

משום - שחין נדון, או משום - מכוה נדון?

משום שחין נדון - לענין נגעים כדמפרש לקמן. שחין בא ע"י חום שמתחמם מחמת כח ההכאה, ומכוה באה מחמת האור. והכא דאיכא תרוייהו בהי מינייהו דיינינן ליה:

למאי נפקא מינה?

למאי נפקא מינה - באיזה דבר חלוק דין מכוה משחין דתיבעי לך:

לכדתניא: "שחין ומכוה, מטמאין בשבוע אחד, בשני סימנין: בשער לבן ובפסיון

מטמאים בשבוע אחד בשני סימנים בשער לבן ובפסיון - שאין בהן הסגר שני, כמו שכתוב (ויקרא יג) בשאת ובספחת ב' הסגרות. שאם עמד בעיניו ולא פשה שבוע ראשון מסגיר אותו בשניה שמא יפשה ויחליטנו. אבל בשחין ומכוה לא נאמר אלא הסגר אחד. ואם עמד בעיניו בשבוע ראשון - שוב אין מסגירו לטמאו אלא פוטרו והולך:

בשני סימנין - הנך דמפרש:

שער לבן ופסיון - אם פשה. ולא כנתק שסימן טומאתו בשער צהוב:

ולמה חלקן הכתוב?

ולמה חלקן הכתוב - בשתי פרשיות. ופירש משפט כל אחת בה ולא צירפם יחד - שהרי משפטן שוה, והיה לו לכתוב כי יהיה בו בעורו שחין או מכוה:

לומר שאין מצטרפין זה עם זה".

שאין מצטרפין זה עם זה - לשיעור נגע כגריס, חצי פול. שאם עלה בו חצי גריס מחמת חום מכה שלא ע"י האור וחצי גריס אצלה ע"י כויית האור - אין מצטרפין:

ותניא:[1] "איזהו שחין

שחין - לשון חמימות. כמו (יומא דף נג:) שנה שחונה. וכדמתרגם יונתן: "חמותי ראיתי אור"[2] - שחינית (ישעיהו מד):

ואיזהו מכוה?

לקה בעץ, באבן,

לקה באבן - הכהו בכח באבן, אפילו בלא חבורה - דכל מכה מתחמם הבשר מיד ע"י ההכאה:

בגפת,

בגפת - שהטמין ידו בפסולת של זיתים, והוא חם מאד מאיליו, ונכוה:

בחמי טבריא. 

ובכל דבר שלא בא מחמת האור.

לאתויי, אבר מעיקרו.

אבר מעיקרו - ממקום שעוקרים העופרת והוא חם:

- זהו שחין.

 

ואיזהו מכוה?

נכוה בגחלת.

גחלת - פחם שלא כבה:

ברמץ.

רמץ - אפר חם וכך שמו בלשון ערבי:

בסיד רותח.

בגפסית רותח.

גפסית - מין סיד, ושורפין אותו כמין סיד:

ובכל דבר הבא מחמת האור.

לאתויי חמי האור.

זו היא מכוה".

 

ותניא:, "שחין ומכוה,

ותניא שחין ומכוה כו' - כולהי הנך מתנייתא מצטרכי הכא לפרושי: מאי תיבעי לן - דהא בעיא דלעיל הכי איבעיא לן ליבן שפוד והכה בו איזה הבל קודם לבא הבל המכה או הבל האור, ונפקא מינה לכדתניא דהולכין אחר האחרון, דתניא: שחין ומכוה במקום אחד באותו מקום שלקה בראשון לקה בשני באותו גריס עצמו:

אם שחין קודם למכוה, בטל מכוה את השחין.

ואם מכוה קודמת לשחין, בטל שחין את המכוה".

ביטל אחרון את הראשון - ונפקא מינה לענין צירוף שאם היה בו חצי גריס שחין ולקה באור באותו חצי גריס - נהפך אותו גריס ונעשה מכוה. ואם חזר ולקה לאחר זמן אצל מכוה זו שלא ע"י האור ונולד בו חצי גריס שחין אחר, ונעשה שלם - אין מצטרף עם הראשון וטהור. והשתא אהני ליה ביטול שאילו לא ביטל חצי גריס הראשון היה זה מצטרף עמו:

והכא היכי דמי?

והכא ה"ד - לענין בעיא דלעיל היכי מתבעי לן:

כגון דהוה ביה חצי גריס שחין מעיקרא, וליבן שפוד והכה בו,

וליבן שפוד והכה בו - ובהכאה זו יש תורת שחין ותורת מכוה, ואיבעיא לן הי קדים ואתי דליתי בתרא ונבטליה:

ונפק ביה חצי גריס אחר.

מאי?

חבטא קדים, ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא, והוה ליה שחין ומכוה, ולא מצטרפין.

חבטא קדים - כח ההכאה קדים להרע לו לאדם, והוי שחין ואתי הבל האור אחרון ומבטל ליה וה"ל מכוה ולא מצטרף בהדיה חצי גריס קמא דה"ל שחין ומכוה:

או דלמא, הבלא קדים, ואתי חבטא ומבטל ליה להבלא, והוה ליה שחין ושחין ומצטרף?

ת"ש. דאמר ר' זירא אמר שמואל: "ליבן סכין ושחט בה - שחיטתו כשירה.

חידודה קודם לליבונה".

אלמא חבטא קדים.

חדוד שאני.

חידוד שאני - דמתוך שהוא חד, אין הבל האור שבו חזק, וחתיכתו קדם להבלו:

ת"ש, "ליבן שפוד והכה בו, נדון משום מכות אש".

אלמא חבטא קדים.

אלמא חבטא קדים - ואתי הבלא ומבטל ליה:

התם נמי: דברזייה מיברז, 

ואתי הבלא ומבטל ליה לחבטא, והוה ליה שחין ומכוה, ולא מצטרפין.

דברזייה מברז - שלא הכהו בכח אלא דקרו, ואין כאן חבטא אלא הבל. אבל הכהו דאיכא חבטא אימא דהא הוה בתרא ומבטל הבלא:

מברז - פויינ"ט בלע"ז:

דהיינו חדוד:

 

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: סכין של עבודת כוכבים

של עבודת כוכבים - שמשמשים בה קרבנות של עבודת כוכבי, ואסורה בהנאה, כדאמרינן במסכת ע"ז (דף נא:): אבד תאבדון את כל המקומות - בכלים שנשתמשו לעבודת כוכבים הכתוב מדבר:

מותר לשחוט בה.

ואסור לחתוך בה בשר.

מותר לשחוט בה - מקלקל הוא.

מקלקל הוא - ואין זו הנאה, שבחייה היו דמיה מרובין מלאחר שחיטה, שבחייה היא עומדת לג' דברים: לגדל ולדות, ולחרישה, ולאכילה:

ואסור לחתוך בה בשר - מתקן הוא.

לחתוך - מתקן הוא, דכיון דשחטה להכי קיימא:

 

אמר רבא: פעמים שהשוחט אסור - במסוכנת.

במסוכנת - דהוי מתקן, והוי הנאה, שאם לא ישחטנה תמות:

ומחתך - מותר.

באטמי דקיימין לקורבנא.

באטמי דקיימי לקורבנא - נתחים טובים, ירך וכתף וחזה, דקיימי לשלחן דורון לאדם חשוב, וזה שחתכן הפסידן:

ותיפוק ליה משום שמנונית דאיסורא?

ותיפוק ליה - אף על גב דהוא מקלקל אסור לחתוך משום שמנונית דאיסורא דנבלות שנבלעו בסכין:

 

תוספות

והא איכא צדדין. משמע מכאן שאם בשעת שחיטה ניקב הוושט כנגד מה ששחט טריפה דהכא הוה בעי למיסר משום צדדין אי לאו משום דמרווח רווח:

מטמאים בשבוע אחד בשני סימנים בשער לבן ובפסיון. כך דינו דבסוף שבוע ראשון מטמא אם פשה או אפי' לא פשה מטמא כי איכא שער לבן וכן בתחלה מטמא בשער לבן אבל בסוף שבוע אם אין שער לבן ולא פשה אע"ג דעמד בעיניו ולא כהה טהור אבל שאר נגעים בעי הסגר פעם שנית והלשון קצת קשה דלא הוה ליה למימר מטמאים אלא מטהרים שאין כן בשאר נגעים דבעו הסגר וי"ל דה"נ קאמר מטמא בשער לבן ובפסיון דוקא אבל אי אין שער לבן ולא פשה אע"ג דלא כהה טהור:

בחמי טבריא וכל דבר שלא בא מחמת האור. אפילו רבי יוסי דחשיב ליה בפ' כירה (שבת דף לט.) תולדת האור משום דמיחלפא אפיתחא דגיהנם שמא כאן היה מודה דנדון משום שחין ולא משום מכוה כיון דהאי אור בידי שמים:

מותר לשחוט בה מקלקל הוא. אע"ג דבסוף פרק אלו דברים בפסחים (דף עג.) מחייב לענין שבת גבי שוחט בשבת בחוץ לעבודת כוכבים משום תיקון כל דהו דתקן להוציא מידי אבר מן החי שאני שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה וכיון שיש תקון פורתא חשיב מלאכת מחשבת שלכך נתכוין אע"פ שקלקולו יתר על תקונו אבל לענין נהנה מעבודת כוכבים לא חשיב הנאה כיון שקלקולו יתר על תקונו:

שלבנה באור. הא דתנן בסוף מסכת ע"ז (דף עה:) סכין שפה בקרקע והיא טהורה דסגי בנעיצה בקרקע עשר פעמים ולא בעי ליבון היינו לחתוך בה צונן כדאמר התם בגמרא והכא דמוקי לה כשליבנה באור כדי ליישב אפילו יהא בית השחיטה רותח ותימה דמשמע הכא דבעי ליבון וכן משמע נמי התם בתוספתא דמסכת ע"ז (פ"ט) דקתני השפודים והאסכלאות והסכינים מלבנן באור ותימה דבפרק כל שעה (פסחים דף ל:) משמע דסגי בהגעלה דקאמר הני סכיני דפיסחא היכי עבדינן להו ומסקינן הלכתא אידי ואידי ברותחין ואור"ת דיש לחלק גבי חמץ משום דהיתירא בלע דבענין זה מחלק בסוף מסכת ע"ז (דף עו.) אע"ג דהשתא דבליעי הוי איסורא מ"מ בשעת בליעה הוי התירא אע"ג דרב אשי גופיה מחלק כן במסכת ע"ז (דף עו.) ובפסחים (דף ל:) קאמר רב אשי לדידי חדתי עבדי לי מחמיר על עצמו היה ונראה דהא דמסיק והלכתא אידי ואידי ברותחין הוי מסקנא דמילתא דרב אשי ועוד אור"ת דהכא ובתוספתא איירי בסכינין גדולים שצולין בהן בשר והוי תשמישן על ידי האור ולהכי בעי ליבון ודיקא נמי דקא חשיב להו בתוספתא בהדי שפודין ואסכלאות אבל סכיני דפיסחא מיירי בקטנים והסכינים ישנים שאנו לוקחים מן העובדי כוכבים היה אומר הר"י בן ה"ר מאיר שצריכין ליבון מפני שדרך העובדי כוכבים לתקן בהן נר שדולק בהן חלב וגם מהפכין בהן בשר על גבי גחלים וחותכין ור"ת היה אומר כיון דאין עיקר תשמישן לכך לא חיישינן דלמא אתרמי ועבד הכי ועוד אפילו אתרמי ואשתמש בו על ידי האור סגי בהגעלה דכל מה שסופו לפלוט על ידי רותחין פולט בהגעלה ראשונה ואין זה דיוק דדילמא כיון שנשתמש בו על ידי האור אין יוצא מידי דופיו לעולם בהגעלה בלא ליבון ופולט תמיד בכל הגעלותיו מידי דהוה אכלי חרס דלא סגי ליה בהגעלה ולא אמר כל מה שעתיד לפלוט פולט בהגעלה ראשונה אלא אינו יוצא מידי דופיו לעולם:

  1. 1 תנין נגעים ט, ט
  2. 2 חֶצְיוֹ֙ שָׂרַ֣ף בְּמוֹ־אֵ֔שׁ עַל־חֶצְיוֹ֙ בָּשָׂ֣ר יֹאכֵ֔ל יִצְלֶ֥ה צָלִ֖י וְיִשְׂבָּ֑ע אַף־יָחֹם֙ וְיֹאמַ֣ר הֶאָ֔ח חַמּוֹתִ֖י רָאִ֥יתִי אֽוּר: (ישעיהו פרק מד פסוק טז)