Enjoying this page?

003a - הכל שוחטין, פרק ראשון, חולין דף ג ע"א

צורת הדף

"חרב הרי הוא כחלל".

אב הטומאה הוא[1]?!

לטמייה[2] לסכין, ואזל סכין[3] וטמיתיה לבשר?

חרב הרי הוא כחלל - טומאות של מת[4] הראויות לטמא כלי[5], כגון מת והנוגע בו דהוי מיהא אב הטומאה - אם נגע בהם מתכות נעשה כיוצא בו[6]. ואם נגע במת - הוי אבי אבות [הטומאה], ואם בטמא מת נגע - הוי אב. אבל ראשון ושני אין מטמאין כלים. והאי סכין נעשה אב[7]. [8]והאי: חרב הרי הוא כחלל - הכא לא איצטריך - דבלאו הכי נמי מצי מטמא בשר, דגברא הוי אב הטומאה וסכין ראשון ובשר שני. אלא רבותא קאמר, דאפילו ראשון הוי האי בשר:

אלא דאיטמי בשרץ.

דאיטמי בשרץ - דהוי האי גברא ראשון. ולא מטמא הסכין[9] שאין כלי מקבל טומאה אלא מאב הטומאה. דלא מצינו בתורה דמקבל טומאה מראשון ושני אלא אוכל ומשקה. כדכתיב: (ויקרא יא[10]) כל אשר בתוכו יטמא, וסמיך ליה: מכל האוכל אשר יאכל[11] - אוכלים ומשקים מיטמאים מאויר כלי חרס שהוא[12] ראשון, ועושה[13] למה שבתוכו[14] שני, ואין כלי מיטמא מאויר כלי חרס[15] שאם היה כלי נתון בתוכו ונטמא החיצון[16] - השני טהור. והכי מפרש בשלהי פירקין:

ואי בעית אימא: לעולם דאיטמי במת, וכגון שבדק קרומית של קנה, ושחט בה.

קרומית של קנה - פשוטי כלי עץ ולא מקבלי טומאה: 

דתניא, "בכל שוחטים: בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה".

 

אביי מהדר לתרוצי לכתחלה ודיעבד דמתניתין:

אביי אמר, הכי קתני: "הכל שוחטין" ואפילו כותי.

ואפילו כותי - מוסרין לו בהמה לכתחלה לשחוט[17]. דמצוה שהחזיקו בה היא[18].Explaining Rashi

[19]אבל ישראל [20]יוצא ונכנס - לא ימסור לו לשחוט. דאע"ג דהוחזקו בה לעצמם - אין מקפידין אם יאכלו ישראל נבילות. דלית להו: לפני עור לא תתן מכשול[21] (שם יט) אלא כמשמעו שלא יתן אבן בדרך עור להפילו:

במה דברים אמורים כשישראל עומד על גביו, אבל יוצא ונכנס - לא ישחוט[22].

ואם שחט[23] - חותך כזית בשר ונותן לו.

אכלו - מותר לאכול משחיטתו. לא אכלו - אסור לאכול משחיטתו.

אכלו מותר לאכול - דהא לעצמו זהיר בה. והיינו דיעבד דמתניתין[24]:

חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא[25]

חוץ מחש"ו דאפילו דיעבד נמי לא - דהא אדיעבד קיימינן:

שמא ישהו, שמא ידרסו, ושמא יחלידו.

שמא ישהו - לקמן מפרש אמאי נקט לשון עתיד:

"וכולן ששחטו"[26], אהייא?

אילימא אחרש שוטה וקטן?

עלה קאי! "ואם שחטו", מבעי ליה?[27]

אלא אכותי, הא אמרת כשישראל עומד על גביו, שחיט אפילו לכתחלה?

אפילו לכתחלה - והכא קתני באחרים רואין אותם: ששחטו - דיעבד:

קשיא.

 

אמר רבא: ויוצא ונכנס לכתחלה לא?

אמר רבא - והיכא דישראל יוצא ונכנס לא ימסור לכותי לכתחלה בתמיה:

והתנן: "המניח עובד כוכבים בחנותו[28], וישראל יוצא ונכנס - מותר".

והא תנן - בפרק בתרא דמסכת ע"ז, דאע"פ שישראל יוצא ונכנס[29] - מותר. אלמא מסתפי עובד כוכבים דלמא אתי ישראל ולא נגע - הכא נמי מסתפי[30] השתא אתי וחזי ליה:

התם, מי קתני: "מניח"?! 

מי קתני - מניח אדם עובד כוכבים בחנותו ויוצא ונכנס דמשמע לכתחלה:

"המניח", קתני! - דיעבד.

אלא מהכא: "אין השומר צריך להיות יושב ומשמר, אלא אע"פ שיוצא ונכנס - מותר".

אין השומר - את היין:

צריך שיהא יושב ומשמר כו' - רישא אסיפא לא תקשי[31] - דלא זו אף זו קתני. כלומר לא בדיעבד דווקא אלא אפילו לכתחלה[32]:

אלא אמר רבא, הכי קתני: "הכל שוחטין", ואפי' כותי.

בד"א כשישראל יוצא ונכנס.

אבל בא ומצאו ששחט - חותך כזית בשר ונותן לו.

אכלו -  מותר לאכול משחיטתו.

לא אכלו - אסור לאכול משחיטתו.

חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא[33].

שמא ישהו, ושמא ידרסו, ושמא יחלידו.

"וכולן ששחטו", אהייא?

אילימא אחרש שוטה וקטן?[34]

עלה קאי! "ואם שחטו"' מבעי ליה?

אלא אכותי.

הא אמרת, אפילו יוצא ונכנס, שחיט לכתחלה[35]?

קשיא.

 

רב אשי אמר גרס:

רב אשי אמר: הכי קתני: "הכל שוחטין", ואפילו ישראל מומר.

מומר למאי?

לאכול נבילות לתיאבון.

לתיאבון - כי לא משכח היתר - אכיל נבילות. ומאחר שהסכין בדוקה ונתונה בידו - שחיט שפיר. דכל כמה דמצי למיכל היתירא לא אכיל איסורא. וכי אין לו סכין בדוק - לא טרח להדורי בתר סכין יפה אם זו פגומה: 

וכדרבא.

דאמר רבא: ישראל מומר אוכל נבילות לתיאבון
 1. 1 לכאורה קאי על הסכין שכיון שהרי הוא כחלל א"כ הסכין הוא אב הטומאה (והוא אינו קאי על השוחט, כי אז חסר הסוף שכיון שהוא כחלל הוא אב הטומאה)
 2. 2 השוחט
 3. 3 שוה אב הטומאה
 4. 4 היינו שהם תוצאה ממת המת עצמו או ששנגעו במת
 5. 5 היינו שהם או אבי אבות הטומא או אב הטואה שרק מדרגות אלו יש בכוחם לטמא כלים, אבל ראשון לטומאה (שבא מן הנוגע באב הטומא) אין בכחה לטמא כלים
 6. 6 מקבל המתכת מדרגת הטומאה שנגעה בה. אם נגע באבי אבות הטומאה המתכת נעשה אבי אבות, ואם נגע באב הטומא המתכת נעשה אב הטומאה.
 7. 7 כיון שנגע השוחט שהוא טמא מת בסכין של מתכת נעשה המתכת אב הטומאה כמדרגת השוחט שנגע בהסכין
 8. 8 עכשיו מסביר רש"י כי באמת מיותר לומר שהסכין הוא במדריגת אב הטומאה כי אפילו אם הי' יורד מדרגה והי' נעשה הסכין ראשון לטומאה גם הי' מטמא את הבשר והי' אסור לטמא לשחוט קדשים. אלא אומר רבותא לפי האמת שהסכין הוא אב הטומא ומטמא את הבשר
 9. 9 כלל, היינו לא רק סהסכין אינו מקבל מדרגת הנוגע להיות ראשון אלא הסכין אינו טמא כלל
 10. 10 לג - וְכָל כְּלִי חֶרֶשׂ אֲשֶׁר יִפֹּל מֵהֶם אֶל תּוֹכוֹ כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא וְאֹתוֹ תִשְׁבֹּרוּ.
 11. 11 ויקרא יא, לד,- מִכָּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֲשֶׁר יָבוֹא עָלָיו מַיִם יִטְמָא וְכָל מַשְׁקֶה אֲשֶׁר יִשָּׁתֶה בְּכָל כְּלִי יִטְמָא. היינו שפסוק זה הוא פירושו של הפסוק שלפניו כל אשר בתוכו, היינו רק אוכלין ומשקין אבל כלים לא.
 12. 12 הכלי חרס הוא ראשון שנטמא מהשרץ שהוא אב הטומאה כשנכנס לאויר הכלי.
 13. 13 הכלי שנטמא מהשרץ
 14. 14 היינו האוכלין ומשקין
 15. 15 היינו שנמצא באוירו של כלי חרס שנטמא מהשרץ
 16. 16 מטומאת שרץ באוירו
 17. 17 כשישראל עומד על גביו כמבואר בהמשך הגמרא
 18. 18 ויודעין לשחוט. ועין קידושין ע, א, ועוד:  כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. ולכאורה רש"י בא בזה לתרץ למה מרבינן כותי ולא גוי? וע"ז מביא שזה מצוה שהחזיקו בה וממילא מותרין ויודעין לשחוט משא"כ גוי פסול, או כדברי הרא"ש שאינו בתורת שחיטה, או כהרמב"ם בהלכות שחיטה (א', ד) לומד דין זה מהפסוק "פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו" (שמות ל"ד, טו). אבל כבהערה הבא כאן אינו מדבר מנאמנות רק שיודעים ומותרים בשחיטה.
 19. 19 לכאורה אבל אין לה המשך לדלעיל,  וצריך להיות ד"ה בפ"ע להלן על הגמרא "אבל יוצא ונכנס לא ישחוט" וע"ז מפרש רש"י וע"ז מצטט רש"י מהגמרא "אבל ישראל יוצא ונכנס" ומפרש "לא ימסור לו לשחוט וכו'". בתחילת רש"י זה מפרש רש"י למה אפשר ליתן לכותי לשחוט לכתחלה הרי אינו יודע לשחוט, וע"ז מפרש רש"י ששחיטה היא מצוה שהחזיקו בה ויודעין לעשותה, אבל אין זה משום נאמנות. ואביי ס"ל בכלל שאין נאמנות ביוצא ונכנס וצריך דוקא עומד על גביו, וע"ז חולק רבא בהמשך וסובר שיוצא ונכנס מספיק
 20. 20 אם רק יוצא ונכנס ואינו עומד על גביו
 21. 21 לא לגרום לאחר לעשות עבירה כי הם מתרגמים לפני עור לא תתן מכשול כמשמעו
 22. 22 זהו הוספה מדברי אביי על דברי המשנה
 23. 23 לכאורה אף באינו יוצא ונכנס
 24. 24 היינו ואם שחטו ואכל הכותי כזית שחיטתן כשרה
 25. 25 אם לא הי' עומד על גביו
 26. 26 ואחרים רואין אותן - שחיטתן כשרה. מתניתין לעיל
 27. 27 בדיעבד כשר אם אחרים רואים אותם.
 28. 28 ויש לו יין ואם נוגע העובד ככבים בהיין עושה אותה יין נסך
 29. 29 ואינו עומד שם כל הזמן
 30. 30 מפחד הנכרי שלא לשחוט כהוגן דילמא יכנס הישראל ויתפוס אותו שוחט שלא כהוגן
 31. 31 דבמשנה לעל מבואר שרק בדיעבד אפשר לסמוך על יוצא ונכנס וכאן מבואר שאפילו לכתחלה יש לסמוך על יוצא ונכנס
 32. 32 אפשר לסמוך על יוצא ונכנס
 33. 33 אם אין אחרים רואין אותו
 34. 34 ונאמר שבחש"ו אינו מספיק יוצא ונכנס, וצריך דוקא אחרים רואין אותו
 35. 35 וכאן הוא רק בדיעבד "וכון אם שחטו וכו'"