Enjoying this page?

Zevachim, Page 010a

צורת הדף באתר היברובוקס

השוחט את הבהמה ע"מ לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים:

ר' יוחנן אמר: אסורה. מחשבין מעבודה לעבודה, וילפינן חוץ מפנים.

ריש לקיש אמר: מותרת. אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא ילפינן חוץ מפנים.

ואי אשמעינן בהא, בהא אמר ריש לקיש, אבל פנים מפנים אימא מודי ליה לרבי יוחנן.

ואי אשמעינן הא, בהא קאמר רבי יוחנן, אבל בההיא, אימא מודי ליה לריש לקיש.

צריכי.

כי אתא רב דימי אמר: מתיב רב ירמיה לסיועיה לרבי יוחנן. ורבי אילא לסיועיה לריש לקיש.

רב ירמיה לסיועיה לרבי יוחנן: ומה במקום שאם אמר הריני שוחט חוץ לזמנו שהוא כשר, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו - פסול.

מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמו פסול, שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו - אינו דין שיהא פסול?!

מתקיף לה רבא בר אהילאי: מה לחוץ לזמנו שכן כרת?

אלא אמר רבא בר אהילאי: הכי קאמר: ומה מקום שאם אמר הריני שוחט חוץ למקומו שהוא כשר, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ למקומו - פסול. מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמו שהוא פסול, [שחטו ע"מ] לזרוק דמו שלא לשמו - אינו דין שיהא פסול?!

מתקיף לה רב אשי: מה לחוץ למקומו שכן נוהג בכל הזבחים, תאמר בשלא לשמו, שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת?

אלא אמר רב אשי, הכי קאמר: ומה במקום שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני שהוא כשר, לזרוק דמו (שלא לשמו) לשם פלוני - פסול.

מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמן שהוא פסול, [שחטו ע"מ] לזרוק דמן שלא לשמן - אינו דין שיהא פסול.

רבי אילא לסיועיה לריש לקיש: לא תאמר בזריקה ותיתי מק"ו מבינייא משחיטה וקבלה? למאי הלכתא כתב רחמנא? לומר דאין מחשבין מעבודה לעבודה.

מתקיף לה רב פפא: ודלמא דמחשבין מעבודה לעבודה?

אם כן לשתוק קרא מיניה, ותיתי מקל וחומר דרב אשי.

ואידך?

פריך הכי. מה להנך שכן טעונות צפון וישנן בחטאות הפנימיות?

ואידך?

השתא מיהא בשלמים קיימין.

איתמר: שחטה לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה:

רב נחמן אמר: פסולה.

רבה אמר: כשרה.

והדר ביה רבה לגבי רב נחמן, מק"ו דרב אשי:

רבי אליעזר אומר אף (את) האשם:

תניא: אמר ר' אליעזר חטאת באה על חטא, ואשם בא על חטא, מה חטאת שלא לשמה - פסולה, אף אשם שלא לשמו - פסול.

אמר לו רבי יהושע: לא אם אמרת בחטאת, שכן דמה למעלה?

אמר לו רבי אליעזר: פסח יוכיח, שדמו למטה ושחטו שלא לשמו - פסול.

אמר לו רבי יהושע: מה לפסח שכן זמנו קבוע?

אמר לו רבי אליעזר: חטאת תוכיח.

אמר לו רבי יהושע:

השוחט את הבהמה - של חולין לעבודת כוכבים אסורה בהנאה כדין זבחי מתים וזבחי מתים ילפינן (ע"ז דף כט:) שם שם מעגלה ערופה:

לזרוק דמה לעבודת כוכבים - (ועבודת) השחיטה לא נעשית לשם עבודת כוכבים אלא בשעת שחיטה חישב לעבוד הזריקה לשם עבודת כוכבים ולא זרק:

מחשבין מעבודה לעבודה - מחשבה היא לענין זבחי מתים ליאסר בהנאה:

דילפינן - עבודת כוכבים שהיא חוץ ממחשבת פיגול שהוא פנים:

מותרת - לאכילה:

אין מחשבין מעבודה לעבודה - ואינה אסורה אלא אם כן שחט לעבודת כוכבים שבשחיטתה עבד עבודת כוכבים או זרק לעבודת כוכבים:

פנים מפנים - מחשבת שלא לשמו מפיגול:

הריני שוחט חוץ לזמנו - ולא חישב על מנת לאכול ולא על מנת לזרוק או להקטיר אלא על השחיטה חישב סתם חוץ לזמנה כשר דלאו מחשבה היא דאין זמן אלא באכילת אדם  ומזבח (דזהו) פיגול:

שכן כרת - האוכל פיגול אפי' לאלתר חייב כרת הואיל וחמור מהניא ביה מעבודה לעבודה:

הריני שוחטו חוץ למקומו - שלא חישב לא על אכילה ולא על זריקה אלא אמר הריני שוחט חוץ למקומו כשר דהא חזינן דבמקומו הוא שוחטו ועוד דבאכילת אדם או מזבח תלה  רחמנא לחוץ למקומו וחוץ לזמנו דכתיב ואם האכל יאכל וגו' וילפינן חוץ למקומו וחוץ לזמנו מהאי קרא לקמן (דף יג.):

על מנת לזרוק דמו חוץ למקומו כו' פסול - (בפרק שני) והשתא ליכא למפרך שכן כרת שאין חייבין כרת על אכילתן כדתניא לקמן [בפרק שני] (דף כח.):

שחט לשם פלוני כשר - דאין שינוי בעלים חל על השחיטה דלא שייך שם בעלים אלא על הכפרה והיינו דאמרן לעיל (דף ד.) דשינוי בעלים אינו בד' עבודות:

לא תאמר בזריקה - מחשבין שלא לשמו דרבינן ליה לעיל בכולהו עבודות:

משחיטה וקבלה - ומה שחיטה שכשרה בזר פסולה בשלא לשמה זריקה לא כל שכן כי פרכת מה לשחיטה שכן פוסלת שלא לשם אוכלין בפסח קבלה תוכיח:

דאין מחשבין מעבודה לעבודה - אלא בשעת זריקה גופה בעי מיחשב:

ודלמא - להכי כתביה לאשמועינן רבותא דמחשבין מעבודה לעבודה [שלא] בשעת זריקה גופה בעי מחשב דאפי' לא חישב על הזריקה בשעתה אלא בשעת שחיטה הויא מחשבה:

אם כן - דמחשבין אתא לאשמועינן לשתוק קרא מיניה ותיתי דמחשבין מקל וחומר דרב אשי כדאמרן ומה אם במקום שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני כו':

ואידך - רבי יוחנן פריך הכי דלא נפקא לן זריקה מקל וחומר דקבלה ושחיטה:

מה להנך כו' - הלכך לאו קרא יתירא הוא דניליף מיניה דאין מחשבין:

השתא מיהת בשלמים קיימינן - דבשלמים כתיבא מחשבה שלא לשמו הלכך מצי למילף זריקה משחיטה וקבלה וליכא למיפרך צפון דשלמים לא בעי צפון וליתנהו פנימיות:

שכן דמה למעלה - מחוט הסיקרא דתנן במס' מדות (פ"ג מ"א) חוט הסיקרא חוגרת באמצע להבדיל בין דמים עליונים לדמים התחתונים ויליף לקמן (דף נג.) מן והיתה הרשת עד חצי המזבח התורה נתנה מחיצה להבדיל וחטאת בהמה נעשית למעלה דכתיב בה (ויקרא ד) על קרנות וכן עולת העוף כדלקמן (דף סד:) ושאר זבחים שלא פירש בהן נעשין למטה דכתיב בהו מזבח ולא כתיב בהו קרנות וכוליה מזבח ליכא למימר דהוה מקומן שהרי תורה נתנה מחיצה: