Enjoying this page?

Zevachim, Page 006a

צורת הדף באתר היברובוקס

ושותפין לא מצו ממירין.

אלא אי אמרת לא קניא להו, אמורי נמי לימרו?

שאני התם, דאמר קרא: (ויקרא כז, י) "אם המר ימיר", לרבות את היורש. אחד ממיר, ואין שנים ממירין.

מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד: אלא מעתה גבי מעשר דכתיב: (ויקרא כז, יג) "ואם גאל יגאל", לרבות את היורש, הכי נמי אחד גואל ואין שנים גואלין?

שאני מעשר, דגבי אבוהון נמי איתיה בשותפות.

אמר ליה  רב אסי לרב אשי: ומינה?

אי אמרת בשלמא קניא להו, היינו דחד מיהא מימר.

אלא אי אמרת לא קניא להו, היכי מימר?

והאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן: "המקדיש - מוסיף חומש.

ומתכפר - עושה תמורה.

והתורם משלו על של חבירו - טובת הנאה שלו"?

מקיבעא לא מכפרא, מקופיא מכפרא:

איבעיא להו: כיפרו על מה שבאו או לא כיפרו?

אמר רב ששת בריה דרב אידי: מסתברא דלא כיפרו. דאי סלקא דעתך כיפרו - שני למה הוא בא?

ואלא מאי, לא כיפרו, למה הוא קרב?

אמר רב אשי: רב שישא בריה דרב אידי הכי קא קשיא ליה.

אי אמרת בשלמא לא כיפרו - שלא לשמו מכח לשמו קאתי. ושני למה הוא בא? לכפר.

אלא אי אמרת כיפרו, שני למה הוא בא?:

 

איבעיא להו: אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפרא?

מי אמרינן, מידי דהוה אחטאת. מה חטאת דקודם הפרשה אין, דלאחר הפרשה לא, אף הכא נמי, דקודם הפרשה אין לאחר הפרשה לא.

או דלמא, לא דמיא לחטאת. דחטאת על כל חטא וחטא בעי לאיתויי חדא חטאת, והכא, כיון דאיכא כמה עשה גביה מכפרא, אעשה דלאחר הפרשה נמי מכפרא?

תא שמע: (ויקרא א, ד) "וסמך..ונרצה", וכי סמיכה מכפרת, והלא אין כפרה אלא בדם? שנאמר: (ויקרא יז, יא) "כי הדם הוא בנפש יכפר".

אלא מה תלמוד לומר: "וסמך ונרצה לכפר"? שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה, מעלה  עליו הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר.

מאי לאו, דכיפר עשה דקודם הפרשה, לא כיפר אעשה דסמיכה, דהוה ליה עשה דלאחר הפרשה.

אמר רבא: עשה דסמיכה קאמרת? שאני התם, דכל כמה דלא שחיט, בעמוד וסמוך קאי, אימת קא הוי עשה? לאחר שחיטה, לאחר שחיטה לא קא מיבעיא לן.

א"ל רב הונא בר יהודה לרבא: אימא כיפר גברא

ושותפין לא מצו ממירין - דתניא הכל ממירין [חוץ מן השותפים] לפי שכל הפרשה כולה נאמרה בלשון יחיד כמו לא יחליפנו ולא ימיר אותו ואם המר ימיר אחד מימר ולא שנים  ממירין:

שאני התם - אע"ג דלא קניא להו גזירת הכתוב הוא דשני יורשין אין ממירין זבח שהפריש אביהן:

אחד ממיר - דהא דיורש ממיר בקרבן אביו מהכא נפקא לן אם המר לרבות את היורש דהוה מצי למיכתב אם ימר והכא נמי בלשון יחיד כתביה:

אם יגאל איש ממעשרו לרבות יורש - שמוסיף חומש ופודה את מעשר אביו:

איתיה בשותפות - דלא אשכחן דמימעט שותפין מפדיון מעשר שני ותמורה היינו טעמא משום דכל הפרשה נאמרה בלשון יחיד:

המקדיש מוסיף חומש כו' - אדם שנדר קרבן והפרישו חבירו משלו להתכפר בו הנודר והומם ובא לחללו אם המפריש מחללו מוסיף חומש ואם המתכפר מחללו אינו מוסיף חומש דתלייה רחמנא לחומש במקדיש דכתיב (ויקרא כז) ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישיתו ואם גאל יגאל את השדה [המקדיש אותו]:

ומתכפר עושה תמורה - דאיהו הוה בעלים דידיה ובמסכת תמורה יליף טעמא בפ"ק:

והתורם - תרומה משלו על הכרי של חבירו טובת הנאה של מפריש הוא בידו לתתה לכהן שירצה ואם בא ישראל ואמר לו הילך סלע זו ותן תרומתך לבן בתי כהן אותה סלע טובת הנאה של מפריש הוא ויליף התם טעמא את כל מעשר תבואתך ונתת (דברים כו) מי שהפרישה מתבואתו בידו לתתה:

ומשני מקיבעא לא מכפרא מקופיא מכפרא - כפרה קבועה שיהא יורש בעליו ממש אין להן הלכך גבי מנחה כשרה ליקרב דלא דשותפין היא אבל כפרה קופיא וצפה ממילא יש להן  בו והלכך ממיר:

קופיא - לשון צף כמו (חגיגה טז:) אקפו ידייכו וכמו (מלכים ב ו) ויצף הברזל תרגום וקפא ברזלא ויש לו דומה במסכת יומא (דף טז:):

כיפרו על מה שבאו - קדשים שנזבחו שלא לשמן יקרבו ותנן לא עלו לשם חובה וצריך להביא אחר מיהו מבעיא ליה אם כפרו על החטא שהופרשו עליו ונפקא מיניה שלא ידאג מן  היסורין בינתיים:

אמר רב אשי רב שישא בריה דרב אידי - דיליף לא כיפרו מדבעי לאיתויי שני:

הכי קשיא ליה - בהבאת שני טפי מהקרבת ראשון:

אי אמרת בשלמא לא כיפרו - אפילו הכי מיקרב קרבי דשלא לשמו מכח לשמו קאתי דמתחילתו לשמו הוקדש ושני בא לכפר על החטא כגון אם עולה היא מכפרת על עשה או אם  אשם הוא יכפר על אשמו:

אעשה דלאחר הפרשה כו' - אסתם עולה קאי שנזבחו לשמן:

אחטאת - דלא מכפרא אלא שגגת כרת דקודם הפרשה דכתיב או הודע אליו חטאתו וגו' (ויקרא ד):

כיון דאי איכא כמה עשה גביה מכפרא - שהרי לא חייב הכתוב להביאו שתחייב על כל עשה ועשה אלא דורון בעלמא וכתיב ונרצה לו מלמד שנתרצה להקדוש ברוך הוא (בת"כ פ'  ויקרא) אלמא כולן נתכפרו:

שירי מצוה - שלא נחשבה בעיניו ולא עשאה:

כאילו לא כיפר וכיפר - כלומר אף על פי כן כיפר: מאי כיפר ומאי לא כיפר לאו כיפר עשה קמא דקודם הפרשה ולא כיפר עשה דסמיכה דהוה ליה לאחר הפרשה:

בעמוד וסמוך קאי - ואכתי כל כמה דלא שחטיה לא עבר עליה:

כיפר גברא - על כל עשה שבידו וניצל מן היסורין: