Enjoying this page?

024B - אלו הן הלוקין, פרק שלישי, מכות דף כד ע"ב

צורת הדף באתר היברובוקס

באש ולא נבכה?!

אמר להן: לכך אני מצחק.

ומה לעוברי רצונו - כך, לעושי רצונו - על אחת כמה וכמה.

ומה לעוברי רצונו כך. שמשתחוים לעבודת כוכבים שלהם יושבים בהשקט ושלוה ישראל שעושין רצונו על אחת כמה וכמה שישלם להם שכר טוב:

שוב פעם אחת היו עולין לירושלים - כיון שהגיעו להר הצופים - קרעו בגדיהם.

קרעו בגדיהם - דדינו ליעבד הכי:

כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים.

התחילו הן בוכין, ור"ע מצחק.

אמרו לו: מפני מה אתה מצחק?

אמר להם: מפני מה אתם בוכים?

אמרו לו מקום שכתוב בו: (במדבר א, נא) והזר הקרב יומת - ועכשיו שועלים הלכו בו, ולא נבכה?!

אמר להן: לכך אני מצחק.

דכתיב: (ישעיהו ח, ב) ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו.

וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? - אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני?

והלא אוריה במקדש ראשון היה - ככתוב בספר מלכים:

זכריה מנביאים אחרונים היה - שהיה במקדש שני:

אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה.

תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה - כלומר שפורענות שניבא אוריה שאמר ירושלים לעיים תהיה והר הבית לבמות יער נתקיים כמו כן עתיד להתקיים דברי  ניחומים של זכריה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה: 

באוריה כתיב: (מיכה ג, יב) לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו'].

בזכריה כתיב: (זכריה ח, ד) עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם.

עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה.

עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה - בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת.

בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו: