Enjoying this page?

023a - אלו הן הלוקין, פרק שלישי, מכות דף כג ע"א

צורת הדף באתר היברובוקס

גמ' מ"ט?

משום: "נקלה".

אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: מנין לרצועה שהיא של עגל - דכתיב: (דברים כה, ג) ארבעים יכנו, וסמיך ליה: (דברים כה, ד) לא תחסום שור בדישו.

ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: מנין ליבמה שנפלה לפני מוכה שחין שאין חוסמין אותה

אין חוסמין. אין מגערין בה שלא תאמר אי אפשי בו:

- דכתיב: לא תחסום שור בדישו, וסמיך ליה: (דברים כה, ה) כי ישבו אחים יחדו וגו'.

ואמר רב ששת משום ר' אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדים כאילו עובד עכו"ם.

את המועדות - חולו של מועד:

דכתיב: (שמות לד, יז) אלהי מסכה לא תעשה לך, וסמיך ליה: (שמות לד, יח) את חג המצות תשמור.

חג המצות תשמור - מפרש בחגיגה (דף יח.) אם בראשון ובשביעי הרי כבר אמור הא לא בא להזהיר אלא על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה:

ואמר רב ששת משום ר' אלעזר בן עזריה: כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר - ראוי להשליכו לכלבים.

דכתיב: (שמות כב, ל) לכלב תשליכון אותו, וסמיך ליה: (שמות כג, א) לא תשא שמע שוא וגו' -  קרי ביה נמי לא: תשיא:

אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס - היינו מעיד עדות שקר:

ושתי רצועות וכו':

תנא: של חמור. כדדריש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא: (ישעיהו א, ג) ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע וגו' - אמר הקב"ה יבא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו:

ידה טפח וכו':

אמר אביי: שמע מינה, כל חד וחד לפום גביה עבדינן ליה.

אמר ליה רבא: אם כן, נפיש להו רצועות טובא?

אלא אמר רבא: אבקתא אית ליה,

אבקתא - כמו מיבק אביק:

כי בעי - מיקטר ביה, כי בעי - מרפה בה:

 

מלקין אותו וכו'. מנא הני מילי?

אמר רב כהנא דאמר קרא: (דברים כה, ב) והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר.

במספר - שתי רשעיות מאחריו:

- רשעה אחת מלפניו, שתי רשעיות מאחריו:

אין מלקין אותו וכו':

אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן: מנין לרצועה שהיא מוכפלת?

שנאמר: והפילו.

והא מיבעי ליה לגופיה?

א"כ לכתוב קרא: יטיהו, מאי: הפילו - ש"מ תרתי:

המכה מכה בידו:

תנו רבנן: אין מעמידין חזנין אלא חסירי כח ויתירי מדע.

רבי יהודה אומר: אפילו חסירי מדע ויתירי כח.

אפילו יתירי כח ואפילו חסירי מדע - דאין להקפיד בכך:

אמר רבא: כוותיה דרבי יהודה מסתברא. דכתיב: (דברים כה, ג) לא יוסיף פן יוסיף.

אי אמרת בשלמא חסירי מדע היינו דצריך לאזהורי, אלא אי אמרת יתירי מדע - מי צריך לאזהורי.

אי אמרת בשלמא דאפילו חסירי מדע - יכולין להעמיד בהן היינו דאיצטריך כו' למזרז:

ורבנן?

אין מזרזין אלא למזרז.

תנא. כשהוא מגביה מגביה בשתי ידיו וכשהוא מכה מכה בידו אחת, כי היכי דליתה מדידיה:

והקורא קורא כו':

תנו רבנן: הגדול שבדיינין קורא, השני מונה, והשלישי אומר: הכהו.

בזמן שמכה מרובה - מאריך. בזמן שמכה מועטת - מקצר.

מכה מועטת - כגון שאמדוהו לפחות מכה בסידור אחד:

והא אנן תנן: חוזר לתחלת המקרא?

מצוה לצמצם. ואי לא צמצם חוזר לתחלת המקרא.

תנו רבנן: מכה רבה - אין לי אלא מכה רבה, מכה מועטת מנין? ת"ל: לא יוסיף.

אין לי אלא מכה רבה כו' - רישא דברייתא הכי איתא בסיפרי אין לי אלא בזמן שמוסיפין על מנין ארבעים על כל אומד ואומד שאמדוהו בית דין מנין ת"ל לא יוסיף מכל מקום מכה  רבה אין לי אלא מכה רבה כו'. אין לי דחייב על לא יוסיף אלא בזמן שהכהו מכות הרבה על האומד מכות מועטות אפילו שתי מכות או אחת מנין דאסור להוסיף ת"ל לא יוסיף לא יוסיף להכותו על אלה על מנין האומד:

אם כן מה תלמוד לומר: מכה רבה? - לימד על הראשונות שהן מכה רבה:

שהוא מכה רבה - שניתן להכותו בעל כורחו. כן נראה לרבי. ובלשון אחר קיבל רבי:

נתקלקל וכו':

ה"ג ת"ר אחד האיש ואחד האשה בריעי ולא במים דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר האיש בריעי  והאשה במים וחכמים אומרים אחד האיש ואחד האשה בין בריעי בין במים והתניא רבי יהודה אומר אחד האיש ואחד האשה בריעי אמר רבי יצחק הא דקאמר רבי יהודה אחד האיש ואחד האשה בריעי הכי קאמר שניהן שוין בריעי דמשנתקלקל בריעי פטורין אבל במים איכא פלוגתא:

 תנו רבנן: אחד האיש ואחד האשה, בריעי ולא במים. דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: האיש בריעי, והאשה במים.

וחכ"א: אחד האיש ואחד האשה בין בריעי בין במים.

והתניא: רבי יהודה אומר אחד האיש ואחד האשה בריעי?

אמר רב נחמן בר יצחק: שניהם שוין בריעי.

 

אמר שמואל: כפתוהו ורץ מבית דין - פטור.

מיתיבי: קלה, בין בראשונה בין בשניה - פוטרין אותו.

קלה - נתקלקל בריעי ולישנא דקרא נקט ונקלה לשון זלזול:

בין בראשונה בין בשניה - בין קודם שהכהו כלל בין לאחר שהכהו והיינו ראשונה הגבהה ראשונה שמגביה ידו להכות אם נתקלקל באותה הגבהה מחמת פחד או שנתקלקל  בהגבהה שניה דהיינו לאחר שהכהו:

פוטרין אותו - דנקלה קרינא ביה דהא קלה:

נפסקה רצועה - בשניה פוטרין אותו, בראשונה אין פוטרין אותו.

נפסקה הרצועה - אם בהגבהה שניה נפסקה פוטרין אותו דהא נקלה באותה הכאה שהכהו, ואם קודם שהכהו נפסקה כשהרים ידו להכות אין זו קלה:

אמאי? להוי כרץ?

התם רץ, הכא לא רץ.

ת"ר: אמדוהו לכשילקה קלה - פוטרין אותו.

לכשיצא מבית דין קלה - מלקין אותו.

לכשילקה קלה - פירושו לכשילקה יקלה שאמדוהו שאם ילקוהו מיד יתקלקל בריעי פוטרים דפן יוסיף ונקלה כתיב דאין נותנין לו מכה שיקלה עליה מיד כך שמעתי אבל אמדוהו שלא  יתקלקל עד לאחר המלקות מלקין אותו:

ולא עוד אלא אפילו קלה בתחלה מלקין אותו.

קלה תחלה - קודם שקיבל שום הכאה מלקין אותו אחרי כן:

שנאמר (דברים כה, ב) והכהו [וגו'] ונקלה ולא שלקה כבר בבית דין:

 

מתניתין

כל חייבי כריתות שלקו - נפטרו ידי כריתתם.

שנאמר: (דברים כה, ג) ונקלה אחיך לעיניך - כשלקה הרי הוא כאחיך. דברי רבי חנניה בן גמליאל.

ואמר רבי חנניה בן גמליאל: מה אם העובר עבירה אחת - נוטל נפשו עליה. העושה מצוה אחת, על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו.

ר"ש אומר: ממקומו הוא למד.

שנאמר: (ויקרא יח, כט) ונכרתו הנפשות העושות וגו'.

דכתיב - אחר כל העריות:

ונכרתו הנפשות העושות - הרי חייב כרת על הנכשל בהן, ונתן חיים למונע ובדל מהם. דכתיב קודם העריות: ושמרתם את חוקותי ואת משפטי וגו'

ואומר: