Enjoying this page?

014A - אלו הן הלוקין, פרק שלישי, מכות דף יד ע"א

צורת הדף באתר היברובוקס


כדאמרינן מעיקרא - שאם עשו תשובה ב"ד של מעלה מוחלין להן.

כדאמרינן מעיקרא - טעמיה דר' עקיבא משום שתי רשעיות הוא ודקאמרת חייבי כריתות נמי שתי רשעיות הן דאכתי עונש כרת עליו לא פסיקא מילתא לכרת הואיל והוא תלוי  בתשובה:

מאי אמרת" הא לא עבוד תשובה - לא פסיקא מילתא לכרת.

רבי יצחק אומר: חייבי כריתות בכלל היו ולמה יצאת כרת באחותו לדונו בכרת ולא במלקות.

ורבנן כרת באחותו למה לי?

ורבנן - רבי ישמעאל ור"ע:

לחלק.

לחלק - לפי שכלל כל העריות בכרת אחת הייתי אומר אם עשאן כולם בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת לכך יצאה כרת באחותו לחלק דהוי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על  עצמו שמתחייב עליה לעצמה אם עשאם עם חברותיה ולא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא מה אחותו מיוחדת שהיא ערוה וחייבין עליה בפני עצמה אף כל שהיא ערוה חייבין עליה בפני עצמה:

וכדרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן: שאם עשאן כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת.

ורבי יצחק לחלק מנא ליה?

נפקא ליה: (ויקרא יח, יט) מ"ואל אשה בנדת טומאתה" - לחייב על כל אשה ואשה.

מואל אשה - דמצי למכתב ולנדה לא תקרב:

ורבנן נמי תיפוק ליה מהא?

אין הכי נמי.

ואלא כרת דאחותו למה לי?

לחייבו על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות  אמו.

לחייבו על אחותו ועל אחות אביו כו' - אם בא על שלשתן בהעלם אחד:

פשיטא? הרי גופין מוחלקין, הרי שמות מוחלקין?

הרי שמות מוחלקין - שיש אזהרה בכל אחת והרי הן כשאר כל העריות:

אלא לחייבו על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו.

והיכי משכחת לה?

ברשיעא בר רשיעא.

ברשיעא בר רשיעא - הבא על אמו והוליד שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד בן ובא הבן על אחות אמו שהיא אחותו ואחות אביו:

ור' יצחק הא מנא ליה?

נפקא ליה מק"ו.

דתניא. אמר ר"ע: שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באיטליז של עימאום,

באטליז - במקום שמוכרין הבשר במקולין:

שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של ר"ג: הבא על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו מהו? [אינו] חייב על כולן אלא אחת, או חייב על כל אחת ואחת?

אמרו לו: זו לא שמענו. אבל שמענו הבא על חמש נשים נדות בהעלם אחד, שחייב על כל אחת ואחת. ונראין דברים מק"ו.

ומה נדה שהיא שם אחד - חייב על כל אחת ואחת, כאן ששלשה שמות - לא כל שכן?!

ואידך?

ק"ו פריכא הוא. מה לנדה שכן גופין מוחלקין.

ולאידך נמי האי ודאי ק"ו פריכא הוא?

אלא נפקא ליה (ויקרא כ, יז) מאחותו דסיפא.

מאחותו דסיפא - ערות אחותו גלה (ויקרא כ):

ואידך?

אחותו דסיפא למה לי?

לחייבו על אחותו בת אביו ובת אמו. לומר שאין עונשין מן הדין.

שאין עונשין מן הדין - שהרי ענש על בת אמו שלא בת אביו ובת אביו שלא בת אמו שנא' (שם) בת אביו או בת אמו ויש לומר כ"ש שענש על בת אביו ובת אמו אבל אם אמרת כך  ענשת מן הדין לכך נאמר אחותו דסיפא:

ואידך?

איבעית אימא גמר עונש מאזהרה.

גמר עונש מאזהרה - דלענין אזהרה כתיב אחותך היא יתירא להזהיר על אחותו בת אביו ובת אמו שנאמר (שם יח) ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך היא ומה אזהרה לא  חלק בין אחותו בת אביו שלא בת אמו [ובת אמו שלא בת אביו] ולאחותו שהיא בת אביו ובת אמו אף בעונש ענש על אחותו בת אביו ואמו כאחותו דבת אביו שלא בת אמו ובת אמו שלא בת אביו:

ואיבעית אימא: נפקא ליה