Enjoying this page?

029b - כשם שהמים בודקין פרק חמישי סוטה דף כט ע"ב

צורת הדף באתר היברובוקס

מטבול יום דשרץ.

מטבול יום דשרץ - אדם שנגע בשרץ, ראשון לטומאה היה, ולא אב הטומאה. וכי טבל, הותר לחולין, ואסור לתרומה. ואפי' לנגיעה, דכתיב נמי הערב שמש בכלים, "במים יובא וטמא עד הערב וטהר" (ויקרא יא). והא לנגיעה הוא, להשתמש בו תרומה. ואשמעינן, דכלי, טבול יום פסל ליה:

מה לטבול יום דשרץ, שכן במינו אב הטומאה?

שכן יש במינו אב הטומאה - אם היה נוגע כלי זה או אדם זה במת, נעשה אב הטומאה, לטמא אדם וכלים. תאמר באוכל, שאינו נעשה אב הטומאה, אפי' ע"י מת. דכתיב (במדבר יט) "וכל אשר יגע בו הטמא יטמא". ומהכא נפקא לן טמא מת דמטמא אדם וכלים. ועל כרחיך בטמא מת שיש לו טהרה במקוה כתיב, דהא כתיב לעיל מיניה, "והזה הטהור על הטמא, ורחץ במים". דבר שיש לו טהרה, נעשה אב הטומאה במגע טמא מת, על ידי מגע המת, יצאו אוכלים ומשקין וכלי חרש, שאין לו טהרה:

כלי חרש יוכיח.

כלי חרש יוכיח - שאין במינו אב הטומאה, ומטמא את התרומה כשהוא ראשון, וכ"ש שפוסלה. אף אתה, אל תתמה על ככר שני, שאע"פ שאין במינו אב הטומאה, יפסול. דטעמא לאו באב הטומאה תלי:

מה לכלי חרש שכן מטמא מאוירו?

מה לכלי חרס כו' טבול יום יוכיח - שאין כלי שטף הראוי לטבילה, מטמא מאוירו ופסיל תרומה:

טבול יום יוכיח.

וחוזר הדין.

לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה.

לא ראי - טבול יום כראי כלי חרש, לומר שטעם פסול התרומה תלוי משום שמטמא מאוירו. דהא טבול יום אינו מטמא מאוירו, ופסיל. ולא ראי כלי חרש להיות אב הטומאה במינו, כראי טבול יום. דליכא למימר טעמא דטבול יום דפסיל בתרומה משום דמין אב הטומאה הוא. דהא ליתא להא חומרא בכלי חרש, ופסיל:

הצד השוה שבהן,

הצד השוה שבהן - צריך אתה למצוא חומר שוה בשניהם לתלות בו טעם פסול תרומה. ומהו צד השוה שבהן? שמטמאין. טבול יום איקרי טמא, דכתיב (ויקרא כב) "ובא השמש וטהר", מכלל דעד השתא טמא. וכלי חרש כתיב (שם יא) "תנור וכירים יותץ, טמאים הם". ופוסלין בתרומה. וכ"ש ככר שני, דפסיל טפי מטבול יום, שהוא טמא, ואסור בחולין, שיפסול בתרומה:

שמותרין בחולין ופוסלין בתרומה,

כל שכן ככר שני, שפוסל בחולין דפוסל בתרומה.

ובכל הספרים כתיב, "הצד השוה שבהן שמותר בחולין ופוסל בתרומה". ולהך לישנא, אין אדם יכול לפרש איזהו כלי חרש שמותר בחולין ופסולין בתרומה? ובדוחק גדול יש לפרש, כלי חרש המוקף צמיד פתיל שמציל על חולין שבתוכו, ואין מציל על התרומה שבתוכו. והרבה גמגומין ותשובות וביטול שיטת הגמרא יש בדבר. חדא, דלא אשכחן דאינו מציל בתרומה? דבחגיגה (דף כה) אמר "אין חטאת ניצלת בצמיד פתיל". אבל תרומה לא תנן בה. ועוד, אין זה פוסל בתרומה? דהא לא פסיל מידי, אלא אינו מגין, ומאיליה היא נטמאת מאהל המת? ועוד כל הצד השוה שבגמרא שבא ללמוד חומר, צריך שיהא חמור וזה קל, דקאמר "הצד השוה שבהן שמותרין בחולין". ואין זו שיטה בכל הגמרא? וללשון שפירשתי, אל תשיבני מה שאומר "כלי חרש יוכיח", שהיה לו להביא הוכחה בדבר הדומה לטבול יום, שאע"פ שטהור לחולין פסול לתרומה? שאין זו תשובה, דאין צריך הוכחה, אלא לסתור תשובתו, שתולה טעם החומרא דפסול תרומה מפני שהוא אב הטומאה, וקא מהדר ליה, "כלי חרש יוכיח", שאין בו חומר זה, ופוסל. וכן שיטת רוב הדינין. כי ההוא דכל הבשר, (חולין דף קטו) "מנין לבשר בחלב שאסור בהנאה? קל וחומר, ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה אסורה בהנאה, בשר בחלב שנעבדה בו עבירה בבישולו, אינו דין שאסור בהנאה! מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר? חמץ בפסח יוכיח. מה לחמץ שבו כרת? כלאי הכרם יוכיח. והא כלאי הכרם נעבדה בו עבירה בזריעת'? וחמץ בפסח נמי עבר בבל יראה? ולא דמו לערלה בקולא דידה? וקא הויא הוכחה:

ודור אחר פריך, מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד חמור?

צד חמור - טבול יום יש במינו אב הטומאה, כלי חרש מטמא מאוירו:

ורבן יוחנן בן זכאי, צד חמור לא פריך.

ורבי יוחנן צד חמור לא פריך - לא חשיב ליה פירכא, הואיל ואין חומר שבשניהם שוה:

תניא, אמר רבי יוסי, מנין לרביעי בקודש שפסול?

מנין לרביעי בקודש שהוא פסול - ולא אמרינן טהור הוא כבתרומה:

ודין הוא, מה מחוסר כיפורים

מחוסר כפורים - בטומאות הצריכות קרבן, כגון זב וזבה ויולדת ומצורע:

שמותר בתרומה, פסול בקודש,

שמותר בתרומה פסול בקודש - ביבמות ילפינן לה בפרק הערל (דף עד):

שלישי שפסול בתרומה,

שלישי שפסול בתרומה - כדילפינן לעיל מטבול יום:

אינו דין הוא שיעשה רביעי בקודש.

דין הוא שיעשה רביעי בקודש - ולא תימא "דיו לבא מן הדין להיות כנדון", ונימא הכי, שלישי שפסול בתרומה, דיו הוא שיהא פסול לקודש? דאם כן בטיל ליה הא קל וחומר. דשלישי בקודש לא איצטריך. דלא מיבעיא דכי היכי דבתרומה אייתיניה בקל וחומר מטבול יום, הכי נמי אתי קודש בההוא קל וחומר. אלא אפילו מן התורה למדנוהו. והיינו דקאמר, "למדנו שלישי לקודש מן התורה". הילכך אי אמרינן דיו, איפרך ליה ק"ו כו':

ולמדנו שלישי לקודש מן התורה,

ורביעי מקל וחומר.

שלישי לקודש מן התורה מנלן?

דכתיב, (ויקרא ז) "והבשר אשר יגע בכל טמא, לא יאכל".

מי לא עסקינן דנגע בשני,

מי לא עסקינן - מי לא מצינן למישמע מינה, דאפי' נגע בשני נמי קאמר "לא יאכל". דהא "בכל טמא" כתיב, ושני איקרי טמא. דכתיב, "כל אשר בתוכו יטמא", והאי בבשר שלמים כתיב, דקדש נינהו:

ואמר רחמנא לא יאכל.

רביעי מקל וחומר, כדאמרן.

אמר ר' יוחנן, טעם בריבי

טעם בריבי - טעמו של ר' יוסי, שהוא חכם וגדול הדור, איני יודע מהו? שלמד רביעי בקודש. שהרי מקל וחומר זה תשובתו בצדו?:

איני יודע מה הוא,

שהרי תשובתו בצדו?

אוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח.

שפסול בתרומה, ואינו עושה רביעי בקודש?

אוכל הבא מחמת טבול יום - שנגע בטבול יום, והוא של קדש או של תרומה, יוכיח. שפסול בתרומה מן התורה, כדפרישית לעיל, דבכלים נמי כתיב, הערב שמש לגבי תרומה, ואינו אלא לנגיעה. ואינו עושה רביעי בקודש, לרבנן דפליגי עליה. מחוסר כפורים שמותר בתרומה, פסול בקודש, אוכל הנוגע בטבול יום שפסול בתרומה, דין הוא שיעשה רביעי בקודש:

דתניא, אבא שאול אומר, טבול יום תחילה לקודש,

טבול יום תחילה לקודש - מעלה עשו בקודש, להיות טבול יום אצלו כראשון לטומאה, ויטמא שני' בקדש, זה מזה. שאוכל שנוגע בטבול יום, נעשה שני, ועושה את חבירו שלישי, ושניהם קרויין טמאין, שמקלקלין את אחרים. והשלישי פוסל את הרביעי, להיות הוא עצמו פסול, אבל לא יפסול את אחרים במגעו:

לטמא שנים,

ולפסול אחד.

ר' מאיר אומר, מטמא אחד,

ופוסל אחד.

רבי מאיר אומר מטמא אחד ופוסל אחד - הרי הוא כשאר שני, שפוסל את התרומה, והנוגע בו פוסל את הקודש, כך טבול יום, הפוסל את התרומה הנוגע בו, טמא לקודש ולפסול עוד אחד:

וחכמים אומרים, כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה,

כך פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש.

כך פוסל כו' - ואין הנוגע בטבול יום פוסל את הקודש אלא הוא עצמו פסול:

מתקיף לה רב פפא, ממאי דר' יוסי כרבנן סבירא ליה,

דילמא כאבא שאול ס"ל?

דאמר "לטמא שנים ולפסול אחד"?

ממאי דרבי יוסי כרבנן סבירא ליה - דתהוי תשובה בצדו, דילמא כאבא שאול סבירא ליה. והוא הדין דהוה מצי רב פפא למימר, דילמא כר' מאיר סבירא ליה, ואין כאן עוד תשובה, דהא עביד רביעי? אלא רבותא נקט. כלומר, מאן לימא לן דלא מחמיר כאבא שאול, דילמא כוותיה סבירא ליה, דאוכל הבא מחמת טבול יום, אם של קודש הוא מטמא אחד ופוסל אחד? דההוא דנגע ביה, פסיל ליה דאורייתא, ואפילו הוי קמא תרומה, פסול לקודש, מקל וחומר ממחוסר כפורים? כדדריש רבי יוסי לעיל. ודריש ליה נמי הכא. ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פסול לקודש, אוכל תרומה הבא מחמת טבול יום שפסול בתרומה, אינו דין הוא שיעשה רביעי בקדש? והיכא דהוה ליה דקודש, עבוד רבנן מעלה שיטמא אחד, ויפסול אחד:

אי ס"ד כאבא שאול ס"ל, לייתיה לרביעי בקודש מאוכל שבא מחמת טבול יום.

דאי סלקא דעתך כאבא שאול סבירא ליה - מקל וחומר דמחוסר כפורים פסיל לקמא, וממעלה דרבנן מטמא ליה כיון דמדאורייתא פסיל ליה לההוא דנגע ביה לייתיה לרביעי בקודש מאוכל הבא מחמת טבול יום:

ומה אוכל הבא מחמת טבול יום, דטבול יום גופיה מותר בחולין,

אמרת עושה רביעי בקודש,

ומה אוכל הבא מחמת טבול יום דטבול יום - שבא מכחו שרי בחולין עושה רביעי בקודש, כלומר, פוסל את הקודש מקל וחומר ממחוסר כפורים:

אוכל