Enjoying this page?

-SOTAH - 014a – המקנא – פרק ראשון – סוטה, יד ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

גסטרא

גסטרא - מושל. כמה שאמר, "קומוס דוכוס ושלטון". וחבירו, "ריהטון קורטון גסטרא" (ברכות דף לב):

של בית פעור, "הראנו היכן משה קבור".

עמדו למעלה, נדמה להם למטה.

למטה, נדמה להם למעלה.

נחלקו לשתי כיתות.

אותן שעומדים למעלה, נדמה להן למטה.

למטה, נדמה להן למעלה.

לקיים מה שנאמר, (דברים לד, ו) "ולא ידע איש את קבורתו".

ר' חמא בר' חנינא אמר, אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור.

כתיב הכא, "ולא ידע איש את קבורתו", וכתיב התם, (דברים לג, א) "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים".

וא"ר חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פעור?

כדי לכפר על מעשה פעור.

ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב (דברים יג, ה) "אחרי ה' אלהיכם תלכו"?

וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה?!

והלא כבר נאמר, (דברים ד, כד) "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא"?

אלא, להלך אחר מדותיו של הקב"ה.

מה הוא מלביש ערומים, דכתיב, (בראשית ג, כא) "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" אף אתה הלבש ערומים.

הקב"ה ביקר חולים, דכתיב, (בראשית יח, א) "וירא אליו ה' באלוני ממרא", אף אתה בקר חולים.

הקב"ה, ניחם אבלים[1], דכתיב, (בראשית כה, יא) "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו",

ויברך אלהים את יצחק - ניחמו על אביו, וברכו ברכת אבלים:

אף אתה נחם אבלים.

הקב"ה, קבר מתים, דכתיב, (דברים לד, ו) "ויקבר אותו בגיא", אף אתה קבור מתים:

"כתנות עור". רב ושמואל.

חד אמר, דבר הבא מן העור.

דבר הבא מן העור - של צמר הוא:

וחד אמר, דבר שהעור נהנה ממנו.

שהעור נהנה ממנו - של פשתן, שאדם לובש סמוך לעורו:

דרש ר' שמלאי, תורה תחלתה גמילות חסדים,

תחילתו גמילות חסדים - הלביש ערומים:

וסופה גמילות חסדים.

תחילתה גמילות חסדים, דכתיב, "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם".

וסופה גמילות חסדים, דכתיב, "ויקבר אותו בגיא".

דרש רבי שמלאי, מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י, וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך?

אלא כך אמר משה, "הרבה מצות נצטוו ישראל, ואין מתקיימין אלא בא"י. אכנס אני לארץ, כדי שיתקיימו כולן על ידי".

אמר לו הקב"ה, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם.

שנאמר, (ישעיהו נג, יב) "לכן אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למות נפשו, ואת פושעים נמנה, והוא חטא רבים נשא, ולפושעים יפגיע".

ולפושעים יפגיע - בשביל פושעים הפגיע:

"לכן אחלק לו ברבים", יכול, כאחרונים, ולא כראשונים?

ת"ל, "ואת עצומים יחלק שלל", כאברהם יצחק ויעקב, שהן עצומים בתורה ובמצות.

"תחת אשר הערה למות נפשו", שמסר עצמו למיתה.

הערה - הריק:

שנאמר, (שמות לב, לב) "ואם אין מחני נא" וגו'.

"ואת פושעים נמנה", שנמנה עם מתי מדבר.

"והוא חטא רבים נשא", שכיפר על מעשה העגל.

"ולפושעים יפגיע", שביקש רחמים על פושעי ישראל, שיחזרו בתשובה.

ואין פגיעה, אלא תפלה. שנאמר, (ירמיהו ז, טז) "ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשא בעדם רנה ותפלה, ואל תפגע בי":

הדרן עלך המקנא לאשתו

היה מביא פרק שני סוטה

משנה

היה מביא את מנחתה

היה מביא את מנחתה - הבעל. כדכתיב, "והביא את קרבנה עליה וגו'" (במדבר ה, טו):

בתוך כפיפה מצרית,

כפיפה מצרית - סל של נצרי דקל. זרדים שגדילין סביב הדקל:

ונותנה על ידיה, כדי ליגעה.

כדי ליגעה - בגמרא מפרש טעמא:

כל המנחות תחילתן

תחילתן וסופן - השתא משמע, כשמביאה מביתו מביאה בכלי שרת לעזרה:

וסופן בכלי שרת,

וסופה בכלי שרת - קודם קמיצה:

וזו, תחלתה בכפיפה מצרית, וסופה בכלי שרת.

כל המנחות טעונות שמן ולבונה,

כל המנחות טעונות שמן ולבונה - כדכתיב, "ויצק עליה שמן, ונתן עליה לבונה" (ויקרא ב, א). ולקמיה פריך, "והאיכא מנחת חוטא?":

וזו, אינה טעונה לא שמן ולא לבונה.

וזו אינה טעונה - דכתיב בה, "לא יצוק עליה שמן וגו'". (במדבר ה, טו):

כל המנחות באות מן החטין,

באות מן החטין - דכתיב, "סלת חטים תעשה אותם" (שמות כט, ב):

וזו באה מן השעורין.

מנחת העומר אע"פ שבאה מן השעורין,

מנחת העומר באה מן שעורים - במסכת מנחות (דף סח) ילפינן לה מקראי:

היא היתה באה גרש.

באה גרש - דכתיב, "גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך" (ויקרא ב, יד). ובמסכת מנחות (דף סו) אמרינן, במנחת העומר הכתוב מדבר:

גרש - בשעורים, מובחר שבו. מנופה בי"ג נפה, כעין סולת חטים:

וזו באה קמח.

קמח - הכל מעורב כמו שנטחן:

ר"ג אומר, כשם שמעשיה מעשה בהמה, כך קרבנה מאכל בהמה:

גמרא.

תניא אבא חנין אומר משום רבי אליעזר, (וכל כך למה?)

וכל כך למה - למה אנו טורחין ליגעה:

כדי ליגעה, כדי שתחזור בה.

אם ככה חסה תורה על עוברי רצונו,

על עוברי רצונו - שאם זינתה, עברה על רצונו של מקום, ורוצה שתודה שלא תיבדק:

קל וחומר על עושי רצונו.

וממאי משום דחסה הוא? דילמא, כי היכי דלא תימחק מגילה?

קסבר

קסבר - האי תנא דאמר משום דחסה הוא:

 

תוספות

מפני מה נקבר מול בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור. ומדרש אגדה בכל שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב באותו פרק בית פעור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר עון וכשהוא רואה קברו של משה חוזר ושוקע שמשה רבינו שקעו בקרקע עד חוטמו וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו. מתוספת רבי:

פרק שני - היה מביא


מתני' מביא את מנחתה. אין סדר המשנה וסדר הפרשה מכוונין שהרי כך סדר הפרשה קינא לה ונסתרה מעלה האשה ומביא את מנחתה הכהן מביא פיילי של חרס ונותן לתוכו חצי לוג מים מן הכיור ונותן בו עפר מעמיד האשה בשער נקנור ואוחז בבגדיה וסותר את שערה ונותן. את המנחה על ידיה וביד הכהן מים המרים ומשביע ומתנה עמה וכותב את המגילה ומוחק ומשקה ונוטל מנחתה מתוך כפיפה מצרית ונותן לתוך כלי שרת מניף ומגיש קומץ ומקטיר ולא ידענו למה שינה התנא הסדר ואם סדר התנא דוקא או סדר הפרשה:

כדי ליגעה. שהרי היתה נתונה על ידה עד גמר כל הסדר כדי שתחזור ותודה ולא שייך למימר דדריש טעמא דקרא אלא היכא דנפקא לן מינה מידי דמרבי מיניה וקרא סתמא כתיב וכולל הכל ואנו דורשין טעמו ואומרים זהו הטעם של פסוק הואיל וטעמו בשביל כך איכא דוקא כגון לא תחבול בגד אלמנה משמע בין עניה ועשירה וקאמר ר"ש טעמא דקרא שאם אתה ממשכן אותה אתה משיא לה שם רע בשכינותיה מתוך שאתה משיב לה העבוט ונאמר עניה דוקא אין ממשכנין אותה (ב"מ דף קטו.):

  1. 1 [רש"י בראשית כה, יא]