Enjoying this page?

MEGILAH - 032a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, לב ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

משום דאפכי להו.

משום דאפכי להו - דרבי מאיר לדרבי יהודה ודרבי יהודה לדרבי מאיר:

Audio  Video

ת"ר: פותח ורואה[1], גולל[2] ומברך, וחוזר ופותח וקורא. דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר: פותח ורואה ומברך וקורא.

מאי טעמא דרבי מאיר?

כדעולא.

דאמר עולא: מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן - כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה.

הכא נמי, כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה.

ורבי יהודה?

תרגום - איכא למיטעי,

איכא למיטעי - ואומר: תרגום כתוב בתורה, ואתו למיכתב תרגום בתורה:

ברכות - ליכא למיטעי.

אבל ברכות - הכל יודעין שאין ברכות כתובין בתורה:

אמר רבי זירא אמר רב מתנה: הלכה פותח ורואה ומברך וקורא.

ולימא הלכה כר' יהודה?

משום דאפכי להו[3].

 

אמר ר' זירא אמר רב מתנה: הלוחות

הלוחות - לא ידעתי מה הן. ויש מפרשין הן העשוין לספרים שלנו שאינן עשוין בגיליון:

והבימות

בימה - שהיו עושין למלך בפרשת המלך, כדאמרינן במסכת סוטה (מא.):

- אין בהן משום קדושה[4].

אמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנן: הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר.

יעמידנו על התפר - כנגד התפר ששם ראוי להדקו יפה:

ואמר ר' שפטיה א"ר יוחנן: הגולל ספר תורה - 

הגולל ספר תורה - מענין לענין, והוא יחיד וספר תורה מונח לו על ברכיו:

גוללו מבחוץ, ואין גוללו מבפנים.

גוללו מבחוץ - העמוד שהוא חוצה לו גוללו ויגול מצד חוץ לצד פנים, שאם יאחוז עמוד הפנימי ויגול לצד החוץ, יתפשט החיצון ויפול לארץ:

וכשהוא מהדקו - מהדקו מבפנים ואינו מהדקו מבחוץ.

וכשהוא מהדקו - כשגמר מלגלול, ובא להדקו - יאחוז בפנימי ויהדק על החיצון כדי שלא יכסה הכתב בזרועותיו, שמצוה להראות את [הכתב אל] העם כשמהדקו במסכת סופרים:

ואמר ר' שפטיה א"ר יוחנן: עשרה שקראו בתורה - הגדול שבהם גולל ספר תורה.

עשרה שקראו - שנאספו וקראו השלישי או השביעי[5] כחוק היום, ולפי שאין קורין בתורה פחות מעשרה נקט י' שקראו בתורה:

הגוללו נוטל שכר כולן.

דאמר ר' יהושע בן לוי: עשרה שקראו בתורה - הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן.

שכר כולן סלקא דעתך?

אלא אימא קיבל שכר כנגד כולן.

ואמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנן: מנין שמשתמשין בבת קול?

משתמשין בבת קול - אם בלבו להתחיל דבר, ושמע קול או הין או לאו - הולך אחריו, ואין כאן משום ניחוש:

שנאמר (ישעיהו ל[6]): ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר.

והני מילי דשמע קל גברא במתא

קל גברא במתא - קול שאינו מצוי הוא ובת קול באה אליו:

וקל איתתא בדברא.

והוא דאמר הין הין, והוא דאמר לאו לאו.

והוא דאמר הין הין או לאו לאו - שנכפל שתי פעמים:

 

ואמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנן: כל הקורא בלא נעימה

נעימה - כגון טעמי המקראות:

ושונה בלא זמרה[7] - עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ[8]): וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'.

מתקיף לה אביי: משום דלא ידע לבסומי קלא (יחזקאל כ): משפטים לא יחיו בהם - קרית ביה?

אלא כדרב משרשיא, דאמר: שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה - עליהם הכתוב אומר: וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם.

אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: כל האוחז ספר תורה ערום

ערום - בלא מטפחת סביב ספר תורה:

- נקבר ערום.

ערום סלקא דעתך?

אלא אימא: נקבר ערום בלא מצות.

בלא מצות סלקא דעתך?

אלא אמר אביי: נקבר ערום בלא אותה מצוה.

אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה: מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה:

ואל יגלול ספר תורה - בתוך המטפחת:

(ויקרא כג) וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל - מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו:

ת"ר: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום: הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג:

וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת. - למה הוצרך לכתוב כאן: וידבר  משה - וכי כל המצות כולן לא אמרן משה לישראל, מהו: וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל - מלמד שהיה מדבר עמהן הלכות כל מועד ומועד בזמנן, להודיע חוקי האלהים ותורותיו, וקבלו וקיימו - שכר המצות עליהם ועל בניהם בזה ובבא:

הדרן עלך פרק בני העיר
וסליקא לה מסכת מגילה

  1. 1 היכן צריך לקרות
  2. 2 את הספר
  3. 3 ר' מאיר ור' יהודה
  4. 4 איתא בירושלמי: היינו שאין להם קדושת ארון, אבל קדושת בית הכנסת - יש להם.
  5. 5 לכאורה צ"ל השלשה או השביעי.
  6. 6 וְאׇזְנֶ֙יךָ֙ תִּשְׁמַ֣עְנָה דָבָ֔ר מֵאַחֲרֶ֖יךָ לֵאמֹ֑ר זֶ֤ה הַדֶּ֙רֶךְ֙ לְכ֣וּ ב֔וֹ כִּ֥י תַאֲמִ֖ינוּ וְכִ֥י תַשְׂמְאִֽילוּ׃
  7. 7 שהיו רגילין לשנות בזמרה, לפי שהיו שונין בעל פה, וע"י הזמרה היו נזכרין יותר. תוס'.
  8. 8 כד - כהוְגַם־אֲנִי֙ נָתַ֣תִּי לָהֶ֔ם חֻקִּ֖ים לֹ֣א טוֹבִ֑ים וּמִ֨שְׁפָּטִ֔ים לֹ֥א יִֽחְי֖וּ בָּהֶֽם