Enjoying this page?

MEGILAH - 031a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, לא ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ברכות וקללות.

ברכות וקללות - דאם בחקותי - להודיע שעל עסקי החטא באה פורענות לעולם, ויחזרו בתשובה, וינצלו מצרה שהן מתענין עליה:

אין מפסיקין בקללות, אלא אחד קורא את כולן.

אין מפסיקין בקללות - כדמפרש מילתא, שאין שנים קורין בהן אלא אחד קורא את כולן. ושנים הראשונים קורין פרשת ברכות:

בשני, ובחמישי, בשבת במנחה - קורין כסדרן.

קורין כסדרן - בענין סדר הפרשיות. ותנאי פליגי בה בברייתא בגמרא: היכן מתחיל בשני ובחמישי:

ואין עולים להם מן החשבון.

ואין עולה להן מן החשבון - כשיגיע יום שבת - יחזרו מה שקראו בשבת במנחה ובשני ובחמישי:

שנאמר (ויקרא כג): וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל - מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו:

שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל - אכולה מתניתין קאי, ללמוד מכאן שמצוה לקרות ביום המועד מעניני המועדות:

Audio  Video

גמרא

ת"ר: בפסח קורין בפרשת מועדות[1].

ומפטירין בפסח (יהושע ה,י) גלגל[2].

הכי גרסינן ת"ר בפסח קורין בפרשת מועדות כו' - ברייתא שלימה היא עד: "ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג". אלא שבעלי הגמרא אפסיקוה, לפרש בכל מועד יום ביום מה תיקנו האחרונים - שנהגו לעשות ב' ימים - לקרות ביום שני. לפי שהברייתא נשנית בארץ ישראל, שאין עושין י"ט אלא יום אחד:

בפסח גלגל - ביהושע:

והאידנא דאיכא תרי יומי.

יומא קמא[3] - בפסח גלגל.

ולמחר[4] - בפסח (מלכים ב, כג) יאשיהו.

ושאר ימות הפסח[5] - מלקט וקורא מענינו של פסח.

מאי היא?

אמר רב פפא: מאפ"ו סימן.

ושאר כל ימות הפסח סימן מאפ"ו - "משכו וקחו לכם צאן", "אם כסף תלוה את עמי", "פסל לך", "וידבר" שבבהעלותך. ויום טוב שני - קורין כיום ראשו:ן שור או כשב:

יום טוב האחרון של פסח - קורין (שמות יג): ויהי בשלח.

ויהי בשלח פרעה - לפי שביום ז' של פסח אמרו שירה על הים[6]:

ומפטירין (שמואל ב כב): וידבר דוד.

ומפטירין וידבר דוד - שהיא שירה כמותה, ומדבר בה מיציאת מצרים: עלה עשן באפו וגו' וישלח חציו ויפיצם וגו':

ולמחר (דברים טו): כל הבכור:

ומפטירין (ישעיהו י): עוד היום.

עוד היום - לפי שמפלתו של סנחריב בליל פסח היה:

אמר אביי: והאידנא נהוג עלמא למיקרי: משך[7], תורא[8] קדש[9] בכספא[10] פסל[11] במדברא[12] שלח[13] בוכרא[14].

בעצרת (דברים טז): שבעה שבועות.

ומפטירין (חבקוק ג) בחבקוק.

ומפטירין בחבקוק - שמדבר במתן תורה: אלוה מתימן יבוא - במתן תורה:

אחרים אומרים (שמות יט): בחדש השלישי[15].

ומפטירין (יחזקאל א): במרכבה.

במרכבה - דיחזקאל, על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות אלפי שנאן:

והאידנא דאיכא תרי יומי - עבדינן כתרוייהו, ואיפכא.

והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא - דקאמרי אחרים, דאינהו בתראי לתנא קמא: בחדש השלישי ומפטיר במרכבה - ביום הראשון קרינן להו. ודקאמר תנא קמא: בעצרת שבעה שבועות ומפטירין בחבקוק - קרינן ביום השני. ואיפכא - דמתן תורה בששי בסיון:

בראש השנה (במדבר כט): בחדש השביעי.

ומפטירין (ירמיהו לא): הבן יקיר לי אפרים.

הבן יקיר לי אפרים - משום: זכור אזכרנו רחם ארחמנו:

ויש אומרים (בראשית כא): וה' פקד את שרה.

ומפטירין (שמואל א ב) בחנה.

מפטירין בחנה - לפי שפקידתה היתה בראש השנה. ועקידת יצחק[16] מזכירין[17]:

והאידנא דאיכא תרי יומי: יומא קמא - כיש אומרים[18].

למחר (בראשית כב): והאלהים נסה את אברהם.

ומפטירין: הבן יקיר.

ביוה"כ קורין (ויקרא טז): אחרי מות.

ומפטירין (ישעיהו נז): כי כה אמר רם ונשא.

כי כה אמר רם ונשא - ואמר: סולו סולו - שמדבר במדת התשובה: הלא זה צום אבחרהו (ישעיהו נח):

ובמנחה - קורין בעריות.

קורין בעריות - שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן. לפי שהעריות עבירה מצויה שנפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו:

ומפטירין ביונה[19].

 

אמר ר' יוחנן:[20] כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו.

דבר זה: כתוב בתורה, ושנוי בנביאים, ומשולש בכתובים.

כתוב בתורה (דברים י): כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים[21].

וכתיב בתריה: עושה משפט יתום ואלמנה[22].

שנוי בנביאים (ישעיהו נז): כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש וגו'[23].

וכתיב בתריה: ואת דכא ושפל רוח[24].

משולש בכתובים - דכתיב (תהילים סח): סולו לרוכב בערבות ביה שמו[25].

וכתיב בתריה: אבי יתומים ודיין אלמנות[26].

יו"ט הראשון של חג - קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים[27].

ומפטירין (זכריה יד): הנה יום בא לה'.

הנה יום בא לה' - דכתיב ביה: לחוג את חג הסוכות:

והאידנא דאיכא תרי יומי - למחר מיקרא ה"נ קרינן[28]

אפטורי מאי מפטירין?[29]

(מלכים א ח): ויקהלו אל המלך שלמה.

הנה יום בא לה' - דכתיב ביה: לחוג את חג הסוכות:

ושאר כל ימות החג - קורין בקרבנות החג[30].

יו"ט האחרון - קורין: כל הבכור - מצות וחוקים ובכור.

קורין כל הבכור - אלא שמתחילין: עשר תעשר - לפי שיש באותה פרשה מצות וחוקים הרבה הנהוגות בחג באותו זמן, שהוא זמן אסיף, ועת שהעניים צריכין לאסוף מאכל לביתם,[31] ועוד  יש באותה פרשה: מצות מעשר עני, ומצות: נתון תתן, ופתוח תפתח, והענק תעניק - לעבד עברי, ושילוח חפשי, והעבט תעביטנו:

ומפטירין (מלכים א ט): ויהי ככלות שלמה.

ויהי ככלות שלמה - על שם ביום השמיני שלח את העם[32]:

למחר קורין: וזאת הברכה.

ומפטירין (מלכים א ח): ויעמד שלמה[33].

אמר רב הונא אמר רב: שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות - מקרא קרינן (שמות לג): ראה אתה.

מקרא קרינן ראה אתה - שיש שם מצות שבת ורגלים וחולו של מועד, דכתיב: את חג המצות תשמור - ומכאן למדנו איסור מלאכת חולו של מועד, במסכת חגיגה (דף יח.):

אפטורי - בפסח (יחזקאל לז): העצמות היבשות.

בעצמות היבשות - שיצאו ממצרים לפני הקץ:

ובסוכות (יחזקאל לח): ביום בא גוג.

ביום בא גוג - והיא המלחמה האמורה בזכריה: בהנה יום בא לה':

בחנוכה - בנשיאים.

ומפטירין (זכריה ג): בנרות דזכריה.

נרות דזכריה - רני ושמחי, על שם ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגו':

ואי מיקלעי שתי שבתות - קמייתא בנרות דזכריה.

בתרייתא (מלכים א ז): בנרות שלמה.

נרות דשלמה - ויעש חירום [וגו'] ואת המנורות חמש מימין וגו':

בפורים (שמות יז): ויבא עמלק.

בראשי חדשים (במדבר כח): ובראשי חדשיכם.

ראש חדש שחל להיות בשבת - מפטירין (ישעיהו סו): והיה מדי חדש בחדשו

חל להיות באחד בשבת - מאתמול מפטירין (שמואל א כ): ויאמר לו יהונתן מחר חדש.

 

אמר רב הונא: 

 1. 1 מועדות שבתורת כהנים - שור או כבש (ויקרא כב)
 2. 2 פסח שעשו ישראל בגלגל
 3. 3 מפטירין
 4. 4 ביום טוב שני. אבל קריאת התורה קורין בשניהם בפרשת מועדות שור או כשב רש"י בד"ה ושאר.
 5. 5 היינו בחמשה ימים הנותרים של פסח
 6. 6 [רש"י שמות יד, ה]
 7. 7 ביום ראשון של פסח: משכו וקחו לכם, בפרשת בא, ולא בפרשת מועדות הנ"ל באמור, דהיינו שור או כשב
 8. 8 ביום שני של פסח קורין תורא - שור או כשב פרשת מועדות, באמור
 9. 9 ביום שלישי של פסח קורין שמות יג, קדש לי כל בכור.
 10. 10 ביום רביעי של פסח קורין בפרשת משפטים: אם כסף תלוה את עמי
 11. 11 ביום חמיש של פסח קורין פסל לך שי לוחות רבנים בכי תשא פרק לד
 12. 12 ביום הששי של פסחק קורין בפרשת בהעלותךן במדבר ט: ויעשו בני ישראל את הפסח
 13. 13 ביום השביעי של פסח קורין שירת פרשת בשלח
 14. 14 באחרון של פסח קורין בוכרא: קדש לי כל בכור, בפרשת בא. אבל בסידור שלנו קורין כל הבכור דברים טו, כנ"ל בפנים הברייתא ולא כהאידנא נהוג.
 15. 15 שהוא המקרא של מתן תורה וכן אנו עושים כדלקמן בגמרא.
 16. 16 היינו כהמשך הגמרא שקורין והאלקים נסה את אברהם
 17. 17 כנ"ל ברש"י ד"ה מפטירין: כדי שתזכר לנו היום במשפט
 18. 18 וה' פקד את שרה
 19. 19 מפני שיש בו תשובת אנשי נינוה, ושקיבל הקדוש ברוך הוא את תשובתם, וניחם על הרעה שדבר לעשות להם.
 20. 20 מביא את המימרא של רוחנן משום הפסוק שהזכיר לעיל שמפטירין בישעיה נז, כי כה אמר רם ונשא
 21. 21 הרי גבורתו
 22. 22 הרי ענוותנותו.
 23. 23 הרי גבורתו
 24. 24 היינו ענוותנותו
 25. 25 היינו גבורתו
 26. 26 היינו ענוותנותו
 27. 27 פרשת אמור
 28. 28 כמו ביום הראשון של סוכות
 29. 29 ביום שני של סוכות
 30. 30 סוף הברייתא כדברי רש"י לעיל
 31. 31 ולכן קורין אותו אז
 32. 32 דמיירי ביום השמיני שלאחר חג הסוכות.
 33. 33 כתבו התוס', דיש מקומות שנהגו להפטיר ב"ויהי אחרי מות משה" (כמנהגנו),