Enjoying this page?

MEGILAH - 028a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כח ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ולא ברכתי לפני כהן.

ולא ברכתי - בסעודה לפני כהן. דאמר מר (גיטין דף נט:) וקדשתו (ויקרא כא) - לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון:

ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה.

מתנותיה - הזרוע והלחיים והקיבה:

דא"ר יצחק א"ר יוחנן: אסור לאכול מבהמה שלא הורמו מתנותיה.

ואמר ר' יצחק: כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבלים.

ולית הלכתא כוותיה.

ולא ברכתי לפני כהן - למימרא דמעליותא היא?

והא א"ר יוחנן: כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כ"ג עם הארץ - אותו ת"ח חייב מיתה.

שנאמר: (משלי ח) כל משנאי אהבו מות.

אל תקרי: משנאי אלא: משניאי?

משניאי - שגורמין לבני אדם לשנאותו, שהרואה תלמיד חכם שפל לפני עם הארץ, אומר: אין נחת רוח בתורה:

כי קאמר איהו: בשוין.

Audio Video

שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה במה הארכת ימים?

אמר להם: מימי לא נתכבדתי בקלון חברי.

לא נתכבדתי כו' - מפרש לה ואזיל:

ולא עלתה על מטתי קללת חברי.

וותרן בממוני הייתי.

לא נתכבדתי בקלון חברי - כי הא דרב הונא דרי[1] מרא אכתפיה.

מרא - פורי"ש בלעז:

אתא רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניה.

וקא שקיל מיניה - לכבדו וישאנה הוא:

א"ל: אי רגילת דדרית במאתיך - דרי,

דרית במאתיך - שאתה נושא כלי כזה בעירך:

ואי לא - אתייקורי אנא בזילותא דידך לא ניחא לי.

ולא עלתה על מטתי קללת חבריה - כי הא דמר זוטרא, כי הוה סליק לפורייה אמר: שרי ליה לכל מאן דצערן.

וותרן בממוני הייתי - דאמר מר: איוב וותרן בממוניה הוה, שהיה מניח פרוטה לחנוני מממוניה[2].

שאל ר"ע את רבי נחוניא הגדול: במה הארכת ימים?

אתו גווזי וקא מחו ליה.

גווזי - סריסין היו, עבדים משרתים אותו, וקא מחו ליה לר"ע, סבורין היו שהיה קץ בחייו:

סליק, יתיב ארישא דדיקלא.

א"ל[3]: רבי אם נאמר: (במדבר כח, ד[4]) כבש למה נאמר: אחד?

אם נאמר כבש - את הכבש אחד תעשה בבקר:

אמר[5] להו: צורבא מדרבנן הוא, שבקוהו.

אמר ליה[6]: אחד - מיוחד שבעדרו.

א"ל:[7] מימי לא קבלתי מתנות.

ולא עמדתי על מדותי.

ולא עמדתי על מדותי - לשלם גמול רע למי שציערני:

וותרן בממוני הייתי.

לא קבלתי מתנות - כי הא דר' אלעזר: כי הוו משדרי ליה מתנות מבי נשיאה - לא הוה שקיל.

כי הוה מזמני ליה - לא הוה אזיל.

אמר להו: לא ניחא לכו דאחיה?!

דכתיב: (משלי טו) שונא מתנות יחיה.

ר' זירא: כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה - לא הוה שקיל.

כי הוה מזמני ליה - אזיל.

אמר: אתייקורי דמתייקרי בי.

ולא עמדתי על מדותי - דאמר רבא: כל המעביר על מדותיו, מעבירין ממנו כל פשעיו.

שנאמר: (מיכה ז) נושא עון ועובר על פשע - למי נושא עון? - למי שעובר על פשע.

 

שאל רבי את ר' יהושע בן קרחה: במה הארכת ימים?

א"ל: קצת בחיי.

אמר לו: רבי תורה היא וללמוד אני צריך.

ללמוד אני צריך - אולי אוכל לקיים:

א"ל: מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע.

דאמר ר' יוחנן: אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע.

שנאמר: (מלכים ב ג[8]) לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך.

לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אליך ואם אראך - אלישע אמר כן ליהורם:

ר"א אמר: עיניו כהות.

שנאמר: (בראשית כז) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות - משום דאסתכל בעשו הרשע.

והא גרמא ליה?! 

והאמר ר' יצחק: לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה.

שנאמר: (בראשית כ) הנה הוא לך כסות עינים אל תקרי כסות אלא כסיית עינים?

הא והא גרמא ליה.

רבא אמר מהכא: (משלי יח[9]) שאת פני רשע לא טוב.

בשעת פטירתו[10] א"ל: [רבי]: ברכני.

א"ל: יהי רצון שתגיע לחצי ימי.

ולכולהו לא?

אמר לו: הבאים אחריך בהמה ירעו?!

הבאים אחריך בהמה ירעו - בתמיה? אין טוב לך לחיות ימים רבים כמוני, שא"כ לא יטלו בניך בגדולתך, ואתה נשיא והם כל ימיהם יהיו הדיוטות:

 

אבוה בר איהי ומנימן בר איהי: חד אמר: תיתי לי דלא אסתכלי בכותי.

וחד אמר: תיתי לי דלא עבדי שותפות בהדי כותי.

 

שאלו תלמידיו את ר' זירא: במה הארכת ימים?

אמר להם: מימי לא הקפדתי בתוך ביתי.

ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני.

ולא הרהרתי במבואות המטונפות.

הרהרת - דברי תורה:

ולא הלכתי ד"א בלא תורה ובלא תפילין.

בלא תורה - גרסתי שגורה בפי תמיד:

ולא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת עראי.

ולא ששתי בתקלת חבירי.

ולא קראתי לחבירי [בחכינתו].

(בחניכתו) - אם כינו שם לחבירו לגנאי: ואמרי לה (בחכינתו) אפילו אותו כינוי שמסודר ובא לו ממשפחתו שם דופי כמו כתב חניכתו וחניכתה דמסכת גיטין (דף פז:):

ואמרי לה [בחניכתו]:

Audio   Video

משנה

ועוד א"ר יהודה[11]: בית הכנסת שחרב:

אין מספידין בתוכו.

ואין מפשילין בתוכו חבלים.

מפשילין חבלים - והוא הדין לכל מלאכות, אלא לפי שהפשלת חבלים צריך מקום מרווח פנוי, ובית הכנסת גדול הוא וראוי ומספיק לכך:

ואין פורשין לתוכו מצודות.

ואין שוטחין על גגו פירות.

ואין עושין אותו קפנדריא.

שנאמר: (ויקרא כו[12]) והשמותי את מקדשיכם - קדושתן אף כשהן שוממין.

עלו בו עשבים - לא יתלוש, מפני עגמת נפש:

מפני עגמת נפש - מניחין בו עשבים, כדי שתהא עגמת נפש לרואיהן, ושיזכירו את ימי בניינו, ואת שהיו רגילין להתאסף שם - יבקשו רחמים שיחזרו לקדמותו: 

גמרא

ת"ר: בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש:

אין אוכלין בהן

אין אוכלין בהן כו'.  ולא גרסינן ו[13]אין אוכלין בהן - דכולהו פירושא דקלות ראש הן, לשון קלות שמקילין אותה:

ואין שותין בהן

 1. 1 hoe
 2. 2 לא ביקש עודף
 3. 3 ר' עקיבא לר' נחוניא
 4. 4 אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם.
 5. 5 ר' נחוניא למשרתיו
 6. 6 ר' נחוניא לר' עקיבא תשובה לשאלתו
 7. 7 ר' נחוניא לר"ע וענה לו על שאלתו הראשונה
 8. 8 וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֗ע חַי־יְהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר עָמַ֣דְתִּי לְפָנָ֔יו כִּ֗י לוּלֵ֛י פְּנֵ֛י יְהוֹשָׁפָ֥ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֖ה אֲנִ֣י נֹשֵׂ֑א אִם־אַבִּ֥יט אֵלֶ֖יךָ וְאִם־אֶרְאֶֽךָּ: (מלכים ב פרק ג פסוק יד)
 9. 9 שְׂאֵ֣ת פְּנֵי־רָשָׁ֣ע לֹא־ט֑וֹב לְהַטּ֥וֹת צַ֝דִּ֗יק בַּמִּשְׁפָּֽט: (משלי פרק יח פסוק ה)
 10. 10 של ר' יהושוע בן קרחה
 11. 11 בנוסף למה שאמר לעיל במשנה שלפני"ז כ"ז, ב - ר' יהודה אומר: מוכרין אותה לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה:
 12. 12 וְנָתַתִּ֤י אֶת־עָֽרֵיכֶם֙ חָרְבָּ֔ה וַהֲשִׁמּוֹתִ֖י אֶת־מִקְדְּשֵׁיכֶ֑ם וְלֹ֣א אָרִ֔יחַ בְּרֵ֖יחַ נִיחֹֽחֲכֶֽם: (ויקרא פרק כו פסוק לא)
 13. 13 עם ואו