Enjoying this page?

MEGILAH - 027a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

כוותיה דרב פפי מסתברא.

דא"ר יהושע בן לוי: בהכ"נ מותר לעשותו בית המדרש.

ש"מ.

דרש בר קפרא: מאי דכתיב: וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש[1].

וישרף את בית ה' ואת כל בית גדול - בנבוזראדן כתיב:

בית ה' - זה בהמ"ק.

בית המלך - אלו פלטרין של מלך.

ואת כל בתי ירושלם - כמשמען.

ואת כל בית גדול שרף באש - ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי.

חד אמר: מקום שמגדלין בו תורה.

וחד אמר: מקום שמגדלין בו תפלה.

מ"ד תורה - דכתיב: (ישעיהו מב[2]) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

ומ"ד תפלה - דכתיב (מלכים ב ח) ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע.

ואלישע דעבד ברחמי הוא דעבד.

תסתיים

תסתיים - יש סימן:

דר' יהושע בן לוי הוא דאמר: מקום שמגדלין בו תורה.

דאמר ר' יהושע בן לוי: בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש

מותר לעשות בית המדרש - אלמא בית המדרש הוי בית גדול:

- ש"מ:

אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים וכו':

איבעיא להו: מהו למכור ס"ת ישן ליקח בו חדש?

כיון דלא מעלי ליה - אסור.

או דלמא - כיון דליכא לעלויי עילוייא אחרינא - שפיר דמי.

תא שמע: אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים.

- ספרים הוא דלא, הא תורה בתורה שפיר דמי.

מתני' דיעבד.

כי קא מיבעיא לן לכתחלה

דיעבד - שמכרוהו כבר, כדקתני: מכרו תורה - ומשום הכי מותר ליקח בדמיו ספר תורה, שאם לאו מה יקחו מהם. כי קא מיבעיא לן למכור לכתחילה לכך:

ת"ש. גוללין ס"ת במטפחות חומשין

חומשין - ספר תורה שאין בו אלא חומש אחד:

וחומשין במטפחות נביאים וכתובים.

אבל לא נביאים וכתובים, במטפחות חומשין, ולא חומשין במטפחות ס"ת.

אבל לא נביאים וכתובים במטפחות ספר תורה - שמוריד המטפחות מקדושתן:

קתני מיהת: גוללים ס"ת במטפחות חומשין

במטפחות של חומשין - דקא מעלי להו למטפחות:

- מטפחות חומשין אין, מטפחות ס"ת לא.

אבל במטפחות ספר תורה לא - אלמא: אין משנין לכיוצא בה אלא למעלה הימנה:

אימא סיפא: ולא חומשין במטפחות ס"ת

אימא סיפא ולא חומשין במטפחות של ספר תורה - דהא ירידה היא:

- הא תורה בתורה ש"ד.

אלא מהא ליכא למישמע מינה.

Video      Audio

תא שמע. מניחין ס"ת על גבי [3]תורה, ותורה ע"ג חומשין, וחומשין ע"ג נביאים וכתובים.

אבל לא נביאים וכתובים ע"ג חומשין, ולא חומשין על גבי תורה.

הנחה קאמרת? שאני הנחה דלא אפשר.

דאי לא תימא הכי: מיכרך היכי כרכינן? והא קא יתיב דפא אחבריה.

וקא מותיב דפא אחבריה - דף נגלל על חבירו:

אלא כיון דלא אפשר - שרי.

הכא נמי, כיון דלא אפשר - שרי.

ת"ש. דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן משום רשב"ג: לא ימכור אדם ס"ת ישן ליקח בו חדש?

התם משום פשיעותא,

משום פשיעותא - שמא משימכור שוב לא יקנה, ומתוך כך יפסדו הדמים:

כי קאמרינן: כגון דכתיב ומנח לאיפרוקי - מאי?

כי קאמרינן דמנח לאיפרוקי - שכתוב כבר החדש בבית הסופר, ואינו מעוכב אלא לתת לו דמים:

ת"ש. דא"ר יוחנן משום ר"מ: אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה, ולישא אשה.

אלא ללמוד תורה - להתפרנס בו כשלומד תורה. וקס"ד דה"ה לקנות ספר תורה:

ש"מ: תורה בתורה שפיר דמי.

דלמא שאני למוד - שהלמוד מביא לידי מעשה.

אשה נמי - (ישעיהו מה) לא תהו בראה לשבת יצרה.

אבל תורה בתורה לא.

תנו רבנן. לא ימכור אדם ס"ת אע"פ שאינו צריך לו.

שאינו צריך לו - שיש לו אחר:

יתר על כן ארשב"ג: אפי' אין לו מה יאכל, ומכר ס"ת או בתו - אינו רואה סימן ברכה לעולם:

אינו רואה סימן ברכה לעולם - באותן הדמים:

 

וכן במותריהן: אמר רבא: ל"ש אלא שמכרו והותירו,

שמכרו והותירו - מכרו אחד מן הקדושות הללו ולקחו ממקצת הדמים קדושה מעולה והותירו מהן:

אבל גבו והותירו - מותר.

אבל גבו - מעות מן הצבור לצורך ספר תורה, וקנאוהו, ונותר בידן מן הדמים - מותר להורידן שהרי עדיין לא באו לשימוש קדושה חמורה:

איתיביה אביי: בד"א שלא התנו

שלא התנו - על מנת לעשות רצוננו מן הדמים:

אבל התנו - אפילו לדוכסוסיא

לדוכסוסיא - מפרש לקמן:

- מותר.

ה"ד?

אילימא שמכרו והותירו - כי התנו מאי הוי?

כי התנו מאי הוי - הא דמי קדושה הן:

אלא שגבו והותירו.

טעמא דהתנו,

וטעמא דהתנו - כשגבו: לעשות רצוננו וחפצנו ממותר הדמים:

הא לא התנו - לא.

לעולם, שמכרו והותירו.

וה"ק: בד"א, שלא התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אבל התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אפילו לדוכסוסיא נמי מותר.

א"ל אביי לההוא מרבנן דהוה מסדר מתניתא קמיה דרב ששת: מי שמיע לך מרב ששת מאי דוכסוסיא?

אמר ליה הכי אמר רב ששת: פרשא דמתא.

פרשא דמתא - בני העיר שוכרין אדם רוכב סוס שיהא להן מזומן לשולחו בשליחות למושל העיר כשיצטרכו:

אמר אביי: הלכך האי צורבא מרבנן דשמע ליה מילתא ולא ידע פירושא - לישיילה קמיה דשכיח קמיה רבנן, דלא אפשר דלא שמיע ליה מן גברא רבה.

אמר רבי יוחנן משום ר"מ: בני העיר שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהן צדקה - נותנין.

נותנין - אותה לגבאי אותה העיר, כדי שלא יחשדום בפוסקים ואינן נותנין:

וכשהן באין - מביאין אותה עמהן, ומפרנסין בה עניי עירן.

וכשהן באים - וחוזרים למקומן תובעים אותן מן הגבאים ומפרנסין בה עניי עירן:

תניא נמי הכי: בני העיר שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהן צדקה - נותנין. וכשהן באין מביאין אותה עמהן.

ויחיד שהלך לעיר אחרת, ופסקו עליו צדקה - תנתן לעניי אותה העיר.

ר"ה גזר תעניתא.

על לגביה רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיה.

רמו עלייהו צדקה - ויהבו.

כי בעו למיתי, אמרו ליה: נותבה לן מר, וניזול ונפרנס בה עניי מאתין.

אמר להו: תנינא: בד"א, בשאין שם 

  1. 1 ירמיהו נב, יג - וַיִּשְׂרֹף אֶת בֵּית יְהוָה וְאֶת בֵּית הַמֶּלֶךְ וְאֵת כָּל בָּתֵּי יְרוּשָׁלַ‍ִם וְאֶת כָּל בֵּית הַגָּדוֹל שָׂרַף בָּאֵשׁ.
  2. 2 כא - יְהוָה חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר.
  3. 3 ספר