Enjoying this page?

MEGILAH - 025a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כה ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

יברכוך טובים - הרי זו דרך המינות.

יברכוך טובים ה"ז דרך מינות - שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום. וחכמים למדו (כריתות דף ו:) מחלבנה שריחה רע ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת - שמצריכן הכתוב בהרצאתן להיותן באגודה אחת:

על קן צפור יגיעו רחמיך.

על קן צפור יגיעו רחמיך - כלשון הזה: רחמיך מגיעין על קן צפור - כך חוס ורחם עלינו:

ועל טוב - יזכר שמך.

מודים מודים -

ועל טוב יזכר שמך - על טובותיך נודה לך. או שאמר שני פעמים: מודים, כשהוא כורע - משתקין אותו. ובגמרא מפרש לה:

משתקין אותו.

המכנה בעריות - משתקין אותו.

המכנה בעריות - בגמרא מפרש: שדורש פרשת עריות בכינוי, ואומר: לא ערוה ממש דיבר הכתוב, אלא כינה הכתוב בלשונו וקרא אותה ערוה - המגלה קלון אביו וקלון אמו ברבים. כינוי הוא לשון היפך, שמהפך דיבורו לשבח או לגנאי. והרבה יש בלשון חכמים בספרי: אספה לי שבעים איש. (במדבר יא) ואל אראה ברעתי (שם) - ברעתם היה לו לומר, אלא שכינה הכתוב. כיוצא בדבר: וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב (תהלים קו) - כבודי היה לו לומר, אלא שכינה הכתוב:

האומר: (ויקרא יח[1]) ומזרעך לא תתן להעביר למולך - לא תתן לאעברא בארמיותא

האומר ומזרעך לא תתן להעביר למולך - לא תבא על הכותית ותוליד בן לע"ז:

- משתקין אותו בנזיפה:

משתקין אותו בנזיפה - שעוקר הכתוב ממשמעו. שהוא עבודת חוק לאמוריים להעביר בניהן לאש, ונותן כרת לבא על הכותית, ומחייב חטאת על השוגג, ומיתת ב"ד על המזיד בהתראה:

Video  Audio

גמרא

בשלמא מודים מודים - דמיחזי כשתי רשויות.

כשתי רשויות - ומקבל ומודה אלוה אחר אלוה:

ועל טוב יזכר שמך נמי - דמשמע על טוב אין, ועל רע לא.

ותנן: חייב אדם לברך על הרעה

על הרעה - ברוך דיין האמת:

כשם שהוא מברך על הטובה

על הטובה - ברוך הטוב והמטיב:

אלא: על קן צפור יגיעו רחמיך - מ"ט?

פליגי בה תרי אמוראי במערבא: ר' יוסי בר אבין ור' יוסי בר זבידא.

חד אמר: מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית.

מטיל קנאה - לומר על העופות חס, ועל הבהמות וחיות אינו חס:

וחד אמר: מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים, ואינן אלא גזירות.

ואינן אלא גזירת מלך - להטיל עלינו עולו, להודיע שאנחנו עבדיו ושומרי מצותיו:

ההוא דנחית קמיה דרבה, אמר: אתה חסת על קן צפור, אתה חוס ורחם עלינו.

אמר רבה: כמה ידע האי מרבנן לרצויי למריה.

א"ל אביי: והא: משתקין אותו - תנן?

ורבה?

לחדודי לאביי הוא דבעא.

ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: האל הגדול הגבור והנורא האדיר והחזק והאמיץ.

אמר ליה: סיימתינהו לשבחיה דמרך?!

השתא הני תלתא, אי לאו דכתבינהו משה באורייתא

דכתבינהו משה בתורה - האל הגדול הגבור והנורא אשר לא ישא פנים (דברים י[2]):

ואתו כנסת הגדולה ותקנינהו

אנשי כנסת הגדולה - בספר עזרא: (נחמיה ט[2]) ועתה אלהינו האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד:

אנן לא אמרינן להו.

ואת אמרת כולי האי?!

משל לאדם שהיו לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו דינרי כסף - לא גנאי הוא לו?!

אמר רבי חנינא: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

חוץ מיראת שמים - אותה מסורה בידי אדם שיהא הוא עצמו מכין לבו לכך. אע"ג שהיכולת בידו להכין לבבנו אליו, דכתיב: הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל (ירמיהו יח[3]) ואומר: והסירותי את לב האבן מבשרכם (יחזקאל לו[3]):

שנאמר: (דברים י, יב) "ועתה ישראל, מה ה' אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה[4]".

מכלל, דיראה מילתא זוטרתי היא?!

אין, לגבי משה רבינו, מילתא זוטרתי היא.

[תניא פרק מב]

משל לאדם שמבקשין הימנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן.

קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול.

אמר רבי זירא: האומר: שמע שמע כאומר: מודים מודים - דמי[5].

מיתיבי: הקורא את שמע וכופלה - הרי זה מגונה.

מגונה הוא דהוי, שתוקי לא משתקינן ליה?

לא קשיא. הא דאמר מילתא מילתא ותני לה.

אמר מילתא מילתא ותני לה - כל תיבה אומר ושונה - אין כאן משמעות שתי רשויות אלא מגונה וסכל הוא:

הא דאמר: פסוקא פסוקא ותני לה.

א"ל רב פפא לרבא: ודלמא מעיקרא לא כיון דעתיה והשתא כיון דעתיה?

אמר ליה: חברותא כלפי שמיא

חברותא כלפי שמיא - וכי כמנהג חבירו נוהג בהקב"ה, לדבר לפניו שלא במתכוין וחוזר ומראה לו בכופלו שלא כיון בראשונה:

אי לא מכוין דעתיה - מחינא ליה בארזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה:

מרזפתא מרטי"ל בלע"ז. ותשם את המקבת - מתרגמינן: מרזפתא (שופטים ד[6]):

המכנה בעריות משתקין אותו:

תנא רב יוסף: קלון אביו וקלון אמו:

תני רב יוסף - לפרושי: מכנה - דמתני', כדמתרגם: ערות אביך וערות אמך - קלנא דאבוך וקלנא דאמך. ולא תגלה - שום דבר קלון שבהן:

האומר ומזרעך לא תתן להעביר וכו':

תנא דבי רבי ישמעאל: בישראל הבא על הכותית והוליד ממנה בן לע"ז הכתוב מדבר:

תנא דבי רבי ישמעאל - לפרש מתני': בישראל הבא על הכותית הכתוב מדבר:

Video   Audio

משנה

מעשה ראובן - נקרא ולא מתרגם.

מעשה ראובן - וישכב את בלהה פילגש אביו (בראשית לה)[6]:

נקרא - בבית הכנסת:

ולא מתרגם - חיישינן לגנותו:

מעשה תמר - נקרא ומתרגם.

מעשה תמר - ויהודה:[7]

מעשה עגל הראשון - נקרא ומתרגם.

והשני - נקרא ולא מתרגם.

ומעשה עגל הראשון - כל פרשת העגל עד ואשליכהו באש (שמות לב[7][7]) ומה שחזר אהרן וספר המעשה[8] - הוא קרוי מעשה עגל השני. הוא שכתוב בו: ויצא העגל הזה. ולא יתרגם - פן יטעו עמי הארץ ויאמרו ממש היה בו, שיצא מאליו. אבל המקרא אין מבינין[9]:

ברכת כהנים.[10]

מעשה דוד ואמנון[11]

- נקראין ולא מתרגמין[12].

אין מפטירין במרכבה

ורבי יהודה: מתיר.

ר' אליעזר אומר: אין מפטירין (יחזקאל טז[13]) בהודע את ירושלם:

הודע את ירושלם - את תועבותיה. פרשה היא ביחזקאל:

גמרא

תנו רבנן:

יש נקרין ומתרגמין.

ויש נקרין ולא מתרגמין.

ויש לא נקרין ולא מתרגמין.

ויש לא נקרין ולא מתרגמין - מפרש בסיפא: מעשה דוד ואמנון לא נקרין בהפטרה:[14]

אלו: נקרין ומתרגמין:

בל"ת[15] עק"ן[16] נשפ"ה[17] סימן:

מעשה בראשית - נקרא ומתרגם.

מעשה בראשית כו' - ואמרינן במסכת חגיגה (דף יא:) המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם[18]. והתם מפרש טעמא: אין רצונו של מלך שיזכירו שמו על אשפה כו'[19]:

פשיטא?

מהו דתימא אתו לשיולי: מה למעלה, מה למטה 

 1. 1 וּמִֽזַּרְעֲךָ֥ לֹא־תִתֵּ֖ן לְהַעֲבִ֣יר לַמֹּ֑לֶךְ וְלֹ֧א תְחַלֵּ֛ל אֶת־שֵׁ֥ם אֱלֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י יְהוָֽה: (ויקרא פרק יח פסוק כא)
 2. 2 לב - וְעַתָּה אֱלֹהֵינוּ הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא שׁוֹמֵר הַבְּרִית וְהַחֶסֶד אַל יִמְעַט לְפָנֶיךָ אֵת כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאַתְנוּ לִמְלָכֵינוּ לְשָׂרֵינוּ וּלְכֹהֲנֵינוּ וְלִנְבִיאֵנוּ וְלַאֲבֹתֵינוּ וּלְכָל עַמֶּךָ מִימֵי מַלְכֵי אַשּׁוּר עַד הַיּוֹם הַזֶּה.
 3. 3 כו - וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם וַהֲסִרֹתִי אֶת לֵב הָאֶבֶן מִבְּשַׂרְכֶם וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב בָּשָׂר.
 4. 4 וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם לְיִרְאָה אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל דְּרָכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ וְלַעֲבֹד אֶת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ.
 5. 5 ומשתקין אותו
 6. 6 וַיְהִי בִּשְׁכֹּן יִשְׂרָאֵל בָּאָרֶץ הַהִוא וַיֵּלֶךְ רְאוּבֵן וַיִּשְׁכַּב אֶת בִּלְהָה פִּילֶגֶשׁ אָבִיו וַיִּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל וַיִּהְיוּ בְנֵי יַעֲקֹב שְׁנֵים עָשָׂר.
 7. 7 ע"ב בגמרא ורש"י - מהו דתימא ליחוש לכבודו דיהודה - קמ"ל שבחיה הוא, דאודי. קמ"ל שבחו הוא - שבח הוא ליהודה הקרייה: דאודי - שהודה מחטאו:
 8. 8 היינו מפסוק לב, כא - וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן מֶה עָשָׂה לְךָ הָעָם הַזֶּה כִּי הֵבֵאתָ עָלָיו חֲטָאָה גְדֹלָה. עד וָאַשְׁלִכֵהוּ בָאֵשׁ וַיֵּצֵא הָעֵגֶל הַזֶּה
 9. 9 ולכן "נקרא".
 10. 10 גמרא ע"ב - מ"ט? משום דכתיב (במדבר ו) ישא: משום ישא - שלא יאמרו הקב"ה נושא להן פנים ואינן יודעין שכדאי הן ישראל לשאת להן פנים כדאמרינן בברכות (דף כ:): לא כדאי הם ישראל לשאת להן פנים אני אמרתי ואכלת ושבעת וברכת (דברים ח) והן מחמירין על עצמן עד כזית עד כביצה:
 11. 11 וַיְהִי אַחֲרֵי כֵן וּלְאַבְשָׁלוֹם בֶּן דָּוִד אָחוֹת יָפָה וּשְׁמָהּ תָּמָר וַיֶּאֱהָבֶהָ אַמְנוֹן בֶּן דָּוִד: וַיֵּצֶר לְאַמְנוֹן לְהִתְחַלּוֹת בַּעֲבוּר תָּמָר אֲחֹתוֹ כִּי בְתוּלָה הִיא וַיִּפָּלֵא בְּעֵינֵי אַמְנוֹן לַעֲשׂוֹת לָהּ מְאוּמָה: וּלְאַמְנוֹן רֵעַ וּשְׁמוֹ יוֹנָדָב בֶּן שִׁמְעָה אֲחִי דָוִד וְיוֹנָדָב אִישׁ חָכָם מְאֹד: וַיֹּאמֶר לוֹ מַדּוּעַ אַתָּה כָּכָה דַּל בֶּן הַמֶּלֶךְ בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר הֲלוֹא תַּגִּיד לִי וַיֹּאמֶר לוֹ אַמְנוֹן אֶת תָּמָר אֲחוֹת אַבְשָׁלֹם אָחִי אֲנִי אֹהֵב: וַיֹּאמֶר לוֹ יְהוֹנָדָב שְׁכַב עַל מִשְׁכָּבְךָ וְהִתְחָל וּבָא אָבִיךָ לִרְאוֹתֶךָ וְאָמַרְתָּ אֵלָיו תָּבֹא נָא תָמָר אֲחוֹתִי וְתַבְרֵנִי לֶחֶם וְעָשְׂתָה לְעֵינַי אֶת הַבִּרְיָה לְמַעַן אֲשֶׁר אֶרְאֶה וְאָכַלְתִּי מִיָּדָהּ. — ספר שמואל ב', פרק י"ג, פסוקים א'–ה' וַיִּשְׁכַּב אַמְנוֹן וַיִּתְחָל וַיָּבֹא הַמֶּלֶךְ לִרְאֹתוֹ וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל הַמֶּלֶךְ תָּבוֹא נָא תָּמָר אֲחֹתִי וּתְלַבֵּב לְעֵינַי שְׁתֵּי לְבִבוֹת וְאֶבְרֶה מִיָּדָהּ: וַיִּשְׁלַח דָּוִד אֶל תָּמָר הַבַּיְתָה לֵאמֹר לְכִי נָא בֵּית אַמְנוֹן אָחִיךְ וַעֲשִׂי לוֹ הַבִּרְיָה: וַתֵּלֶךְ תָּמָר בֵּית אַמְנוֹן אָחִיהָ וְהוּא שֹׁכֵב וַתִּקַּח אֶת הַבָּצֵק ותלוש וַתָּלָשׁ וַתְּלַבֵּב לְעֵינָיו וַתְּבַשֵּׁל אֶת הַלְּבִבוֹת: וַתִּקַּח אֶת הַמַּשְׂרֵת וַתִּצֹק לְפָנָיו וַיְמָאֵן לֶאֱכוֹל וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלַי וַיֵּצְאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָיו: וַיֹּאמֶר אַמְנוֹן אֶל תָּמָר הָבִיאִי הַבִּרְיָה הַחֶדֶר וְאֶבְרֶה מִיָּדֵךְ וַתִּקַּח תָּמָר אֶת הַלְּבִבוֹת אֲשֶׁר עָשָׂתָה וַתָּבֵא לְאַמְנוֹן אָחִיהָ הֶחָדְרָה. — ספר שמואל ב', פרק י"ג, פסוקים ו'–י' וַתַּגֵּשׁ אֵלָיו לֶאֱכֹל וַיַּחֲזֶק בָּהּ וַיֹּאמֶר לָהּ בּוֹאִי שִׁכְבִי עִמִּי אֲחוֹתִי: וַתֹּאמֶר לוֹ אַל אָחִי אַל תְּעַנֵּנִי כִּי לֹא יֵעָשֶׂה כֵן בְּיִשְׂרָאֵל אַל תַּעֲשֵׂה אֶת הַנְּבָלָה הַזֹּאת: וַאֲנִי אָנָה אוֹלִיךְ אֶת חֶרְפָּתִי וְאַתָּה תִּהְיֶה כְּאַחַד הַנְּבָלִים בְּיִשְׂרָאֵל וְעַתָּה דַּבֶּר נָא אֶל הַמֶּלֶךְ כִּי לֹא יִמְנָעֵנִי מִמֶּךָּ: וְלֹא אָבָה לִשְׁמֹעַ בְּקוֹלָהּ וַיֶּחֱזַק מִמֶּנָּה וַיְעַנֶּהָ וַיִּשְׁכַּב אֹתָהּ. — ספר שמואל ב', פרק י"ג, פסוקים י"א–י"ד 
 12. 12 בהפטרה
 13. 13 ב - בֶּן־אָדָ֕ם הוֹדַ֥ע אֶת־יְרוּשָׁלַ֖͏ִם אֶת־תּוֹעֲבֹתֶֽיהָ׃
 14. 14 ושם מפרש החילוק בין המשנה שכ' מעשה דוד ואמנון נקראין ולא מתרגמין ובברייתא כתוב "לא נקרין ולא מתרגמין".
 15. 15 בראשית, לוט, תמר.
 16. 16 עק"ן = עגל, קללות, עונשין
 17. 17 נשפ"ה = אמנון, אבשלום, פילגש בגבעה, הודע את ירושלם
 18. 18 משנה חגיגה יא, ב - כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם: מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור
 19. 19 חגיגה טז, א - כל המסתכל בד' דברים רתוי לו שלא בא לעולם כו': בשלמא מה למעלה מה למטה מה לאחור לחיי אלא לפנים מה דהוה הוה ר' יוחנן ור"א דאמרי תרוייהו משל למלך ב"ו שאמר לעבדיו בנו לי פלטירין גדולין על האשפה הלכו ובנו לו אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה: