Enjoying this page?

MEGILAH - 024b – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כד ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

הכא נמי - איכא נצויי אביו ונצויי רבו:

פוחח פורס על שמע וכו':

בעא מיניה עולא בר רב מאביי: קטן פוחח מהו שיקרא בתורה?

קטן פוחח מהו שיקרא בתורה - גדול פוחח הוא דאסור משום: ולא יראה בך ערות דבר (דברים כג) אבל קטן אינו מוזהר, או דלמא לא פליג מתני' בין קטן לגדול:

אמר ליה: ותיבעי לך ערום?[1]

ערום מאי טעמא לא - משום כבוד צבור, הכא נמי משום כבוד צבור:

סומא פורס על שמע וכו':[2]

תניא. אמרו לו[3] לרבי יהודה: הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם?[4]

לדרוש במרכבה - דיחזקאל:

ור' יהודה? 

התם - באבנתא דליבא[5] תליא מילתא[6]והא קא מיכוין וידע.

הכא - משום הנאה הוא, והא לית ליה הנאה[7]

ורבנן?[8]

אית ליה הנאה כרבי יוסי.

דתניא א"ר יוסי: כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה: (דברים כח[9]) והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה - וכי מה אכפת ליה לעור בין אפילה לאורה?

עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו.

אמרתי לו: בני, אבוקה זו למה לך?

אמר לי: כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רואין אותי, ומצילין אותי מן הפחתין

פחתים - גומות:

ומן הקוצין ומן הברקנין[10]:

משנה

כהן שיש בידיו מומין - לא ישא את כפיו.

כהן שיש בידיו מומין - לפי שהעם מסתכלין בו. ואמרינן במסכת חגיגה (דף טז.) המסתכל בכהנים בשעה שנושאין את כפיהן - עיניו כהות, לפי שהשכינה שורה על ידיהן:

ר' יהודה אומר: אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס

סטיס - קרו"ג:

לא ישא את כפיו, מפני שהעם מסתכלין בו:

גמרא

תנא. מומין שאמרו - בפניו ידיו ורגליו.

פניו ידיו ורגליו - הנושא את כפיו חולץ מנעליו. כדתניא (סוטה דף מ.) ואם יש בו מום יסתכלו בו, ומתוך כך רואין את ידיו:

אמר ר' יהושע בן לוי: ידיו בוהקניות

בוהקניות - לונטיי"ש בלעז:

- לא ישא את כפיו.

תניא נמי הכי: ידיו בוהקניות[11] - לא ישא את כפיו.

עקומות

עקומות - כפופות:

עקושות

עקושות - לצידיהן:

- לא ישא את כפיו.

אמר רב אסי: חיפני [ובישני]

חיפני ובישני - כהן שהוא מאנשי חיפה ומאנשי בית שאן מגמגמין בלשונן הן:

- לא ישא את כפיו.

תניא נמי הכי: אין מורידין לפני התיבה לא: אנשי בית שאן, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונין - מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין.

מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין - ואם היו עושין ברכת כהנים היו אומרים: יאר יער ה' פניו, ולשון קללה הוא. כי יש פנים שיתפרשו לשון כעס, כמו: פני ילכו (שמות לג) את פני (ויקרא כ) ומתרגמינן: ית רוגזי. ומעי"ן עושין אלפי"ן ופוגמין תפלתן. ודאמרינן (ברכות לב.) דבי ר"א קורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין - ההוא בדרשה:

אמר ליה רבי חייא לר' שמעון בר רבי: אלמלי אתה לוי פסול אתה מן הדוכן, משום דעבי קלך.

דעבי קלך - ותניא בהכל שוחטין: (חולין דף כד.) בשילה ובבית עולמים הלוים נפסלין בקול:

אתא אמר ליה לאבוה.

אמר ליה זיל אימא ליה: כשאתה מגיע אצל: (ישעיהו ח) וחכיתי לה'

אצל וחכיתי לה' - מקרא זה בספר ישעיה:

לא נמצאת מחרף ומגדף.

לא נמצאת מחרף ומגדף - שהיה קורא לחיתי"ן היהי"ן נראה כאומר: והכיתי:

Video  Audio

אמר רב הונא: זבלגן

זבלגן - עיניו זולפות דמעה:

- לא ישא את כפיו.

לא ישא את כפיו - לפי שמסתכלין בו:

והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פריס ידיה?

ההוא דש בעירו הוה.

דש בעירו הוה - כבר היו רגילין אנשי עירו ולא היו מסתכלין בו עוד. דש - לשון מרגיל, כמו: כיון דדש דש (בגיטין דף נו:[12]):

תניא נמי הכי: זבלגן - לא ישא את כפיו.

ואם היה דש בעירו - מותר.

א"ר יוחנן: סומא באחת מעיניו - לא ישא את כפיו[13].

והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרבי יוחנן דהוה פריס ידיה?

ההוא דש בעירו הוה.

תניא נמי הכי: סומא באחת מעיניו - לא ישא את כפיו.

ואם היה דש בעירו - מותר:

ר"י אומר: מי שהיו ידיו צבועות - לא ישא את כפיו:

תנא. אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך - מותר:

משנה

האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין - אף בלבנים לא יעבור[14].

אף בלבנים לא יעבור - טעמא מפרש בגמ':[15]

בסנדל איני עובר - אף יחף לא יעבור[16].

העושה תפלתו עגולה

העושה תפלתו עגולה - תפילין שבראשו עגולה כביצה וכאגוז:

- סכנה

סכנה - שלא תכנס בראשו:

ואין בה מצוה.

ואין בה מצוה - דמרובעות בעינן:

נתנה על מצחו או על פס ידו

נתנה על מצחו - של ראש ושל יד על פס ידו:

- הרי זו דרך המינות.

הרי זו דרך המינות - שמבזין מדרש חכמים והולכין אחר המשמע, כמשמען: בין עיניך - ממש: ועל ידך - ממש. ורבותינו דרשו במנחות (דף לז:) בגזירה שוה: בין עיניך - זה קדקד מקום שמוחו של תינוק רופס. ועל ידך - גובה היד, קיבורת בראש הזרוע שתהא שימה כנגד הלב:

ציפן זהב

ציפן זהב - נמי כתיב: למען תהיה תורת ה' בפיך (שמות יג[16]) - שיהא הכל מבהמה טהורה:

ונתנה על בית אונקלי שלו

על בית אונקלי - על בית יד לבושו מבחוץ:

- ה"ז דרך החיצונים:

הרי זה דרך חיצונים - בני אדם ההולכים אחרי דעתם חוץ מדעת חכמים - דבעינן: לך לאות - ולא לאחרים לאות (שם):

גמרא

מ"ט?[17]

חיישינן שמא מינות נזרקה בו:

שמא מינות נזרקה בו - המינין עובדי ע"ז מקפידין בכך[18]:

העושה תפלתו עגולה - סכנה ואין בה מצוה:

לימא תנינא להא דתנו רבנן:

תפלין מרובעות - הלכה למשה מסיני.

ואמר רבא: בתפרן ובאלכסונן.

בתפרן ובאלכסונן - כשהוא תופר בית מושבן, צריך ליזהר שלא יקלקל ריבוען במשיכת חוט התפירה. וצריך שיהא להן אלכסון כהלכתו במרובע: שתהא אצבע ברוחב ובאורך שהיא אצבע ושני חומשין באלכסון:

אמר רב פפא: מתניתין דעבידא כי אמגוזא:

כי אמגוזא - עגולות כאגוז,[19] אבל עגולה כביצה וכעדשה - שפיר דמי. ולא תסייעא לברייתא ממתניתין[20]:

משנה

האומר 

 
 1. 1 אם קטן ערום קורא בתורה
 2. 2 רבי יהודה אומר: כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע
 3. 3 חכמים
 4. 4 הכא נמי, מה אכפת לן שלא ראה מאורות מימיו, הא מכל מקום יודע את עניינן על ידי לימוד?
 5. 5 בהבנת הלב
 6. 6 ולהכי לא אכפת לן שדורש במעשה מרכבה, למרות שלא ראה אותה מימיו.
 7. 7 דמשום הנאה ממאורות הוא דמברכינן ברכת יוצר המאורות, וזה לא נהנה מימיו
 8. 8 איך אומרים סומא פורס על שמע, והא לא ראה מאורות מימיו?
 9. 9 וְהָיִיתָ מְמַשֵּׁשׁ בַּצָּהֳרַיִם כַּאֲשֶׁר יְמַשֵּׁשׁ הָעִוֵּר בָּאֲפֵלָה וְלֹא תַצְלִיחַ אֶת דְּרָכֶיךָ וְהָיִיתָ אַךְ עָשׁוּק וְגָזוּל כָּל הַיָּמִים וְאֵין מוֹשִׁיעַ.
 10. 10 הקוצים והברקנים מופיעים כתקבולת בדברי גדעון לאנשי סכות: "... ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים" (שופטים, ח ז'). מתוך התקבולת ניתן להסיק שהברקנים הם שם כללי לצמחים קוצניים. הצירוף קוצים וברקנים חוזר כמה פעמים במקורות חכמים, כמו בדבריו של רבי יוסי כאן
 11. 11 שיש בהן כתמים לבנים
 12. 12 משהתרגל היתוש שניקר במוחו של טיטוס לקול הפטיש של הנפח, למד להכירו ולא הניח את ניקורו ראה
 13. 13 כתב הטורי אבן דלאו דווקא באחת מעיניו, דה"ה בסומא בשתי עיניו, אם היה דש בעירו - מותר. והאי דנקט באחת מעיניו, משום רבותא דרישא, דאפילו בהכי לא ישא כפיו. וכ"כ הב"י (סי' קכ"ח)
 14. 14 יש מחלוקת אם דוקא לאותה תפלה או גם לתפלה אחרת לא יעלה
 15. 15 דשמא נזרקה בו מינות
 16. 16 מטעם הנ"ל
 17. 17 האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין - אף בלבנים לא יעבור
 18. 18 לא להתפלל בצבועין
 19. 19 ולכן יש סכנה
 20. 20 שצריך דוקא מרובעות, לזה אין הכרח ממשנתינו