Enjoying this page?

MEGILAH - 024a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כד ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ובנביא שלשה[1].

ובנביא שלשה - אם ירצה. ולא איכפת לן אם יטעה - דלא נפקא מיניה הוראה:

היו שלשתן[2] שלש פרשיות[3] - קורין אחד אחד.

ואם היו שלשתן כו' - בגמ' מפרש היכא משכחת לה רצופין?[4]:

מדלגין בנביא

מדלגין בנביא - מפרשה לפרשה[5]:

ואין מדלגין בתורה.

ואין מדלגין בתורה - שהשומע את הקופץ ממקום למקום, אין לבו מיושב לשמוע[6]:

ועד כמה הוא מדלג?

ועד כמה הוא מדלג - בנביא:

עד כדי שלא יפסוק המתורגמן:

שלא יפסוק התורגמן - שלא ידלג ממקום שהוא קורא, אלא כדי שיוכל לגול את הספר[7] ולקרות במקום הדילוג, קודם שיגמור התורגמן תרגום המקרא שידלג זה - [8]משום שאין כבוד  צבור לעמוד שם בשתיקה:

Audio  Video

גמרא

הני ג' פסוקין[9] כנגד מי?

אמר רב אסי: כנגד תורה נביאים וכתובים.

ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא ג' פסוקים, ואם היו שלשתן שלש פרשיות קורא אחד אחד:[10]

כגון: (ישעיהו נב) כי כה אמר ה' חנם נמכרתם[11]

(ישעיהו נב) כי כה אמר ה' אלהים מצרים ירד עמי בראשונה[12]

(ישעיהו נב) ועתה מה לי פה נאם ה'[13]:

מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה:

ורמינהי: "קורא (ויקרא טז) אחרי מות.[14]

קורא - כהן גדול אחרי מות - ביום הכפורים. משנה היא במסכת יומא, ואך בעשור לחודש. ויש כאן דילוג דפרשת אך בעשור לחדש השביעי בפרשת אמור אל הכהנים[15]:

(ויקרא כג, כז) ואך בעשור"

והא קא מדלג?

אמר אביי: לא קשיא, כאן[16] בכדי שיפסוק התורגמן.

וכאן, בכדי שלא יפסוק התורגמן.

כאן בכדי שלא יפסוק המתורגמן - והאי בכדי שלא יפסוק הוא, שהרי סמוכין הן:

והא עלה קתני: מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה.

והא קתני - גרסינן. ולא גרסינן: עלה:

ועד כמה הוא מדלג - עד כדי שלא יפסוק התורגמן.

מכלל דבתורה כלל כלל לא?

אלא אמר אביי: לא קשיא - כאן[17] בענין אחד.

כאן[18] בשתי עניינות.

בענין אחד - ששניהן מדברין בדבר אחד, ואין כאן טירוף הדעת. הלכך כי לא מפסיק תורגמן - מדלג, שהרי שניהן בענין יוה"כ מדברים. ומתני' דקתני כלל לא - בשני ענינים, כגון מפרשת נגעים לפרשת זבין:

והתניא

והתניא - בניחותא:

מדלגין בתורה בענין אחד, ובנביא בשני עניינין.

כאן וכאן, בכדי שלא יפסוק התורגמן.

תניא אידך: אין מדלגין מנביא לנביא.

אין מדלגין מנביא לנביא - שיש כאן טירוף יותר מדאי:

ובנביא של שנים עשר - מדלג.

ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו:

מסוף הספר לתחילתו - למפרע:

משנה

המפטיר בנביא

המפטיר בנביא - מי שרגיל להפטיר בנביא[19] - תקנו חכמים שיהא פורס את שמע:

- הוא פורס על שמע[20].

והוא עובר לפני התיבה.

הוא עובר לפני התיבה - להוציא את הצבור בקדושה שבתפלה:

והוא נושא את כפיו[21].

ואם היה[22] קטן - אביו או רבו עוברין[23] על ידו.

על ידו - בשבילו:

קטן - קורא בתורה, ומתרגם[24].

אבל אינו פורס על שמע,

קטן אינו פורס על שמע - לפי שהוא בא להוציא רבים ידי חובתן[25]. וכיון שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתן:

ואינו עובר לפני התיבה[26].

ואינו נושא את כפיו.

ואינו נושא את כפיו - אם כהן הוא, שאין כבוד של צבור להיות כפופין לברכתו[27]:

פוחח

פוחח - במס' סופרים מפרש: כל שכרעיו נראין. ערום ויחף מתרגם: ערטילאי ופחח (ישעיהו כ[25]):

- פורס את שמע, ומתרגם[28].

פורס את שמע - דהא מחויב בברכה:

אבל אינו קורא בתורה

אבל אינו קורא בתורה - משום כבוד תורה. וכן לפני התיבה. וכן בנשיאות כפים - גנאי הוא לצבור:

ואינו עובר לפני התיבה.

ואינו נושא את כפיו.

סומא - פורס את שמע, ומתרגם.

רבי יהודה אומר: כל שלא ראה מאורות מימיו - אינו פורס על שמע[29]:

גמרא

Audio  Video

מ"ט?[30]

רב פפא אמר: משום כבוד.

גמ' משום כבוד - להעביר לפני התיבה. הואיל וממציא עצמו לדבר שאינו כבודו[31] תיקנו לו זו לכבוד:

רבה בר שימי אמר: משום דאתי לאינצויי.

משום אינצויי - הדבר בא לידי מחלוקת: אני מפטיר ואתה תעבור לפני התיבה[32]:

מאי בינייהו?

איכא בינייהו: דעביד בחנם.

דקא עביד בחנם - הבא לעבור לפני התיבה אינו נוטל שכר. דהכא אינצויי ליכא, משום כבוד איכא:

תנן: ואם היה קטן - אביו או רבו עוברין על ידו.

אי אמרת משום: נצויי - קטן בר נצויי הוא?[33]

אלא מאי משום: כבוד - קטן בר כבוד הוא?

אלא איכא כבוד אביו וכבוד רבו 

 1. 1 יכול לתרגם אפילו שלשה פסוקים בבת אחת
 2. 2 שלש פסוקים
 3. 3 כל פסוק הוא פרשה שלימה
 4. 4 ששלש פסוקים רוצפין יהיו שלש פרשיות
 5. 5 ואין צריך להמשיך לפרשה הסמוכה
 6. 6 ובנביא לא איכפת לן
 7. 7 גם ספרי הנביאים שלהם היו גוללין כעין ס"ת שלנו
 8. 8 אבל לא ידלק למקום רחוק יותר
 9. 9 במתניתין - הקורא בתורה - לא יפחות משלשה פסוקים
 10. 10 ואינם ממש ג' פרשיות, אלא כיון שהם ג' ענינים שונים - חשיבי כג' פרשיות. ר"ן וריטב"א
 11. 11 כִּי־כֹה֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה חִנָּ֖ם נִמְכַּרְתֶּ֑ם וְלֹ֥א בְכֶ֖סֶף תִּגָּאֵֽלוּ: ס (ישעיהו פרק נב פסוק ג)
 12. 12 כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ אֲדנָ֣י יְהֹוִ֔ה מִצְרַ֛יִם יָֽרַד־עַמִּ֥י בָרִֽאשֹׁנָ֖ה לָג֣וּר שָׁ֑ם וְאַשּׁ֖וּר בְּאֶ֥פֶס עֲשָׁקֽוֹ: (ישעיהו פרק נב פסוק ד)
 13. 13 וְעַתָּ֤ה מַה־לִּי־פֹה֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה כִּֽי־לֻקַּ֥ח עַמִּ֖י חִנָּ֑ם מֹשְׁלָ֤ו יְהֵילִ֙ילוּ֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה וְתָמִ֥יד כָּל־הַיּ֖וֹם שְׁמִ֥י מִנֹּאָֽץ: (ישעיהו פרק נב פסוק ה)
 14. 14 וַיְדַבֵּ֤ר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אַחֲרֵ֣י מ֔וֹת שְׁנֵ֖י בְּנֵ֣י אַהֲרֹ֑ן בְּקָרְבָתָ֥ם לִפְנֵי־יְהוָ֖ה וַיָּמֻֽתוּ: (ויקרא פרק טז פסוק א)
 15. 15 כג, כז - אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה.
 16. 16 במשנתינו שאין לדלג
 17. 17 בהברייתא שמבואר שמדלגין בתורה - מדובר בענין אחד, ורק כשלא יפסוק המתורגמן
 18. 18 במשנה שמדלגין בנביא אבל לא בתורה מדובר בשני ענינים אפילו כדי שלא יפסוק המתורגמן אין לדלג
 19. 19 כתב הרש"ש, דהיינו משום דהוה קשיא ליה, הא פריסת שמע קודם קריאת התורה היא, כדאיתא בתוי"ט. ולישנא ד"המפטיר" - משמע שכבר הפטיר. להכי פירש: "מי שרגיל להפטיר", והיינו בימים עברו.
 20. 20 במסכת סופרים (פרק י"ד הלכה ח') איתא: "המפטיר בנביא - הוא פורס על שמע. באיזה שמע אמרו - בשמע של ספר תורה". וכתב שם הגר"א, דהיינו "שמע" שאומרים בפתיחת הארון קודם הקריאה. אבל המשך המשנה "שלא ראה מאורות מימיו נראה שמדובר בפריסת שמע שבברכות ק"ש.
 21. 21 התוי"ט כתב, דמשום סיפא נקט לה, דאם הוא קטן - אינו נושא כפיו
 22. 22 המפטיר בנביא
 23. 23 לפני התיבה ובפיה"מ איתא דלכל מילי לדעיל זוכין על ידו
 24. 24 הרע"ב הביא, דיש מן הגאונים שאמרו, דהיינו דווקא משלישי ואילך.
 25. 25 לעיל הבאתי שהוא שמע של פתיחת הארון וכנראה שהוא הי' מוציא את האחרים
 26. 26 מטעם הנ"ל
 27. 27 חלקו הראשונים, אי בהדי כהנים גדולים אחרים יכול לישא כפיו. ולכאורה לפי טעם רש"י מותר
 28. 28 מה שקראו אחרים
 29. 29 דכיון שלא נהנה מהאור מימיו, אינו יכול לברך "יוצר המאורות" (ורבנן סברי, דאף סומא נהנה מהאור, כדלקמן בגמרא)
 30. 30 תקנו חכמים שיהא המפטיר פורס על שמע וכו'?
 31. 31 דאפטורי בנביא - לא חשבי ליה עלמא ליקרא, משום דאיתא אפילו בקטן. ר"ן.
 32. 32 כי המפטיר לא הי' נוטל שכר, והעובר לפני התבה נוטל שכר
 33. 33 הרי שאין הטעם משום נצויי