Enjoying this page?

MEGILAH - 023b – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כג ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

כנגדו נמי לא בעי.

כנגדו נמי לא בעינן - לקבוע ג' פסוקים בנביא כנגד אותן שקורא המפטיר בתורה:

מתקיף לה רבא: והרי: (ירמיהו ז) עולותיכם ספו - דלא הויין עשרין וחד - וקרינן?

שאני התם - דסליק עניינא.

והיכא דלא סליק עניינא - לא?!

והאמר רב שמואל בר אבא: זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דר' יוחנן, וכי הוה קרינן עשרה פסוקי, אמר לן: אפסיקו.

מקום שיש תורגמן שאני.

מקום שיש תורגמן שאני - שיש טורח לצבור:

דתני רב תחליפא בר שמואל: לא שנו אלא במקום שאין תורגמן, אבל מקום שיש תורגמן פוסק:

 Audioi Video

משנה

אין פורסין על שמע.[1]

אין פורסין על שמע - מנין הבא לבית הכנסת לאחר שקראו הצבור את שמע - עומד אחד ואומר: קדיש, וברכו, וברכה ראשונה שבקריאת שמע. פורסין לשון חצי הדבר:

ואין עוברין לפני התיבה.

ואין עוברין לפני התיבה - שליח צבור:

ואין נושאין את כפיהם.

ואין נושאין כפיהן - הכהנים:

ואין קורין בתורה.

אין קורין בתורה - בצבור:

ואין מפטירין בנביא.

ואין עושין מעמד ומושב.

אין עושין מעמד ומושב - למת. כשנושאין את המת לקוברו היו יושבין ז' פעמים לבכות את המת, והרוצה לסופדו - יספוד. והכי תניא (ב"ב דף ק:) אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת, כגון: עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו:

ואין אומרים: ברכת אבלים.

ברכת אבלים - מפרש בגמ':

ותנחומי אבלים.

ותנחומי אבלים - כשחוזרין מן הקברות עומדין ומנחמין את האבל, ואין שורה פחותה מעשרה, במסכת סנהדרין (דף יט.):

וברכת חתנים.

ואין מזמנין בשם.

ואין מזמנין על המזון בשם - נברך אלהינו:

פחות מעשרה.

ובקרקעות - 

  • תשעה וכהן

והקרקעות - של הקדש. הבא לפדותן - צריך עשרה ואחד מהן כהן:

  • ואדם - כיוצא בהן:

ואדם כיוצא בהן - אם בא לפדות מיד הקדש. ובגמ' מפרש לה:

גמרא

מה"מ?

אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: דאמר קרא: (ויקרא כב, לב) ונקדשתי בתוך בני ישראל.

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.

מאי משמע?

דתני ר' חייא: אתיא: תוך תוך.

כתיב הכא: ונקדשתי בתוך בני ישראל.

וכתיב התם :(במדבר טז) הבדלו מתוך העדה.

ואתיא: עדה עדה.

דכתיב התם: (במדבר יד, כז) עד מתי לעדה הרעה הזאת.

מה להלן - עשרה, אף כאן - עשרה:

עדה - אין פחותה מעשרה. שנאמר: עד מתי לעדה הרעה הזאת - יצאו יהושע וכלב:

ואין עושין מעמד ומושב פחות מעשרה:

כיון דבעי למימר: עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו - בציר מעשרה לאו אורח ארעא:

לאו אורח ארעא - להטריח שליח לכך, ולקרותן: יקרים, דא"כ מה הנחת למרובין: 

ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים:

מאי ברכת אבלים - ברכת רחבה.

דא"ר יצחק א"ר יוחנן: ברכת אבלים בעשרה, ואין אבלים מן המנין.

אין אבלים מן המנין. שהרי הוא אומר ברכה למנחמים בפני עצמן: אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם הטוב, בא"י משלם הגמול. ולאבלים בפני עצמן: אחינו בעל נחמות ינחם אתכם, בא"י מנחם אבלים - ואינו כוללן יחד:

ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין:

Audio  Video

והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן:

מה"מ?

אמר שמואל: עשרה כהנים כתובים בפרשה.

י' כהנים כתובים - בפרשת הקדשות. שלשה בערכין[2], ושלשה בבהמה[3], וארבעה בקרקעות[4]. וכיון דמשלמי בהו עשרה בעינן עשרה גברי:

חד לגופיה

חד לגופיה - דכהן בעינן:

ואידך, הוי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות - תשעה ישראלים וחד כהן.

ואימא חמשה כהנים וחמשה ישראלים?

ואימא חמשה כהנים וחמשה ישראלים - כיון דטעמא משום מיעוט אחר מיעוט הוא, השלישי אינו מיעוט אחר מיעוט. וכיון דדרשת ליה שני מיעוט אחר מיעוט, איתרבי לישראל, כי הדר אתא כהן שלישי - אשמועינן דליהוי כהן ולא ישראל. וכן ה' וכן ז' וכן ט':

קשיא:

ואדם כיוצא בהן:

אדם מי קדוש?

אמר רבי אבהו: באומר: דמי עלי.

דתניא: האומר דמי עלי - שמין אותו כעבד.

ועבד איתקש לקרקעות.

דכתיב (ויקרא כה) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה[5]:

עבד איתקש לקרקעות - שנאמר: והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו[6]:

משנה

הקורא בתורה - לא יפחות משלשה פסוקים.

ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד[7].

ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד - שלא יטעה מתורגמן (מן) המתרגם על פה:

 
 
  1. 1 פחות מעשרה
  2. 2 וְאִם־מָ֥ךְ הוּא֙ מֵֽעֶרְכֶּ֔ךָ וְהֶֽעֱמִידוֹ֙ לִפְנֵ֣י הַכֹּהֵ֔ן וְהֶעֱרִ֥יךְ אֹת֖וֹ הַכֹּהֵ֑ן עַל־פִּ֗י אֲשֶׁ֤ר תַּשִּׂיג֙ יַ֣ד הַנֹּדֵ֔ר יַעֲרִיכֶ֖נּוּ הַכֹּהֵֽן: ס (ויקרא פרק כז פסוק ח)
  3. 3 וְאִם֙ כָּל־בְּהֵמָ֣ה טְמֵאָ֔ה אֲ֠שֶׁר לֹא־יַקְרִ֧יבוּ מִמֶּ֛נָּה קָרְבָּ֖ן לַֽיהוָ֑ה וְהֶעֱמִ֥יד אֶת־הַבְּהֵמָ֖ה לִפְנֵ֥י הַכֹּהֵֽן: (ויקרא פרק כז פסוק יא) וְהֶעֱרִ֤יךְ הַכֹּהֵן֙ אֹתָ֔הּ בֵּ֥ין ט֖וֹב וּבֵ֣ין רָ֑ע כְּעֶרְכְּךָ֥ הַכֹּהֵ֖ן כֵּ֥ן יִהְיֶֽה: (ויקרא פרק כז פסוק יב)
  4. 4 וְאִ֗ישׁ כִּֽי־יַקְדִּ֨שׁ אֶת־בֵּית֥וֹ קֹ֙דֶשׁ֙ לַֽיהוָ֔ה וְהֶֽעֱרִיכוֹ֙ הַכֹּהֵ֔ן בֵּ֥ין ט֖וֹב וּבֵ֣ין רָ֑ע כַּאֲשֶׁ֨ר יַעֲרִ֥יךְ אֹת֛וֹ הַכֹּהֵ֖ן כֵּ֥ן יָקֽוּם: (ויקרא פרק כז פסוק יד) וְאִם־אַחַ֣ר הַיֹּבֵל֘ יַקְדִּ֣ישׁ שָׂדֵהוּ֒ וְחִשַּׁב־ל֨וֹ הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַכֶּ֗סֶף עַל־פִּ֤י הַשָּׁנִים֙ הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנִגְרַ֖ע מֵעֶרְכֶּֽךָ: (ויקרא פרק כז פסוק יח) וְחִשַּׁב־ל֣וֹ הַכֹּהֵ֗ן אֵ֚ת מִכְסַ֣ת הָעֶרְכְּךָ֔ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנָתַ֤ן אֶת־הָעֶרְכְּךָ֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא קֹ֖דֶשׁ לַיהוָֽה: (ויקרא פרק כז פסוק כג)
  5. 5 ויקרא כה, מו - וְהִתְנַחֲלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחֻזָּה לְעֹלָם בָּהֶם תַּעֲבֹדוּ וּבְאַחֵיכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ בְּאָחִיו לֹא תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ.
  6. 6 כמו בקרקעות צריך תשעה וכהן, כן אם בא להעריך דמיו כעבד צריך תשעה וכהן
  7. 7 בבת אחת