Enjoying this page?

MEGILAH - 022a – הקורא עומד – פרק שלישי – מגילה, כב ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

אין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים?

ליקרי תרי מהא ותלתא מהך - פשו להו תרי.

ליקרי - שלישי תרי מהא שני מקראות דפרשת: וביום השבת, ותלתא קראי: מבראשי חדשיכם - פשו להו תרי וכו':

אמר לו: זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי.

דתנן: ביום הראשון: בראשית ויהי רקיע.

ביום הראשון - גבי מעמדות תנן ליה במסכת תענית: ביום הראשון באחד בשבת:

ותני עלה: בראשית[1] - בשנים, יהי רקיע[2] - באחד.

והוינן בה בשלמא: יהי רקיע באחד - דתלתא פסוקי הוו.

אלא בראשית בשנים - חמשה פסוקי הוו.

ותניא: הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים?

ואיתמר עלה. רב אמר: דולג.

דולג - השני חוזר ומתחיל פסוק שגמר בו שלפניו:

ושמואל אמר: פוסק.

פוסק - הראשון קורא חצי הפסוק השלישי, ופוסקו:

רב אמר: דולג - מאי טעמא לא אמר פוסק?

קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה.

ושמואל אמר: פסקינן ליה?

והא אמר רבי חנניא קרא: צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן הואיל ולהתלמד עשויין?

התם טעמא מאי - משום דלא אפשר, הכא נמי לא אפשר.

ושמואל אמר פוסק מאי טעמא לא אמר דולג?

גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין.

גזירה משום הנכנסין - שישמעו השני מתחיל פסוק זה ויאמרו לא קרא ראשון אלא שנים. וכן היוצאין שישמעו את הראשון קורא שלשה ויצאו מבית הכנסת ויאמרו לא יקרא השני אלא שנים:

מיתיבי: פרשה של ששה פסוקים קורין אותה בשנים.

ושל חמשה פסוקים - ביחיד.

הכי גרסינן קרא ראשון שלשה - השני קורא שנים מפרשה זו כו':

קרא ראשון שלשה - השני קורא שנים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת.

ויש אומרים: שלשה[3] - לפי שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים.

ואם איתא למאן דאמר דולג - נדלוג.

למ"ד דולג נדלוג - למאן דאמר פוסק ליכא למיפרך - דהא קרא ראשון שלשה קתני דאי אפשר עוד לחזור:

ולמאן דאמר פוסק - נפסוק?

שאני התם, דאפשר בהכי.

שאני התם דאפשר בהכי - לקרות מפרשה זו לאחריה. דהך מתניתא קיימא בשני ובחמישי שהוא יכול לקרות מה שירצה שהכל מענינו של יום:

אמר רבי תנחום אמר ריב"ל: הלכה כיש אומרים.

Video   Audio

ואמר רבי תנחום אמר ריב"ל: כשם שאין מתחילין בפרשה פחות מג' פסוקים - כך אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים.

כשם שאין מתחילין בפרשה בפחות משלשה פסוקים - גזירה משום הנכנסין, שיהו סבורים לא קרא זה אלא שני פסוקים של התחלת פרשה זו - שהרי לא היו בבית הכנסת ולא שמעו שקרא מפרשה העליונה:

כך אין משיירין כו' - גזירה משום היוצאין - שסבורין שהקורא אחריו של זה לא יקרא אלא שני פסוקים הנותרים:

פשיטא?

השתא ומה אתחלתא דקא מקיל תנא קמא מחמירי יש אומרים,

שיור דמחמיר ת"ק

שיור דקא מחמיר תנא קמא - דתני: ושל חמשה ביחיד, ולא אמרינן: יקרא הראשון שלשה ויפסוק אם ירצה:

לא כל שכן דמחמירי יש אומרים?

מהו דתימא נכנסין שכיחי

נכנסין שכיחי - לפיכך החמירו יש אומרים בהתחלה:

יוצאין לא שכיחי, דמנחי ספר תורה ונפקי - קמ"ל.

ות"ק מאי שנא שיורי דלא - משום יוצאין, אתחולי נמי גזירה משום הנכנסין?

אמרי: מאן דעייל שיולי שייל.

שיולי משאיל - כשישמע שקורא השני שלשה מקראות, והראשון לא קרא מפרשה זו אלא שנים - ישאל היאך קרא הראשון שני פסוקים ולא יותר, ויאמרו לו שקרא מפרשה העליונה:

שלח ליה רבה בריה דרבא לרב יוסף הלכתא מאי?

הלכתא מאי - בשל מעמדות:

שלח ליה: הלכתא דולג, ואמצעי דולגן:

ואמצעי דולג - שאם לא ידלג הוא יהא צריך להתחיל בפרשה[4] פחות משלשה פסוקים. ואם יקרא[5] שלשה מן השניה[6] נמצא קוראה כולה[7]:

זה הכלל כל שיש בו מוסף וכו':

איבעיא להו: תענית צבור בכמה?

ראש חדש ומועד דאיכא קרבן מוסף - ארבעה, אבל הכא דליכא קרבן מוסף - לא.

או דלמא הכא נמי איכא מוסף תפלה?

מוסף - פסקא תפלת עננו - ברכה יתירא:

ת"ש: בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה - הא בתענית צבור ג'.

אימא רישא: בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין ג' - הא תענית צבור ארבעה.

אלא מהא ליכא למישמע מינה.

ת"ש: דרב איקלע לבבל בתענית צבור, קם קרא בסיפרא.

פתח בריך חתים ולא בריך.

נפול כולי עלמא אאנפייהו, ורב לא נפל על אפיה.

מכדי: רב - בישראל קרא

מכדי רב בישראל קרא - שהרי רב לא היה לא כהן ולא לוי:

מאי טעמא חתם ולא בריך -  לאו משום דבעי למיקרי אחרינא בתריה.

לא, רב בכהני קרא. 

דהא רב הונא קרי בכהני.

דהא רב הונא קרא בכהני - במסכת גיטין בהניזקין (דף נט:):

בשלמא רב הונא קרי בכהני, דהא אפילו רב אמי ורב אסי דכהני חשיבי דארעא ישראל, מיכף כייפו ליה לרב הונא.

אלא רב - הא איכא שמואל דכהנא הוה

הא איכא שמואל - בנהרדעא, שהוא ממדינת בבל - דכהנא הוא:

ודבר עליה.

ודבר עילויה - נהוג היה להיות למעלה מרב, כדאמרינן בפרק מרובה (ב"ק פ.) רב לא עייל לקמיה דשמואל:

שמואל נמי מיכף הוה כייף ליה לרב, ורב הוא דעבד ליה כבוד.

ורב הוא דעביד - להאי דאדבריה עליה, כבוד הוה עביד ליה, משום דלייטיה רב לשמואל דלא לוקמי בני, במס' שבת פ' שמונה שרצים (ד' קח.[8]):

וכי עביד ליה בפניו - שלא בפניו לא עביד ליה.

שלא בפניו לא עביד ליה - ושמואל לא היה בבבל אלא בנהרדעא:

הכי נמי מסתברא דרב בכהני קרא.

דאי סלקא דעתך בישראל קרא - לפניה מאי טעמא בריך?

לאחר תקנה.

אי הכי לאחריה נמי לבריך?

Audio  Video

שאני היכא דיתיב רב, דמיעל עיילי [9] 

  1. 1 בראשית פרק א א בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ׃ ב וְהָאָ֗רֶץ הָֽיְתָ֥ה תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְחֹ֖שֶׁךְ עַל־פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל־פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם׃ ג וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי־אֽוֹר׃ ד וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָא֖וֹר כִּי־ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ׃ ה וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃ {פ}
  2. 2 ו וַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֔ים יְהִ֥י רָקִ֖יעַ בְּת֣וֹךְ הַמָּ֑יִם וִיהִ֣י מַבְדִּ֔יל בֵּ֥ין מַ֖יִם לָמָֽיִם׃ ז וַיַּ֣עַשׂ אֱלֹהִים֮ אֶת־הָֽרָקִיעַ֒ וַיַּבְדֵּ֗ל בֵּ֤ין הַמַּ֨יִם֙ אֲשֶׁר֙ מִתַּ֣חַת לָֽרָקִ֔יעַ וּבֵ֣ין הַמַּ֔יִם אֲשֶׁ֖ר מֵעַ֣ל לָֽרָקִ֑יעַ וַֽיְהִי־כֵֽן׃ ח וַיִּקְרָ֧א אֱלֹהִ֛ים לָֽרָקִ֖יעַ שָׁמָ֑יִם וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם שֵׁנִֽי׃
  3. 3 מפרשה האחרת
  4. 4 יהי רקיע
  5. 5 האמצעי
  6. 6 שלא יהי' פחות משלשה
  7. 7 פסוקים כלל לשלישי. אבל אין לומר מטעם שלא יהיו שלשה פסוקים לאחרון - כי הרי האחרון יכול לדלג ויהיו לו ג פסוקים.
  8. 8 שמואל וקרנא הוו יתבי אגודא דנהר מלכא חזינהו למיא דקא דלו ועכירי א"ל שמואל לקרנא גברא רבה קאתי ממערבא וחייש במעיה וקא דלו מיא לאקבולי אפיה קמיה זיל תהי ליה אקנקניה אזל אשכחיה לרב א"ל מניין שאין כותבין תפילין אלא על גבי עור בהמה טהורה א"ל דכתיב (שמות יג) למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך מנין לדם שהוא אדום שנאמר (מלכים ב ג) ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם מניין למילה שבאותו מקום נאמר כאן ערלתו ונאמר להלן ערלתו מה להלן דבר שעושה פרי אף כאן דבר שעושה פרי אימא לבו דכתיב (דברים י) ומלתם את ערלת לבבכם אימא אזנו דכתיב (ירמיהו ו) הנה ערלה אזנם דנין ערלתו תמה מערלתו תמה ואין דנין ערלתו תמה מערלת שאינה תמה א"ל מאי שמך קרנא אמר ליה יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא בעיניה לסוף עייליה שמואל לביתיה אוכליה נהמא דשערי וכסא דהרסנא ואשקייה שיכרא ולא אחוי ליה בית הכסא כי היכי דלישתלשל לייט רב ואמר מאן דמצערן לא לוקמוה ליה בני וכן הוה:
  9. 9 יש אנשים שבאים מאוחר הלכך לפניה בריך גזירה משום הנכנסין כדאמרינן לעיל שאם יכנס אדם לבית הכנסת אחר שבירך ראשון, ואם לא ישמע את האחרים מברכין יאמר: אין ברכה בתורה לפניה.