Enjoying this page?

MEGILAH - 016b – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, טז ע”ב

צורת הדף באתר היברובוקס

יכשל בו?!

יכשל בו - גרסי' ולא גרסי' זרעו:

דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.

אמר רבי בנימן בר יפת: רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות.

שנאמר: ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וגו'[1].

Audio Video

(בראשית מה) ויפול על צוארי בנימן אחיו[2]

- כמה צוארין הוו ליה לבנימין?

כמה צוארין היו לו לבנימין - לא גרסינן - שכן דרך המקרא לכתוב צוארי לשון רבים: על חלקת צואריו (בראשית כז[3][3]) בכה על צואריו[3]:

אמר רבי אלעזר: בכה על שני מקדשים[4] שעתידין להיות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב[5].

ובנימין בכה על צואריו[6] - בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב[7].

(בראשית מה) והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין[8]

אמר רבי אלעזר: אמר להם כשם שאין בלבי על בנימין אחי שלא היה במכירתי, כך אין בלבי עליכם[9].

כי פי המדבר אליכם - כפי כן לבי

(בראשית מה) ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים[10]

מאי: מטוב מצרים?

אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה הימנו[11].

שיגר לו יין - לפי שדעת זקנים נוחה הימנו, זה הדבר הטוב לו מן הכל:

(בראשית נ) וילכו גם אחיו ויפלו לפניו[12]

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: היינו דאמרי אינשי: תעלא בעידניה סגיד ליה[13].

תעלא - שועל:

בעידניה - אם תראה שעתו מצלחת:

תעלא! מאי בצירותיה מאחווה?!

תעלא - קרי ליה יוסף לפני אחיו, מאי בצירותיה מאחווה:

אלא אי איתמר הכי איתמר: (בראשית מז) וישתחו ישראל על ראש המטה[14]

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: תעלא בעידניה סגיד ליה[15].

(בראשית נ) וינחם אותם וידבר על לבם[16]

אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: מלמד שאמר להם דברים שמתקבלין על הלב.

ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד[17], נר אחד היאך יכול לכבות עשרה נרות.

 

(אסתר ח) ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר[18]

אמר רב יהודה:

אורה - זו תורה. וכן הוא אומר: (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור[19].

אורה זו תורה - שגזר עליהן המן שלא יעסקו בתורה:

שמחה - זה יום טוב.

זהו יום טוב - קיימו עליהם ימים טובים:

וכן הוא אומר: (דברים טז) ושמחת בחגך[20]

ששון - זו מילה.

זו מילה - ועל כל אלה גזר:

וכן הוא אומר: (תהילים קיט) שש אנכי על אמרתך[21].

אמרתך - זו מילה, שניתנה במאמר ולא בדיבור: ויאמר ה' אל אברהם ואתה את בריתי תשמור. (בראשית יז[16]) ומצינו שדוד שמח עליה, שנאמר: למנצח על השמינית (תהלים ו[17]) כשהיה בבית המרחץ וראה עצמו בלא תורה ובלא מצות כיון (שנסתכל) במילה - שמח:

ויקר - אלו תפלין. וכן הוא אומר: (דברים כח[22]) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפלין שבראש.

audio  video

ואת פרשנדתא וגו' עשרת בני המן[23]

אמר רב אדא דמן יפו: עשרת בני המן ו"עשרת" - צריך לממרינהו בנשימה אחת.

עשרת בני המן ועשרת - הזכרת שמותן ותיבה[24] הסמוכה אחריהן - כלומר נשמתן נפלו כאחד:

מאי טעמא - כולהו בהדי הדדי נפקו נשמתייהו.

אמר רבי יוחנן: וי"ו דויזתא צריך למימתחה בזקיפא[25]

זקיפא - פורק"א בלעז, בצד אחד זה למטה מזה:

כמורדיא דלברות[26].

מאי טעמא - כולהו בחד זקיפא אזדקיפו.

אמר רבי חנינא בר פפא, דרש ר' שילא איש כפר תמרתא: כל השירות כולן נכתבות אריח[27] על גבי לבינה

אריח - הוא הכתב:

לבינה - הוא חלק, שהוא כפליים מן הכתב, והאריח חצי לבינה:

ולבינה על גבי אריח.

חוץ משירה זו, ומלכי כנען[28] - שאריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה.

מאי טעמא - שלא תהא תקומה למפלתן.

שלא תהא להם תקומה - שלא יהא להם מקום להרחיב צעדיו תחתיו:

ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים[29]

אמר רבי אבהו: מלמד שבא מלאך וסטרו על פיו.

מלמד שבא מלאך כו' - שהרי התחיל לדבר בלשון כעס וסופו אמר: מה שאלתך:

ובבאה לפני המלך אמר עם הספר[30]

"אמר", "אמרה" מיבעי ליה?

אמר רבי יוחנן: אמרה לו: יאמר בפה מה שכתוב בספר.

הכי גרסינן אמר רב נחמן: יאמר בפה מה שנכתב בספרים - ולא גרסינן: אמרה לו[31]. והכי פירושה. סדר המקראות כך הוא: וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות.[32] כי המן בן המדתא  האגגי וגו'.[33] ובבואה לפני המלך אמר עם הספר וגו'.[34] ומרדכי כתב אליהם[35] שיעשו פורים כי המן ביקש לאבדם ומה שבאת אסתר לפני המלך [להתחנן לו] - כל זה יאמר שנה בשנה:

עם הספר - שתהא מגילה כתובה לפניהם בשעת קריאה:

דברי שלום ואמת[36]

אמר רבי תנחום, ואמרי לה אמר רבי אסי: מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה.

כאמיתה של תורה - כספר תורה עצמו. שרטוט הלכה למשה מסיני:

ומאמר אסתר קיים[37]

מאמר אסתר אין דברי הצומות לא?[38]

אמר רבי יוחנן: דברי הצומות ומאמר אסתר קיים [דברי] הפורים האלה.

דברי הצומות וזעקתם[39] ומאמר אסתר - כך סמוכים המקראות:

כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו[40]

לרוב אחיו ולא לכל אחיו - מלמד: שפירשו ממנו מקצת סנהדרין.

שפירשו ממנו - לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה:

אמר רב יוסף: גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות. דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ד' ולבסוף בתר חמשה.

מעיקרא כתיב: (עזרא ב) אשר באו עם זרובבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן[41].

מעיקרא - בימי כורש כשעלה (עם) זרובבל מן הגולה ומרדכי עמו ונמנו בספר עזרא. כ"ד שנה היה בין מנין למנין בימי כורש לדריוש האחרון. ולפי שנעשה מרדכי שר בינתים ירד מחשיבותו אצל חכמים:

ולבסוף כתיב: (נחמיה ו) הבאים עם זרובבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן[42].

Video    Audio

אמר רב: ואיתימא רב שמואל בר מרתא: גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש. שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה.

שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה - שיש לך לתמוה למה לא עלה עזרא עם זרובבל בימי כורש עד השנה השביעית לדריוש האחרון לאחר שנבנה הבית? כמו שכתוב בעזרא: ויבא ירושלם בחדש החמישי היא שנת השביעית למלך וגו'. (עזרא ז)[43] ובמדרש שהיה לומד תורה מפי ברוך בן נריה בבבל. וברוך לא עלה מבבל ומת שם בתוך השנים הללו. ודאמרן לעיל[44]: ברוך נתנבא בשנת שתים לדריוש? - בבבל היה מתנבא ושולח ספרים לירושלים:

אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא: גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם.

שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש.

יעקב למד תורה י"ד שנה בבית עבר - כשפירש מאביו ללכת לחרן, ולא נענש עליהן על כיבוד אביו. ובשאר כל השנים שנשתהה בבית לבן ובדרך נענש כדמפרש ואזיל:

דאמר מר:  

 1. 1 וּמָרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א׀ מִלִּפְנֵ֣י הַמֶּ֗לֶךְ בִּלְב֤וּשׁ מַלְכוּת֙ תְּכֵ֣לֶת וָח֔וּר וַעֲטֶ֤רֶת זָהָב֙ גְּדוֹלָ֔ה וְתַכְרִ֥יךְ בּ֖וּץ וְאַרְגָּמָ֑ן וְהָעִ֣יר שׁוּשָׁ֔ן צָהֲלָ֖ה וְשָׂמֵֽחָה: (אסתר פרק ח פסוק טו)
 2. 2 וַיִּפֹּ֛ל עַל־צַוְּארֵ֥י בִנְיָֽמִן־אָחִ֖יו וַיֵּ֑בְךְּ וּבִ֨נְיָמִ֔ן בָּכָ֖ה עַל־צַוָּארָֽיו: (בראשית פרק מה פסוק יד)
 3. 3 סיפא דפסוק זה
 4. 4 בית מקדש ראשון ובית מקדש שני שהיו בחלקו של בנימין
 5. 5 [רש"י בראשית מה, יד]
 6. 6 [בראשית מה, יד]
 7. 7 [רש"י בראשית מה, יד]
 8. 8 וְהִנֵּ֤ה עֵֽינֵיכֶם֙ רֹא֔וֹת וְעֵינֵ֖י אָחִ֣י בִנְיָמִ֑ין כִּי־פִ֖י הַֽמֲדַבֵּ֥ר אֲלֵיכֶֽם: (בראשית פרק מה פסוק יב)
 9. 9 [רש"י בראשית מה, יב]
 10. 10 וּלְאָבִ֞יו שָׁלַ֤ח כְּזֹאת֙ עֲשָׂרָ֣ה חֲמֹרִ֔ים נֹשְׂאִ֖ים מִטּ֣וּב מִצְרָ֑יִם וְעֶ֣שֶׂר אֲתֹנֹ֡ת נֹֽ֠שְׂאֹת בָּ֣ר וָלֶ֧חֶם וּמָז֛וֹן לְאָבִ֖יו לַדָּֽרֶךְ: (בראשית פרק מה פסוק כג)
 11. 11 [רש"י בראשית מה, כג]
 12. 12 וַיֵּֽלְכוּ֙ גַּם־אֶחָ֔יו וַֽיִּפְּל֖וּ לְפָנָ֑יו וַיֹּ֣אמְר֔וּ הִנֶּ֥נּֽוּ לְךָ֖ לַעֲבָדִֽים: (בראשית פרק נ פסוק יח)
 13. 13 השתחוה לו
 14. 14 וַיֹּ֗אמֶר הִשָּֽׁבְעָה֙ לִ֔י וַיִּשָּׁבַ֖ע ל֑וֹ וַיִּשְׁתַּ֥חוּ יִשְׂרָאֵ֖ל עַל־רֹ֥אשׁ הַמִּטָּֽה: פ (בראשית פרק מז פסוק לא)
 15. 15 [רש"י בראשית מז, לא]
 16. 16 undefined
 17. 17 [רש"י בראשית נ, כא]
 18. 18 לַיְּהוּדִ֕ים הָיְתָ֥ה אוֹרָ֖ה וְשִׂמְחָ֑ה וְשָׂשֹׂ֖ן וִיקָֽר: (אסתר פרק ח פסוק טז)
 19. 19 כִּ֤י נֵ֣ר מִ֭צְוָה וְת֣וֹרָה א֑וֹר וְדֶ֥רֶךְ חַ֝יִּ֗ים תּוֹכְח֥וֹת מוּסָֽר: (משלי פרק ו פסוק כג)
 20. 20 דברים טז, יד - וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.
 21. 21 שָׂ֣שׂ אָ֭נֹכִי עַל־אִמְרָתֶ֑ךָ כְּ֝מוֹצֵ֗א שָׁלָ֥ל רָֽב: (תהלים פרק קיט פסוק קסב)
 22. 22 וְרָאוּ֙ כָּל־עַמֵּ֣י הָאָ֔רֶץ כִּ֛י שֵׁ֥ם יְהוָ֖ה נִקְרָ֣א עָלֶ֑יךָ וְיָֽרְא֖וּ מִמֶּֽךָּ: (דברים פרק כח פסוק י)
 23. 23 וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֗ה בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֡ה הָרְגוּ֩ הַיְּהוּדִ֨ים וְאַבֵּ֜ד חֲמֵ֧שׁ מֵא֣וֹת אִ֗ישׁ וְאֵת֙ עֲשֶׂ֣רֶת בְּנֵֽי־הָמָ֔ן בִּשְׁאָ֛ר מְדִינ֥וֹת הַמֶּ֖לֶךְ מֶ֣ה עָשׂ֑וּ וּמַה־שְּׁאֵֽלָתֵךְ֙ וְיִנָּ֣תֵֽן לָ֔ךְ וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֥ךְ ע֖וֹד וְתֵעָֽשׂ: (אסתר פרק ט פסוק יב) 
 24. 24 עשרת
 25. 25 stretched out vertically to represent the fact that all 10 sons were hung on one tree - one on top of the other.
 26. 26 like the pole of a barge
 27. 27 חצי לבנה
 28. 28 שבספר יהושוע פרק יב
 29. 29 וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֗ה בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֡ה הָרְגוּ֩ הַיְּהוּדִ֨ים וְאַבֵּ֜ד חֲמֵ֧שׁ מֵא֣וֹת אִ֗ישׁ וְאֵת֙ עֲשֶׂ֣רֶת בְּנֵֽי־הָמָ֔ן בִּשְׁאָ֛ר מְדִינ֥וֹת הַמֶּ֖לֶךְ מֶ֣ה עָשׂ֑וּ וּמַה־שְּׁאֵֽלָתֵךְ֙ וְיִנָּ֣תֵֽן לָ֔ךְ וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֥ךְ ע֖וֹד וְתֵעָֽשׂ: (אסתר פרק ט פסוק יב)
 30. 30 וּבְבֹאָהּ֘ לִפְנֵ֣י הַמֶּלֶךְ֒ אָמַ֣ר עִם־הַסֵּ֔פֶר יָשׁ֞וּב מַחֲשַׁבְתּ֧וֹ הָרָעָ֛ה אֲשֶׁר־חָשַׁ֥ב עַל־הַיְּהוּדִ֖ים עַל־רֹאשׁ֑וֹ וְתָל֥וּ אֹת֛וֹ וְאֶת־בָּנָ֖יו עַל־הָעֵֽץ: (אסתר פרק ט פסוק כה)
 31. 31 היינו שאינו מדבר מאסתר שהיא אמרה, אלא קאי אל מרדכי שהוא אמר שצריך לומר כן בכל שנה עם הספר כשקורא במגילה כבהמשך
 32. 32 וְקִבֵּל֙ הַיְּהוּדִ֔ים אֵ֥ת אֲשֶׁר־הֵחֵ֖לּוּ לַעֲשׂ֑וֹת וְאֵ֛ת אֲשֶׁר־כָּתַ֥ב מָרְדֳּכַ֖י אֲלֵיהֶֽם: (אסתר פרק ט פסוק כג)
 33. 33 כִּי֩ הָמָ֨ן בֶּֽן־הַמְּדָ֜תָא הָאֲגָגִ֗י צֹרֵר֙ כָּל־הַיְּהוּדִ֔ים חָשַׁ֥ב עַל־הַיְּהוּדִ֖ים לְאַבְּדָ֑ם וְהִפִּ֥ל פּוּר֙ ה֣וּא הַגּוֹרָ֔ל לְהֻמָּ֖ם וּֽלְאַבְּדָֽם: (אסתר פרק ט פסוק כד)
 34. 34 וּבְבֹאָהּ֘ לִפְנֵ֣י הַמֶּלֶךְ֒ אָמַ֣ר עִם־הַסֵּ֔פֶר יָשׁ֞וּב מַחֲשַׁבְתּ֧וֹ הָרָעָ֛ה אֲשֶׁר־חָשַׁ֥ב עַל־הַיְּהוּדִ֖ים עַל־רֹאשׁ֑וֹ וְתָל֥וּ אֹת֛וֹ וְאֶת־בָּנָ֖יו עַל־הָעֵֽץ: (אסתר פרק ט פסוק כה)
 35. 35 כל פסוקים אלו דהיינו
 36. 36 וַיִּשְׁלַ֨ח סְפָרִ֜ים אֶל־כָּל־הַיְּהוּדִ֗ים אֶל־שֶׁ֨בַע וְעֶשְׂרִ֤ים וּמֵאָה֙ מְדִינָ֔ה מַלְכ֖וּת אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ דִּבְרֵ֥י שָׁל֖וֹם וֶאֱמֶֽת: (אסתר פרק ט פסוק ל)
 37. 37 וּמַאֲמַ֣ר אֶסְתֵּ֔ר קִיַּ֕ם דִּבְרֵ֥י הַפֻּרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וְנִכְתָּ֖ב בַּסֵּֽפֶר: ס (אסתר פרק ט פסוק לב)
 38. 38 כי בכתוב לפני"ז כתוב דברי הצומות וזעקבתם, וכאן כותב שרק מאמר אסתר קיים ?
 39. 39 אסתר ט, לא - לְקַיֵּם אֵת יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם כַּאֲשֶׁר קִיַּם עֲלֵיהֶם מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי וְאֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה וְכַאֲשֶׁר קִיְּמוּ עַל נַפְשָׁם וְעַל זַרְעָם דִּבְרֵי הַצֹּמוֹת וְזַעֲקָתָם.
 40. 40 כִּ֣י׀ מָרְדֳּכַ֣י הַיְּהוּדִ֗י מִשְׁנֶה֙ לַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וְגָדוֹל֙ לַיְּהוּדִ֔ים וְרָצ֖וּי לְרֹ֣ב אֶחָ֑יו דֹּרֵ֥שׁ טוֹב֙ לְעַמּ֔וֹ וְדֹבֵ֥ר שָׁל֖וֹם לְכָל־זַרְעֽוֹ: (אסתר פרק י פסוק ג)
 41. 41 אֲשֶׁר־בָּ֣אוּ עִם־זְרֻבָּבֶ֗ל יֵשׁ֡וּעַ נְ֠חֶמְיָה שְׂרָיָ֨ה רְֽעֵלָיָ֜ה מָרְדֳּכַ֥י בִּלְשָׁ֛ן מִסְפָּ֥ר בִּגְוַ֖י רְח֣וּם בַּעֲנָ֑ה מִסְפַּ֕ר אַנְשֵׁ֖י עַ֥ם יִשְׂרָאֵֽל: ס (עזרא פרק ב פסוק ב)
 42. 42 הַבָּאִ֣ים עִם־זְרֻבָּבֶ֗ל יֵשׁ֡וּעַ נְחֶמְיָ֡ה עֲ֠זַרְיָה רַעַמְיָ֨ה נַחֲמָ֜נִי מָרְדֳּכַ֥י בִּלְשָׁ֛ן מִסְפֶּ֥רֶת בִּגְוַ֖י נְח֣וּם בַּעֲנָ֑ה מִסְפַּ֕ר אַנְשֵׁ֖י עַ֥ם יִשְׂרָאֵֽל: ס (נחמיה פרק ז פסוק ז)
 43. 43 וַיָּבֹא יְרוּשָׁלַ‍ִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי הִיא שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית לַמֶּלֶךְ.
 44. 44 ט"ו, א