Enjoying this page?

MEGILAH - 016a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, טז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

ששמשי מוחק, וגבריאל כותב.

שמשי - סופר המלך שונא ישראל היה, ומימות כורש היה, כמו שנאמר בספר עזרא: (פרק ד) שכתב שטנה על בנין הבית[1] עד שבא כורש וביטלו. ואף בימי אחשורוש עשה כן שנאמר: (שם) ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתב שטנה:

אמר רבי אסי, דרש ר' שילא איש כפר תמרתא: ומה כתב שלמטה שלזכותן של ישראל אינו נמחק, כתב שלמעלה לא כל שכן.

(אסתר ו) לא נעשה עמו דבר[2]

אמר רבא: לא מפני שאוהבין את מרדכי אלא מפני ששונאים את המן.

(אסתר ו) הכין לו[3]

תנא: לו הכין.

לו הכין - לצורך עצמו:

ועשה כן למרדכי[4]

אמר ליה: מנו מרדכי?

אמר ליה: (אסתר ו) היהודי.

אמר ליה: טובא מרדכי איכא ביהודאי.

אמר ליה: (אסתר ו) היושב בשער המלך.

אמר ליה: סגי ליה בחד דיסקרתא

דיסקרתא - כפר:

אי נמי בחד נהרא.

נהרא - ליטול מכס:

אמר ליה: הא נמי הב ליה.

אל תפל דבר מכל אשר דברת.

ויקח המן את הלבוש ואת הסוס[5]

אזל אשכחיה דיתבי רבנן קמיה, ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנן.

 לרבנן - תלמידיו:

הלכות קמיצה - דורש בענינו של יום, וששה עשר בניסן היה, הוא יום תנופת העומר:

כיון דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה[6] מירתת[7].

אמר להו לרבנן: האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי, זילו מקמיה די לא תכוו בגחלתו.

בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא.

אתא המן ויתיב ליה קמייהו ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה.

אמר להו: במאי עסקיתו?

אמרו ליה: בזמן שבית המקדש קיים, מאן דמנדב מנחה, מייתי מלי קומציה דסולתא, ומתכפר ליה.

אמר להו: אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי.

אמר ליה: רשע עבד שקנה נכסים - עבד למי? ונכסים למי?

אמר ליה: קום לבוש הני מאני, ורכוב האי סוסיא, דבעי לך מלכא.

אמר ליה: לא יכילנא עד דעיילנא לבי בני[8] ואשקול למזייא,

ואשקול למזייא - ואטול שערי:

דלאו אורח ארעא לאשתמושי במאני דמלכא הכי.

שדרה אסתר ואסרתינהו לכולהו בי בני

אסרתינהו - צותה עליהן להחביאן:

ולכולהו אומני.

אומני - ספרים:

עייליה איהו לבי בני ואסחיה[9]. ואזיל ואייתי זוזא מביתיה

זוזא - זוג של ספרים כעין מספרים:

וקא שקיל ביה מזייה[10].

בהדי דקא שקיל ליה, אינגד[11] ואיתנח.

אמר ליה: אמאי קא מיתנחת?

אמר ליה: גברא דהוה חשיב ליה למלכא מכולהו רברבנוהי, השתא לישוייה בלאני וספר.

אמר ליה: רשע! ולאו ספר של כפר קרצום היית?!

תנא: המן ספר של כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה.

בתר דשקלינהו למזייה, לבשינהו למאניה.

אמר ליה: סק ורכב.

אמר ליה: לא יכילנא דכחישא חילאי[12] מימי תעניתא.

גחין וסליק.

כי סליק, בעט ביה.

אמר ליה: לא כתיב לכו: (משלי כד) בנפל אויבך אל תשמח[13]?!

אמר ליה: הני מילי בישראל, אבל בדידכו כתיב: (דברים לג) ואתה על במותימו תדרוך.[14]

Video Audio

(אסתר ו) ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו[15]

כי הוה נקיט ואזיל בשבילא דבי המן, חזיתיה ברתיה דקיימא אאיגרא. סברה האי דרכיב אבוה והאי דמסגי קמיה מרדכי.

שקלה עציצא דבית הכסא ושדיתיה ארישא דאבוה.

עציץ - כלי חרס:

דלי עיניה וחזת דאבוה הוא - נפלה מאיגרא לארעא ומתה.

והיינו דכתיב:

וישב מרדכי אל שער המלך[16]

אמר רב ששת: ששב לשקו ולתעניתו.

ולתעניתו - יום שלישי לתענית היה, שהתחילו להתענות בי"ד בניסן. ומה שאמר המקרא ליום אתמול "שלישי": ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות[17] - יום שלישי לשילוח הרצים היה:

והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש

אבל - על בתו, וחפוי ראש - על שאירע לו.

ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו וגו'[18]

קרי להו אוהביו וקרי להו חכמיו?

אמר רבי יוחנן: כל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם.

אם מזרע היהודים מרדכי וגו'[19]

אמרו ליה: אי משאר שבטים קאתי - יכלת ליה, ואי משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה - לא יכלת ליה.

יהודה - דכתיב: (בראשית מט) ידך בערף אויביך[20].

אינך - דכתיב בהו: (תהילים פ) לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך[21].

(אסתר ו) כי נפל תפול לפניו.

דרש ר' יהודה בר אלעאי: שתי נפילות הללו למה?

אמרו לו: אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים: כשהן יורדין - יורדין עד עפר, וכשהן עולין - עולין עד לכוכבים.

(אסתר ו) וסריסי המלך הגיעו ויבהילו[22]

מלמד שהביאוהו בבהלה.

מלמד שהביאוהו בבהלה - ולא רחץ יפה מטינופו:

כי נמכרנו אני ועמי וגו' כי אין הצר שוה בנזק המלך[23]

אמרה לו: צר זה אינו שוה בנזק של מלך.

שוה - חושש:

איקני[24] בה בושתי, וקטלה. השתא איקני בדידי ומבעי למקטלי.

ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה[25]

ויאמר ויאמר למה לי?

אמר רבי אבהו: בתחלה על ידי תורגמן. כיון דאמרה ליה מדבית שאול קאתינא מיד: ויאמר לאסתר המלכה:

ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה[26]

אמר ר' אלעזר: מלמד שהיתה מחווה כלפי אחשורוש.

מלמד שהיתה מחווה כנגד אחשורוש - מרבוי[27] אתה לומד: איש צר ואויב המן הרע הזה:

ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן:

והמלך קם בחמתו וגו' והמלך שב מגנת הביתן[28]

מקיש שיבה לקימה, מה קימה בחימה אף שיבה בחימה.

דאזל ואשכח למלאכי השרת דאידמו ליה כגברי, וקא עקרי לאילני דבוסתני.

ואמר להו: מאי עובדייכו?

אמרו ליה: דפקדינן המן.

אתא לביתיה.

והמן נופל על המטה[29]

נופל, נפל מיבעי ליה?

נופל - לשון עושה והולך - נופל ורוצה לזקוף והמלאך מפילו:

אמר רבי אלעזר: מלמד שבא מלאך והפילו עליה.

אמר[30]: ויי מביתא ויי מברא[31].

ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ויאמר חרבונה וגו'

אמר רבי אלעזר: אף חרבונה רשע באותה עצה היה, כיון שראה שלא נתקיימה עצתו מיד ברח.

והיינו דכתיב: (איוב כו) וישלך עליו ולא יחמול מידו ברוח יברח[32].

וישלך עליו - הקב"ה משליך פורענות על הרשע בלי חמלה:

מידו ברוח יברח - בני סייעתו וחבריו בורחים מידו:

וחמת המלך שככה[33]

שתי שכיכות הללו למה? אחת של מלכו של עולם, ואחת של אחשורוש.

ואמרי לה: אחת של אסתר ואחת של ושתי.

אחת של אסתר - שהיה כעוס אחשורוש על מה שעשה המן לאסתר:

(בראשית מה) לכלם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימן נתן חמש חליפות[34]

אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק

דבר שנצטער בו אותו צדיק - לעבד נמכר יוסף על ידי קנאת אחיו:  

 
 1. 1 עזרא ד, ו - וּבְמַלְכוּת֙ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ בִּתְחִלַּ֖ת מַלְכוּת֑וֹ כָּתְב֣וּ שִׂטְנָ֔ה עַל־יֹשְׁבֵ֥י יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃
 2. 2 וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ מַֽה־נַּעֲשָׂ֞ה יְקָ֧ר וּגְדוּלָּ֛ה לְמָרְדֳּכַ֖י עַל־זֶ֑ה וַיֹּ֨אמְר֜וּ נַעֲרֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ מְשָׁ֣רְתָ֔יו לֹא־נַעֲשָׂ֥ה עִמּ֖וֹ דָּבָֽר: (אסתר פרק ו פסוק ג)
 3. 3 וַיֹּ֥אמֶר הַמֶּ֖לֶךְ מִ֣י בֶחָצֵ֑ר וְהָמָ֣ן בָּ֗א לַחֲצַ֤ר בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה לֵאמֹ֣ר לַמֶּ֔לֶךְ לִתְלוֹת֙ אֶֽת־מָרְדֳּכַ֔י עַל־הָעֵ֖ץ אֲשֶׁר־הֵכִ֥ין לֽוֹ: (אסתר פרק ו פסוק ד)
 4. 4 וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ לְהָמָ֗ן מַ֠הֵר קַ֣ח אֶת־הַלְּב֤וּשׁ וְאֶת־הַסּוּס֙ כַּאֲשֶׁ֣ר דִּבַּ֔רְתָּ וַֽעֲשֵׂה־כֵן֙ לְמָרְדֳּכַ֣י הַיְּהוּדִ֔י הַיּוֹשֵׁ֖ב בְּשַׁ֣עַר הַמֶּ֑לֶךְ אַל־תַּפֵּ֣ל דָּבָ֔ר מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר דִּבַּֽרְתָּ: (אסתר פרק ו פסוק י)
 5. 5 וַיִּקַּ֤ח הָמָן֙ אֶת־הַלְּב֣וּשׁ וְאֶת־הַסּ֔וּס וַיַּלְבֵּ֖שׁ אֶֽת־מָרְדֳּכָ֑י וַיַּרְכִּיבֵ֙הוּ֙ בִּרְח֣וֹב הָעִ֔יר וַיִּקְרָ֣א לְפָנָ֔יו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֽוֹ: (אסתר פרק ו פסוק יא)
 6. 6 הסוס החזיק בידו ע"י המוסרה
 7. 7 פחד מרדכי
 8. 8 לבית המרחץ
 9. 9 הרחיצו המן למרדכי
 10. 10 נטל שערותיו
 11. 11 sighed and he groaned
 12. 12 כוחי חלש
 13. 13 בִּנְפֹ֣ל א֭וֹיִבְיךָ א֭וֹיִבְךָ אַל־תִּשְׂמָ֑ח וּ֝בִכָּשְׁל֗וֹ אַל־יָגֵ֥ל לִבֶּֽךָ: (משלי פרק כד פסוק יז)
 14. 14 אַשְׁרֶ֨יךָ יִשְׂרָאֵ֜ל מִ֣י כָמ֗וֹךָ עַ֚ם נוֹשַׁ֣ע בַּֽיהוָ֔ה מָגֵ֣ן עֶזְרֶ֔ךָ וַאֲשֶׁר־חֶ֖רֶב גַּאֲוָתֶ֑ךָ וְיִכָּחֲשׁ֤וּ אֹיְבֶ֙יךָ֙ לָ֔ךְ וְאַתָּ֖ה עַל־בָּמוֹתֵ֥ימוֹ תִדְרֹֽךְ: ס (דברים פרק לג פסוק כט)
 15. 15 וַיִּקַּ֤ח הָמָן֙ אֶת־הַלְּב֣וּשׁ וְאֶת־הַסּ֔וּס וַיַּלְבֵּ֖שׁ אֶֽת־מָרְדֳּכָ֑י וַיַּרְכִּיבֵ֙הוּ֙ בִּרְח֣וֹב הָעִ֔יר וַיִּקְרָ֣א לְפָנָ֔יו כָּ֚כָה יֵעָשֶׂ֣ה לָאִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ חָפֵ֥ץ בִּיקָרֽוֹ: (אסתר פרק ו פסוק יא)
 16. 16 וַיָּ֥שָׁב מָרְדֳּכַ֖י אֶל־שַׁ֣עַר הַמֶּ֑לֶךְ וְהָמָן֙ נִדְחַ֣ף אֶל־בֵּית֔וֹ אָבֵ֖ל וַחֲפ֥וּי רֹֽאשׁ: (אסתר פרק ו פסוק יב)
 17. 17 וַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֗י וַתִּלְבַּ֤שׁ אֶסְתֵּר֙ מַלְכ֔וּת וַֽתַּעֲמֹ֞ד בַּחֲצַ֤ר בֵּית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ הַפְּנִימִ֔ית נֹ֖כַח בֵּ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וְ֠הַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁ֞ב עַל־כִּסֵּ֤א מַלְכוּתוֹ֙ בְּבֵ֣ית הַמַּלְכ֔וּת נֹ֖כַח פֶּ֥תַח הַבָּֽיִת: (אסתר פרק ה פסוק א)
 18. 18 וַיְסַפֵּ֨ר הָמָ֜ן לְזֶ֤רֶשׁ אִשְׁתּוֹ֙ וּלְכָל־אֹ֣הֲבָ֔יו אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר קָרָ֑הוּ וַיֹּ֩אמְרוּ֩ ל֨וֹ חֲכָמָ֜יו וְזֶ֣רֶשׁ אִשְׁתּ֗וֹ אִ֣ם מִזֶּ֣רַע הַיְּהוּדִ֡ים מָרְדֳּכַ֞י אֲשֶׁר֩ הַחִלּ֨וֹתָ לִנְפֹּ֤ל לְפָנָיו֙ לֹא־תוּכַ֣ל ל֔וֹ כִּֽי־נָפ֥וֹל תִּפּ֖וֹל לְפָנָֽיו: (אסתר פרק ו פסוק יג)
 19. 19 וַיְסַפֵּ֨ר הָמָ֜ן לְזֶ֤רֶשׁ אִשְׁתּוֹ֙ וּלְכָל־אֹ֣הֲבָ֔יו אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר קָרָ֑הוּ וַיֹּ֩אמְרוּ֩ ל֨וֹ חֲכָמָ֜יו וְזֶ֣רֶשׁ אִשְׁתּ֗וֹ אִ֣ם מִזֶּ֣רַע הַיְּהוּדִ֡ים מָרְדֳּכַ֞י אֲשֶׁר֩ הַחִלּ֨וֹתָ לִנְפֹּ֤ל לְפָנָיו֙ לֹא־תוּכַ֣ל ל֔וֹ כִּֽי־נָפ֥וֹל תִּפּ֖וֹל לְפָנָֽיו: (אסתר פרק ו פסוק יג)
 20. 20 יְהוּדָ֗ה אַתָּה֙ יוֹד֣וּךָ אַחֶ֔יךָ יָדְךָ֖ בְּעֹ֣רֶף אֹיְבֶ֑יךָ יִשְׁתַּחֲוּ֥וּ לְךָ֖ בְּנֵ֥י אָבִֽיךָ: (בראשית פרק מט פסוק ח)
 21. 21 לִפְנֵ֤י אֶפְרַ֨יִם׀ וּבִנְיָ֮מִ֤ן וּמְנַשֶּׁ֗ה עוֹרֲרָ֥ה אֶת־גְּבוּרָתֶ֑ךָ וּלְכָ֖ה לִישֻׁעָ֣תָה לָּֽנוּ: (תהלים פרק פ פסוק ג)
 22. 22 עוֹדָם֙ מְדַבְּרִ֣ים עִמּ֔וֹ וְסָרִיסֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ הִגִּ֑יעוּ וַיַּבְהִ֙לוּ֙ לְהָבִ֣יא אֶת־הָמָ֔ן אֶל־הַמִּשְׁתֶּ֖ה אֲשֶׁר־עָשְׂתָ֥ה אֶסְתֵּֽר: (אסתר פרק ו פסוק יד)
 23. 23 כִּ֤י נִמְכַּ֙רְנוּ֙ אֲנִ֣י וְעַמִּ֔י לְהַשְׁמִ֖יד לַהֲר֣וֹג וּלְאַבֵּ֑ד וְ֠אִלּוּ לַעֲבָדִ֨ים וְלִשְׁפָח֤וֹת נִמְכַּ֙רְנוּ֙ הֶחֱרַ֔שְׁתִּי כִּ֣י אֵ֥ין הַצָּ֛ר שֹׁוֶ֖ה בְּנֵ֥זֶק הַמֶּֽלֶךְ: ס (אסתר פרק ז פסוק ד)
 24. 24 המן
 25. 25 וַיֹּ֙אמֶר֙ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ וַיֹּ֖אמֶר לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֑ה מִ֣י ה֥וּא זֶה֙ וְאֵֽי־זֶ֣ה ה֔וּא אֲשֶׁר־מְלָא֥וֹ לִבּ֖וֹ לַעֲשׂ֥וֹת כֵּֽן: (אסתר פרק ז פסוק ה)
 26. 26 וַתֹּ֣אמֶר אֶסְתֵּ֔ר אִ֚ישׁ צַ֣ר וְאוֹיֵ֔ב הָמָ֥ן הָרָ֖ע הַזֶּ֑ה וְהָמָ֣ן נִבְעַ֔ת מִלִּפְנֵ֥י הַמֶּ֖לֶךְ וְהַמַּלְכָּֽה: (אסתר פרק ז פסוק ו)
 27. 27 "הזה"
 28. 28 וְהַמֶּ֜לֶךְ קָ֤ם בַּחֲמָתוֹ֙ מִמִּשְׁתֵּ֣ה הַיַּ֔יִן אֶל־גִּנַּ֖ת הַבִּיתָ֑ן וְהָמָ֣ן עָמַ֗ד לְבַקֵּ֤שׁ עַל־נַפְשׁוֹ֙ מֵאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֔ה כִּ֣י רָאָ֔ה כִּֽי־כָלְתָ֥ה אֵלָ֛יו הָרָעָ֖ה מֵאֵ֥ת הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק ז פסוק ז)
 29. 29 וְהַמֶּ֡לֶךְ שָׁב֩ מִגִּנַּ֨ת הַבִּיתָ֜ן אֶל־בֵּ֣ית׀ מִשְׁתֵּ֣ה הַיַּ֗יִן וְהָמָן֙ נֹפֵ֗ל עַל־הַמִּטָּה֙ אֲשֶׁ֣ר אֶסְתֵּ֣ר עָלֶ֔יהָ וַיֹּ֣אמֶר הַמֶּ֔לֶךְ הֲ֠גַם לִכְבּ֧וֹשׁ אֶת־הַמַּלְכָּ֛ה עִמִּ֖י בַּבָּ֑יִת הַדָּבָ֗ר יָצָא֙ מִפִּ֣י הַמֶּ֔לֶךְ וּפְנֵ֥י הָמָ֖ן חָפֽוּ: ס (אסתר פרק ז פסוק ח)
 30. 30 אחשורוש
 31. 31 צרות מבפנים וצרות מבחוץ
 32. 32 וְיַשְׁלֵ֣ךְ עָ֭לָיו וְלֹ֣א יַחְמֹ֑ל מִ֝יָּד֗וֹ בָּר֥וֹחַ יִבְרָֽח: (איוב פרק כז פסוק כב)
 33. 33 וַיִּתְלוּ֙ אֶת־הָמָ֔ן עַל־הָעֵ֖ץ אֲשֶׁר־הֵכִ֣ין לְמָרְדֳּכָ֑י וַחֲמַ֥ת הַמֶּ֖לֶךְ שָׁכָֽכָה: פ (אסתר פרק ז פסוק י)
 34. 34 לְכֻלָּ֥ם נָתַ֛ן לָאִ֖ישׁ חֲלִפ֣וֹת שְׂמָלֹ֑ת וּלְבִנְיָמִ֤ן נָתַן֙ שְׁלֹ֣שׁ מֵא֣וֹת כֶּ֔סֶף וְחָמֵ֖שׁ חֲלִפֹ֥ת שְׂמָלֹֽת: (בראשית פרק מה פסוק כב)