Enjoying this page?

MEGILAH - 011a – מגילה נקראת – פרק ראשון – מגילה, יא ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

([1]) "כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבנו אלהינו, ויט עלינו חסד לפני מלכי פרס".

כי עבדים אנחנו - פסוק הוא בספר עזרא וסיפא ויט עלינו חסד לפני שרי פרס לתת עלינו מחיה:

אימתי? - בזמן המן.

 

רבי חנינא בר פפא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(תהילים סו, יב[2]) "הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים".

"באש" - בימי נבוכדנצר הרשע.

באש בימי נבוכדנצר - שהטילנו לתוך הכבשן:

"ובמים" - בימי פרעה.

"ותוציאנו לרויה" - בימי המן.

 

רבי יוחנן פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(תהילים צח, ג) "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו".

אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו? - בימי מרדכי ואסתר.

אימתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו בימי מרדכי - שהדבר נגלה לכל האומות שהלכו אגרות בכל העולם:

 

ריש לקיש פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(משלי כח, טו[3]) "ארי נוהם, ודוב שוקק, מושל רשע על עם דל".

"ארי נוהם" - זה נבוכדנצר הרשע, דכתיב ביה (ירמיהו ד, ז[4]) "עלה אריה מסובכו".

"דוב שוקק" - זה אחשורוש. דכתיב ביה (דניאל ז, ה[5]) "וארו חיוה אחרי תניינה, דמיה לדוב". ותני רב יוסף: "אלו פרסיים, שאוכלין ושותין כדוב, ומסורבלין בשר כדוב,

מסורבלין - מלובשין בבשר:

ומגדלין שער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב".

"מושל רשע" - זה המן.

"על עם דל" - אלו ישראל שהם דלים מן המצות.

 

ר' אלעזר פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(קהלת י, יח[6]) "בעצלתים ימך המקרה, ובשפלות ידים ידלוף הבית".

בשביל עצלות שהיה להם לישראל, שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקב"ה מך.

נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך - כמי שלא היה יכול להושיע:

ואין "מך", אלא עני. שנאמר: (ויקרא כז, ח) "ואם מך הוא מערכך".

ואין "מקרה", אלא הקב"ה. שנאמר: (תהילים קד, ג) "המקרה במים עליותיו".

 

רב נחמן בר יצחק פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(תהילים קכד, א-ב) "שיר המעלות לולי ה' שהיה לנו יאמר נא ישראל לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם".

"אדם", ולא מלך.

אדם ולא מלך - זה המן:

 

רבא פתח לה פתחא להא פרשתא מהכא:

(משלי כט, ב) "ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יאנח עם".

"ברבות צדיקים ישמח העם" - זה מרדכי ואסתר, דכתיב: "והעיר שושן צהלה ושמחה".

"ובמשול רשע יאנח עם", זה המן, דכתיב: "והעיר שושן נבוכה".

 

רב מתנה אמר מהכא:

רב מתנה [אמר] מהכא - פתח פתחא:

(דברים ד, ז) "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו".

 

רב אשי אמר מהכא: (דברים ד, לד) "או הנסה אלהים וגו'".

Video  Audio

"ויהי בימי אחשורוש".

אמר רב: "ויי" "והי".[7]

הדא דכתיב: (דברים כח, סח[8]) "והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות וגו'".

[הדא דכתיב כו'] - מה שכתב בתורה: ואין קונה - גזר המן שלא יהא אדם רשאי לקנות מהן לעבד[9]:

 

ושמואל אמר:

ושמואל אמר מהכא - פתחא: לא מאסתים וגו':

(ויקרא כו, מד[10]) "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם".

"לא מאסתים" - בימי יוונים[11].

"ולא געלתים" - בימי נבוכדנצאר[12].

"לכלותם" - בימי המן[13].

"להפר בריתי אתם" - בימי פרסיים.

"כי אני ה' אלהיהם" - בימי גוג ומגוג.

במתניתא תנא:

"לא מאסתים" - בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה.

"ולא געלתים" - בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק, וחשמונאי ובניו, ומתתיה כה"ג.

"לכלותם" - בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר.

"להפר בריתי אתם" - בימי פרסיים, שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות.

"כי אני ה' אלהיהם" - לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם.

 

רבי לוי אמר מהכא[14]: (במדבר לג, נה[15]) "ואם לא תורישו את יושבי הארץ".

ואם לא תורישו וגו' - אף אלו נענשו על שחמל שאול על עמלק[16]:

 

רבי חייא אמר מהכא (במדבר לג, נז) "והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם[17]".

אעשה לכם - אף אלו כמעט כלו[18]:

 

"אחשורוש".

אמר רב[19]: אחיו של ראש,

אחיו של ראש - כלומר דומה לו:

ובן גילו של ראש.

בן גילו - בן מזלו - שניהן דעת אחת היה להן:

"אחיו של ראש" - אחיו של נבוכדנצר הרשע שנקרא ראש.

שנאמר: (דניאל ב, לח[20]) "אנת הוא רישא די דהבא".

"בן גילו של ראש" - הוא[21] הרג, הוא[22] ביקש להרוג.

הוא[23] החריב, הוא[24] ביקש להחריב.

בקש להחריב - יסוד שיסד זרובבל בבית המקדש בימי כורש לפני אחשורוש, כמו שאמור בספר עזרא (סימן ד'):[25]

שנאמר: (עזרא ד, ו) "ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם".

שטנה - שנמנה לשטן להם שלא יבנוהו:

ושמואל אמר: שהושחרו פניהם של ישראל בימיו, כשולי קדרה[26].

ורבי יוחנן אמר: כל שזוכרו אמר: "אח לראשו".

אח - אוי:

ורבי חנינא אמר: שהכל נעשו רשין בימיו[27]שנאמר: (אסתר י, א[28]) "וישם המלך אחשורוש מס".

 

"הוא אחשורוש" - הוא ברשעו, מתחילתו ועד סופו[29].

(בראשית לו, מג[30]) "הוא עשו" -  הוא ברשע, מתחילתו ועד סופו[31].

(במדבר כו, ט[32]) "הוא דתן ואבירם" - הן ברשען מתחילתן ועד סופן"[33]

(דברי הימים ב כח, כב) "הוא המלך אחז"[34], הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו[35].

 

(דברי הימים א א, ) אברם הוא אברהם[36]

אברם הוא אברהם - פסוק הוא בדברי הימים:

- הוא בצדקו מתחילתו ועד סופו[37].

(שמות ו, כו) "הוא אהרן ומשה" - הן בצדקן מתחילתן ועד סופן[38].

(שמואל א יז, יד) "ודוד הוא הקטן" - הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו. כשם שבקטנותו, הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה[39].

 

"המולך".

אמר רב: שמלך מעצמו.

שמלך מעצמו - שלא היה מזרע המלוכה:

אמרי לה לשבח ואמרי לה לגנאי.

אמרי לה לשבח - דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה.

ואמרי לה לגנאי - דלא הוה חזי למלכותא, וממונא יתירא הוא דיהב, וקם.

 

"מהודו ועד כוש".

רב ושמואל: חד אמר הודו בסוף העולם, וכוש בסוף העולם.

וחד אמר: הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי - כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם ועד סופו[40].

כיוצא בדבר אתה אומר: (מלכים א ה, ד) "כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה".

כי הוא רודה - כתיב בשלמה:

רב ושמואל: חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם.

וחד אמר: תפסח ועזה בהדי הדדי הוו קיימי, כשם שמלך על תפסח ועל עזה, כך מלך על כל העולם כולו.

כשם שמלך על תפסח ועל עזה וכו' - והכי קאמר: כי הוא רודה בכל עבר הנהר כמו מתפסח ועד עזה:

Audio   Video

"שבע ועשרים ומאה מדינה":

אמר רב חסדא: בתחילה מלך על שבע ולבסוף מלך על עשרים ולבסוף מלך על מאה.

אלא מעתה: (שמות ו, כ) "ושני חיי עמרם, שבע ושלשים ומאת שנה" - מאי דרשת ביה?

שאני הכא - דקרא יתירא הוא. מכדי, כתיב: מהודו ועד כוש: שבע ועשרים ומאה מדינה, למה לי? - שמע מינה לדרשה:

תנו רבנן: שלשה מלכו בכיפה

מלכו בכיפה - תחת כל כיפת הרקיע:

ואלו הן: אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר.

אחאב - דכתיב: (מלכים א יח, י[41]) חי ה' אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך וגו' - ואי לא דהוה מליך עלייהו היכי מצי משבע להו.

נבוכדנצר - דכתיב: (ירמיהו כז, ח[42]) והיה הגוי והממלכה אשר לא יתן את צוארו בעול מלך בבל.

אחשורוש - הא דאמרן.

הא דאמרן - מהודו ועד כוש: 

 
 1. 1 כִּי עֲבָדִים אֲנַחְנוּ וּבְעַבְדֻתֵנוּ לֹא עֲזָבָנוּ אֱלֹהֵינוּ וַיַּט עָלֵינוּ חֶסֶד לִפְנֵי מַלְכֵי פָרַס לָתֶת לָנוּ מִחְיָה לְרוֹמֵם אֶת בֵּית אֱלֹהֵינוּ וּלְהַעֲמִיד אֶת חָרְבֹתָיו וְלָתֶת לָנוּ גָדֵר בִּיהוּדָה וּבִירוּשָׁלָ‍ִם.
 2. 2 יב הִרְכַּבְתָּ אֱנוֹשׁ, לְרֹאשֵׁנוּ בָּאנוּ-בָאֵשׁ וּבַמַּיִם וַתּוֹצִיאֵנוּ לָרְוָיָה.
 3. 3 אֲֽרִי־נֹ֭הֵם וְדֹ֣ב שׁוֹקֵ֑ק מוֹשֵׁ֥ל רָ֝שָׁ֗ע עַ֣ל עַם־דָּֽל:
 4. 4 עָלָ֤ה אַרְיֵה֙ מִֽסֻּבֲּכ֔וֹ וּמַשְׁחִ֣ית גּוֹיִ֔ם נָסַ֖ע יָצָ֣א מִמְּקֹמ֑וֹ לָשׂ֤וּם אַרְצֵךְ֙ לְשַׁמָּ֔ה עָרַ֥יִךְ תִּצֶּ֖ינָה מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב:
 5. 5 וַאֲר֣וּ חֵיוָה֩ אָחֳרִ֨י תִנְיָנָ֜ה דָּמְיָ֣ה לְדֹ֗ב וְלִשְׂטַר־חַד֙ הֳקִמַ֔ת וּתְלָ֥ת עִלְעִ֛ין בְּפֻמַּ֖הּ בֵּ֣ין שִׁנַּ֑יהּ שִׁנַּ֑הּ וְכֵן֙ אָמְרִ֣ין לַ֔הּ ק֥וּמִֽי אֲכֻ֖לִי בְּשַׂ֥ר שַׂגִּֽיא
 6. 6 בַּעֲצַלְתַּ֖יִם יִמַּ֣ךְ הַמְּקָרֶ֑ה וּבְשִׁפְל֥וּת יָדַ֖יִם יִדְלֹ֥ף הַבָּֽיִת:
 7. 7 שני לשונות של צרה
 8. 8 וֶהֱשִֽׁיבְךָ֨ יְהוָ֥ה ׀ מִצְרַיִם֘ בָּאֳנִיּוֹת֒ בַּדֶּ֙רֶךְ֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֣רְתִּֽי לְךָ֔ לֹא־תֹסִ֥יף ע֖וֹד לִרְאֹתָ֑הּ וְהִתְמַכַּרְתֶּ֨ם שָׁ֧ם לְאֹיְבֶ֛יךָ לַעֲבָדִ֥ים וְלִשְׁפָח֖וֹת וְאֵ֥ין קֹנֶֽה:
 9. 9 והיינו צרה שניה שהם נמכרים לאוביהם, ואין קונה אותם
 10. 10 וְאַף־גַּם־זֹ֠את בִּֽהְיוֹתָ֞ם בְּאֶ֣רֶץ אֹיְבֵיהֶ֗ם לֹֽא־מְאַסְתִּ֤ים וְלֹֽא־גְעַלְתִּים֙ לְכַלֹּתָ֔ם לְהָפֵ֥ר בְּרִיתִ֖י אִתָּ֑ם כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיהֶֽם
 11. 11 בימי חשמנואים, נס חנוכה.
 12. 12 החריב בית המקדש הראשון
 13. 13 נס פורים שרצה המן לכלותם
 14. 14 פתח פתחתא
 15. 15 וְאִם־לֹ֨א תוֹרִ֜ישׁוּ אֶת־יֹשְׁבֵ֣י הָאָרֶץ֘ מִפְּנֵיכֶם֒ וְהָיָה֙ אֲשֶׁ֣ר תּוֹתִ֣ירוּ מֵהֶ֔ם לְשִׂכִּים֙ בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔ם וְלִצְנִינִ֖ם בְּצִדֵּיכֶ֑ם וְצָרֲר֣וּ אֶתְכֶ֔ם עַל־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֖ם יֹשְׁבִ֥ים בָּֽהּ
 16. 16 ומזה בא המן צאצא של עמלק שרצה לכלות את ישראל
 17. 17 וְהָיָ֗ה כַּאֲשֶׁ֥ר דִּמִּ֛יתִי לַעֲשׂ֥וֹת לָהֶ֖ם אֶעֱשֶׂ֥ה לָכֶֽם
 18. 18 ולכן צריך להורישם
 19. 19 כאילו שני מילים אח ראש
 20. 20 וּבְכָל־דִּ֣י דָאְרִ֣ין דָיְרִ֣ין בְּֽנֵי־אֲ֠נָשָׁא חֵיוַ֨ת בָּרָ֤א וְעוֹף־שְׁמַיָּא֙ יְהַ֣ב בִּידָ֔ךְ וְהַשְׁלְטָ֖ךְ בְּכָלְּה֑וֹן אַ֨נְתְּה־אַ֨נְתְּ־ה֔וּא רֵאשָׁ֖ה דִּ֥י דַהֲבָֽא
 21. 21 נבוכדנאצר
 22. 22 האחשורוש
 23. 23 נבוכדנאצר
 24. 24 האחשורוש
 25. 25 ואחשורוש ביקש להחריב מה שזרובבל התחיל
 26. 26 מפני כל הצרות ונקרא אחשורות מלשון שחור
 27. 27 אחשורוש מלשון אח רש, היינו וי שנהינו רשים
 28. 28 וַיָּשֶׂם֩ הַמֶּ֨לֶךְ אֲחַשְֵׁרֹ֧שׁ ׀ אֲחַשְׁוֵרֹ֧שׁ ׀ מַ֛ס עַל־הָאָ֖רֶץ וְאִיֵּ֥י הַיָּֽם:
 29. 29 בתחלה לעכב בנין ביהמ"ק , ולבסוף הסכים לאבד כל היהודים
 30. 30 מג אַלּ֥וּף מַגְדִּיאֵ֖ל אַלּ֣וּף עִירָ֑ם אֵ֣לֶּה ׀ אַלּוּפֵ֣י אֱד֗וֹם לְמֹֽשְׁבֹתָם֙ בְּאֶ֣רֶץ אֲחֻזָּתָ֔ם ה֥וּא עֵשָׂ֖ו אֲבִ֥י אֱדֽוֹם׃
 31. 31 בתחלה מכר הבכורה ולבסוף בקבורת יעקב בא לעכב
 32. 32 וּבְנֵ֣י אֱלִיאָ֔ב נְמוּאֵ֖ל וְדָתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם הֽוּא־דָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם קרואי קְרִיאֵ֣י הָעֵדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר הִצּ֜וּ עַל־מֹשֶׁ֤ה וְעַֽל־אַהֲרֹן֙ בַּעֲדַת־קֹ֔רַח בְּהַצֹּתָ֖ם עַל־יְהֹוָֽה
 33. 33 בתחלה למה תכה רעך, ואח"כ השתתפו במחלוקת קרח
 34. 34 כב וּבְעֵת הָצֵר לוֹ, וַיּוֹסֶף לִמְעוֹל בַּיהוָה: הוּא, הַמֶּלֶךְ אָחָז.
 35. 35 בתחלה הלך נגד ה' ואח"כ המשיך ברשעו
 36. 36 כז אַבְרָם, הוּא אַבְרָהָם.
 37. 37 בג' שנים הכיר את השם, ואח"כ כי ידעתיו למען אשר יצוה את ביתו
 38. 38 [רש"י שמות ו, כו]
 39. 39 אחיתופל יעץ לו לעצור את המים של התהום קראו אלופי ומיודעי
 40. 40 ומלך על מאה ועשרים ושבע מדינות
 41. 41 חַ֣י׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ אִם־יֶשׁ־גּ֤וֹי וּמַמְלָכָה֙ אֲ֠שֶׁר לֹא־שָׁלַ֨ח אֲדֹנִ֥י שָׁם֙ לְבַקֶּשְׁךָ֔ וְאָמְר֖וּ אָ֑יִן וְהִשְׁבִּ֤יעַ אֶת־הַמַּמְלָכָה֙ וְאֶת־הַגּ֔וֹי כִּ֖י לֹ֥א יִמְצָאֶֽכָּה
 42. 42 וְהָיָ֨ה הַגּ֜וֹי וְהַמַּמְלָכָ֗ה אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־יַעַבְד֤וּ אֹתוֹ֙ אֶת־נְבוּכַדְנֶאצַּ֣ר מֶלֶךְ־בָּבֶ֔ל וְאֵ֨ת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִתֵּן֙ אֶת־צַוָּאר֔וֹ בְּעֹ֖ל מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל בַּחֶרֶב֩ וּבָרָעָ֨ב וּבַדֶּ֜בֶר אֶפְקֹ֨ד עַל־הַגּ֤וֹי הַהוּא֙ נְאֻם־יְהוָ֔ה עַד־תֻּמִּ֥י אֹתָ֖ם בְּיָדֽוֹ: