Enjoying this page?

PESACHIM - 051a – מקום שנהגו – פרק רביעי – פסחים, נא ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

אי אתה רשאי להתירן בפניהם"?

אמר לו, "ולאו מי איתמר עלה, "אמר רב חסדא, בכותאי"?

כותאי מאי טעמא?

משום דמסרכי מילתא.

הנך אינשי נמי, סרכי מילתא.

אלא אמר רב אשי, חזינן:

אי רובן אורז אכלי, לא ניכלה זר באפייהו.

דילמא משתכחא תורת חלה מינייהו.

ואי רובן דגן אכלי, ניכלה זר באפייהו.

דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור, ומן הפטור על החיוב.

גופא, דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהן.

אמר רב חסדא, בכותאי עסקינן.

וכ"ע לא?!

והתניא, "רוחצין שני אחין כאחד, ואין רוחצין שני אחין בכבול.

ומעשה ביהודה והלל, בניו של רבן גמליאל, שרחצו שניהם כאחד בכבול, ולעזה עליהן כל המדינה.

אמרו, 'מימינו לא ראינו כך'!

ונשמט הלל ויצא לבית החיצון".

ולא רצה לומר להן מותרין אתם.

"יוצאים בקורדקיסון בשבת, ואין יוצאין בקורדקיסון בשבת בבירי.

ומעשה ביהודה והלל, בניו של רבן גמליאל, שיצאו בקורדקיסון בשבת בבירי.

ולעזה עליהן המדינה, ואמרו 'מימינו לא ראינו כך'!

ושמטום, ונתנום לעבדיהן".

ולא רצו לומר להן מותרין אתם.

"ויושבין על ספסלי נכרים בשבת, ואינן יושבין על ספסלי נכרים בשבת בעכו.

ומעשה בר"ש בן גמליאל, שישב על ספסלי נכרים בשבת בעכו.

ולעזה עליו כל המדינה.

אמרו, 'מימינו לא ראינו כך!'

נשמט על גבי קרקע.

ולא רצה לומר להן מותרין אתם"?

בני מדינת הים נמי, כיון דלא שכיחי רבנן גבייהו, ככותים דמו.

בשלמא ספסלי נכרים, משום דמחזי כמקח וממכר.

בקורדקיסון נמי, דילמא משתלפין, ואתי לאיתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים.

אלא רוחצין, מאי טעמא לא?

כדתניא, "עם הכל אדם רוחץ, חוץ מאביו, וחמיו, ובעל אמו, ובעל אחותו.

ור' יהודה מתיר באביו, מפני כבוד אביו".

והוא הדין לבעל אמו.

ואתו אינהו, וגזור בשני אחין, משום בעל אחותו.

תנא, "תלמיד לא ירחץ עם רבו.

ואם רבו צריך לו, מותר".

כי אתא רבה בר בר חנה, אכל דאייתרא.

עול לגביה רב עוירא סבא, ורבה בריה דרב הונא.

כיון דחזינהו, כסייה מינייהו.

אתו ואמרו ליה לאביי.

אמר להו, "שווינכו ככותאי".

ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן, "נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם"?!

אמר אביי, הני מילי מבבל לבבל, ומארץ ישראל לא"י.

אי נמי מבבל לא"י.

אבל מא"י לבבל לא.

כיון דאנן כייפינן להו, עבדינן כוותייהו.

רב אשי אמר, אפילו תימא מא"י לבבל.

הני מילי היכא דאין דעתו לחזור.

ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה.

א"ל רבה בר בר חנה לבניה, "בני, לא תאכל לא בפני ולא שלא בפני.

אני שראיתי את ר' יוחנן שאכל, כדי הוא ר' יוחנן לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו.

אתה לא ראית אותו, לא תאכל בין בפני בין שלא בפני.

ופליגא דידיה אדידיה.

דאמר רבה בר בר חנה, סח לי רבי יוחנן בן אלעזר, פעם אחת נכנסתי אחר ר"ש בן רבי יוסי בן לקוניא לגינה,