Enjoying this page?

PESACHIM - 007a – אור לארבעה עשר – פרק ראשון – פסחים, ז ע”א

צורת הדף באתר היברובוקס

וניבטליה בשית?

וניבטליה בשית - ליתקנו רבנן לכל אדם, ליבטל בלבו בתחלת שש. דהשתא לא פשע. דאיכא זכרון טובא. שהרי עסוק בשריפתו:

כיון דאיסורא דרבנן עילויה, כדאורייתא דמיא, ולאו ברשותיה קיימא, ולא מצי מבטיל.

כיון דאיסורא דרבנן - דמשעברו חמש, אסור בחמץ לדברי הכל, כדאורייתא דמי. ואינו שלו, ולא מצי מבטל ליה בלבו. וכיון דחס עליה ומשהי ליה פורתא, עבר עליה:

דאמר רב גידל אמר ר' חייא בר יוסף אמר רב:

המקדש

המקדש - אשה:

משש שעות ולמעלה,

משש שעות ולמעלה - מתחלת שש, דאיסורא דרבנן הוא:

אפילו בחיטי קורדניתא - אין חוששין לקידושין.

אפילו בחיטי קורדנייתא - הצומחים בהרי אררט, קשין הם מאד. ואפילו הכי אין חוששין לקדושין, אם באו עליהם מים. ואף על גב דאתי איסור הנאת חמץ דרבנן דשש, ומפקע קידושי תורה, ושרי אשת איש לעלמא? הא מתרצינן בכמה דוכתין. "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש", ו"הפקר בית דין הפקר". והם הפקירו ממונו:

ולבתר איסורא לא מצי מבטיל ליה?!

והא תניא: "היה יושב בבית המדרש, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו - מבטלו בלבו.

אחד שבת, ואחד יום טוב".

בשלמא שבת, משכחת לה, כגון שחל ארבעה עשר להיות בשבת.

אלא יום טוב - בתר איסורא הוא?

אמר רב אחא בר יעקב: הכא, בתלמיד יושב לפני רבו, עסקינן,

ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו,

עיסה מגולגלת - שלא החמיצה. ומפני אימת כבוד רבו, אין יכול לקום ולילך ולאפותה:

ומתיירא שמא תחמיץ - קדים ומבטיל ליה מיקמי דתחמיץ.

דקדים ומבטל לה - בלבו, דעדיין היא ברשותו, שלא נאסרה עליו:

דיקא נמי. דקתני: "היה יושב בתוך בית המדרש".

דיקא נמי - דעדיין לא החמיצה. דקתני: "היה יושב בבית המדרש". דמשמע מפני שאין יכול לקום ולילך משם הוא מבטלה בלבו. ואי בחמץ גמור, למה לי יושב בבית המדרש? ואפילו אם היה פנוי, מה בידו לעשות יותר, השבתה בלב זהו ביעורו? אלא ודאי, כשיש בידו לתקן קאי. ובידו לאפותה אם היה פנוי, הואיל ולא החמיצה עדיין. 

ומשום יום טוב, נקט "יושב בבית המדרש". ודשבת, מתוקמא בחמץ גמור. ובארבעה עשר שחל להיות בשבת:

שמע מינה:

 

אמר רבה בר רב הונא אמר רב: הפת שעיפשה - כיון שרבתה מצה - מותרת.

כיון שרבתה מצה - קא סלקא דעתך, אם נשתמשו בתיבה זו מצה יותר מחמץ - אזלינן בתר רובא, ומותרת:

היכי דמי?

אילימא, דידע בה דחמץ היא - כי רבתה מצה מאי הוי?

אלא, דלא ידעינן בה אי חמץ הוא אי מצה הוא

מאי איריא: כי רבתה מצה - אפילו כי לא רבתה מצה, נמי ניזיל בתר בתרא?

מי לא תנן:

"מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה - לעולם מעשר.

רוב אוכלי בשר בירושלים כל ימות השנה, ממעות מעשר שני הן. לפי שלא היו מספיקין לאכול כל מעות מעשר שני שלהן ברגל. ונותנין אותם לבני העיר, בטובת הנאה. והן אוכלים אותם בקדושתן. ועיקר אכילת מעות מעשר, שלמים היו מביאין מהן. כדקיימא לן במנחות (פב, א). הלכך לוקחין מהן בהמות. דכל זמן שיש לו מעות מעשר - אינו מוציא מעות חולין. ואף על גב דאיכא למימר שמא מיד המוכר נפלו, ומעות חולין הן? ספק איסורא, לחומרא:

בהר הבית - חולין.

בהר הבית לעולם חולין - ואפילו בשעת הרגל, שיש מעות מעשר, מרובין בירושלים ממעות חולין, לא מספקינן להו במעשר. דאזלינן בתר רובא דשתא. ואמרינן לאו האידנא נפול, אלא קודם הרגל. ובירושלים בשאר ימות השנה, חולין. דרוב מעות העיר חולין. ובשעת הרגל, מעשר. כדמפרש טעמא, מה טעם בשעת הרגל מעשר, ולא אמרינן קודם הרגל נפול, כדאמרן בנמצאין בהר הבית? הואיל ושווקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום, מפני הטיט. ואי נפול קודם הרגל, הוו משתכחי בשעת כיבוד. אבל הר הבית, מתוך שהוא משופע והרוח מכבדתו מעפרו. ועוד שאין אדם נכנס באבק שעל גבי רגליו, ואינו עשוי להתכבד. אלמא בכל דבר העשוי להתכבד, אמרינן קמאי קמאי אזדו. וסתם תיבות שמשתמשין בהן אוכלין, נוטלין ראשון ראשון כדי שלא יתעפשו וכל שכן דמסתמא בדקה זה אור לארבעה עשר. והאי דבתרא היא, ומצה היא:

בירושלים: בשעת הרגל - מעשר. בשאר ימות השנה - חולין".

ואמר רב שמעיה בר זירא, מאי טעמא? הואיל ושוקי ירושלים עשויין להתכבד בכל יום.

אלמא, אמרינן: קמאי קמאי אזלי ליה, והני אחריני נינהו.

הכא נמי, נימא: קמא קמא אזיל, והאי דהאידנא הוא?

שאני הכא, דעיפושה מוכיח עילויה.

מוכיח עליה - שהרי הוא זה ימים רבים, וחמץ הוא:

אי עיפושה מוכיח עילויה, כי רבתה מצה מאי הוי?

אמר רבה, לא תימא "שרבתה מצה", אלא אימא "שרבו ימי מצה עילויה".

שרבו ימי המצה - וראוי להיות מעופש, משנכנס הפסח:

אי הכי, פשיטא?

אי הכי פשיטא - אפילו ספק ליכא. דמסתמא, ודאי בדקה, והא מצה היא:

לא צריכא, דעיפושה מרובה.

מהו דתימא, כיון דעיפושה מרובה איגליא מילתא דודאי חמץ מעליא הוא.

קא משמע לן, כיון שרבו ימי מצה עילויה, אמרינן כל יומא ויומא נהמא חמימא אפה ושדא עילויה, ועפשא טפי.

ומי אזלינן בתר בתרא?

והא תניא, "ר' יוסי בר יהודה אומר, תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר.

אם רוב חולין - חולין.

אם רוב חולין - נשתמשו בה חולין. אלמא בתר רובא אזלינן, ולא בתר בתרא:

אם רוב מעשר - מעשר"

ואמאי? ליזיל בתר בתרא?

אמר רב נחמן בר יצחק, הכא במאי עסקינן, כגון שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר, ואין יודע איזה מהן בסוף.

רב זביד אמר, כגון שנשתמשו בה ציבורין ציבורין.

ציבורין ציבורין - של מעשר בזוית זו, ושל חולין בזוית זו, וביום אחד:

רב פפא אמר, כגון דאשתכח בגומא:

בגומא - דליכא למימר זיל בתר בתרא, דקמאי הא שקלינהו. משום דיש לחוש, שמא בגומא נטמן, ולא ראוהו:

אמר רב יהודה: הבודק צריך שיברך.

מאי מברך?

רב פפי אמר משמיה דרבא: "לבער חמץ".

רב פפא אמר משמיה דרבא: "על ביעור חמץ".

ב"לבער" כולי עלמא לא פליגי - דודאי להבא משמע.

בלבער כולי עלמא לא פליגי דלהבא משמע - ושפיר דמי. דברכה קודם עשיית המצוה בעינן, כדלקמן: