Enjoying this page?

003 - CHPATER 3 - פרק ג

פרק ג

להבין מ"ש בשער היחודים פ"ב, דע"י תורה שלא בכוונה נבראים מלאכים בעולם היצירה.

ושם הביא מהזהר פ' שלח, "דלית קלא דאתאביד כו' בר קלא דאורייתא וצלותא דסליק ובקע כו'".

והנה מכוונת התפלה נבראו מלאכים בעולם הבריאה, כמו מכוונת התורה. ובלא כוונה נדחית למטה לגמרי.

כמ"ש בזהר פ' פקודי דרמ"ה ע"ב "גו רקיע תתאה כו' דאקרין צלותין פסילאן כו'".

וע"ש פ' ויקהל דר"א ע"ב, "אי היא מלה כדקא יאות כו'".

אך ההפרש בין תורה לתפלה שלא בכוונה מובן מאליו.

כי לימוד התורה הוא מבין ויודע מה שלומד, דבלא"ה לא מיקרי לימוד כלל, רק שלומד סתם בלא כוונה לשמה, מאהבת ה' שבלבו בבחי' גילוי, רק מאהבה המסותרת הטבעית.

אך אינו לומד שלא לשמה ממש, להתגדל כו'.דהא לא סליק לעילא מן שמשא, כמ"ש בפ' ויחי דרכ"ג ע"ב.והיינו משום שמחשבתו וכוונתו הן מתלבשות באותיות הדבור, ואינן מניחות אותן לסלקא לעילא.

וה"נ בתפלה שלא בכוונה, שמחשב מ"ז.

(אלא מפני שכוונתו לשמים, לכך יש לה תיקון בקל לחזור ולעלות, כשמתפלל בכוונה אפי' תפלה אחת מלוקטת מתפלות כל השנה. כמ"ש במק"מ פ' פקודי)

ומ"ש בפ' פקודי, "גו רקיע תתאה". ובפ' ויקהל משמע, דדוקא אי איהי מלה כדקא יאות סלקין עמה עד אוירא דרקיע דלעילא כו'"[1]?
 
לק"מ, דרקיע תתאה, מאינון רקיעי' דמדברי גו עלמא[2] שבפ' פקודי, הן דמלכות דעשי'. ודפ' ויקהל, הן דז"א דעשי'. כמ"ש בע"ח, שער השמות פ"ג, גבי ז"א דעשייה ע"ש.
 
והא דמשמע לכאורה בפ' פקודי דגם תפלה פסולה עולה עד היכל הראשון שממנו נדחית למטה, והוא בז"א דבריאה[3]
 
 
לק"מ. שהרי אפי' כל העוונות ממש קלות וחמורות עולות לשם, אפי' עד היכל הד'. כמ"ש דרנ"ב ע"א[4].
 
 
אלא ודאי שאין מהות העליות שוות, ואין ערוך ודמיון ביניהם אלא בשיתוף השם בלבד[5] וד"ל.
 
ובזה יובן ג"כ מש"ש דרמ"ז שבהיכל הב' [אולי צ"ל אזדמן הממונה. ואולי צ"ל קיימין הלבושים] ממונה על הלבושים שמלבישים הנשמה ממעשה המצות, אף שהן בג"ע התחתון דעשי' כמש"ש דר"י[6]. 
 

והנה תפלה פסולה, עדיפא מתורה שלא לשמה ממש, שהיא תחת השמש, והתפלה היא גו רקיע כו'.

אבל תורה סתם שאינה שלא לשמה, רק מאהבה מסותרת טבעי', לא גרעא מהבל פיהן של תינוקת של בית רבן, דסליק לעילא, מפני שהוא הבל שאין בו חטא.

וסליק לעילא אף אם הוא שלא לשמה ממש, מיראת הרצועה שביד הסופר.

וע"ש דרנ"ה ע"ב, שהמלאכים הם מעלים ההבל של תינוקת שב"ר עד האצי':

  1. 1 [בזהר פרשת פקודי מבואר: שתפילה שלא בכוונה נדחת לרקיע התחתון, (שתפלה פסולה, לא גרע כתורה שלא לשמה, שהיא תחת השמש היינו שהשמש היא למטה מן הרקיע) ובפ' ויקהל בזהר נראה שבכדי לעלות לרקיע דלעילא צריך להיות "כדקא יאות" בכוונה. משמע שאם מתפלל שלא בכוונה אינו עולה לרקיע כלל? וע"ז מתרץ שבפ' פקודי מדבר אודות רקיע התחתון שהוא במלכות דעשי' ובאמת לשם עולים אפילו תפילה שלא בכוונה. ובפרשת ויקהל מדבר אודות "רקיע דלעילא" שהוא הרקיע בז"א דעשייה, וכשמתפלל שלא בכוונה אינו עולה לז"א דעשייה אבל עולה למלכות דעשייה]
  2. 2 [הרקיעים שמנהיגים את העולם]
  3. 3 [היכל הראשון המדובר שם הוא בז"א דבריאה. ובזהר שם אומר שתפלה פסולה עולה שם ונדחית למטה, אבל הרי אמרנו שאינו עולה רק למלכות דעשייה?]
  4. 4 [גם עוונות של האדם, לא רק תפלה פסולה, עולות לא רק להיכל ראשון אלא גם להיכל ד' בבריאה כמבואר בזהר. אבל כשאומרין עולות היינו פגם, וכשמדובר אודות תפלה הכוונה עליה שפועלת בתפלתו]
  5. 5 [שקורין לשניהם עלייה]
  6. 6 [היינו ששם מבואר שלובשים של הנשמה באים מהיכל הב' שבבריאה, אבל מעשה המצוות הוא בג"ע התחתון של עשייה, איך אפשר לקבל לבושים ממקום שגבוה ממעשה המצוות עצמן? אלא שאין העליות שוות]