Enjoying this page?

006 - CHAPTER 6 - פרק ו

פרק ו

זורע צדקה שכר אמת (במשלי י"א).

פי', ששכר זריעת הצדקה, היא מדת אמת.

וכתיב: "תתן אמת ליעקב".

ושבחא דקוב"ה מסדר נביא כו', כמ"ש בזוה"ק.

פירוש, שהקב"ה הוא הנותן מדת אמת ליעקב.

וצריך להבין, וכי אין אמת ביעקב ח"ו, עד שהקב"ה יתן לו מלמעלה?!:

אך הנה מודעת זאת, דמדת יעקב היא מדת רחמנות.

ועבודת ה' במדת רחמנות, היא הבאה מהתעוררות רחמים רבים בלב האדם, על ניצוץ אלקות שבנפשו, הרחוקה מאור פני ה', כאשר הולך בחשך הבלי עולם.

והתעוררות רחמנות זו, היא באה מהתבונה והדעת בגדולת ה'.

איך שאפילו העולמות העליונים, למעלה מעלה עד אין קץ - כלא ממש חשיבי קמיה.

כי כל שפעם וחיותם אינו רק מזיו והארה מאות אחד משמו יתברך.

כמאמר: ביו"ד נברא עוה"ב כו'.

 

והנה, בזיו והארה זו - שהוא התפשטות החיות משמו יתברך, להחיות עליונים ותחתונים - הוא שיש הבדל והפרש בין עליונים לתחתונים.

שעולם הזה נברא בה' וכו'.

וכן כל שינויי הפרטים שבכל עולם ועולם, הוא לפי שינויי צירופי האותיות.

וכן שינויי הזמנים, בעבר הוה ועתיד, ושינויי כל הקורות בחילופי הזמנים, הכל משינויי צירופי האותיות, שהן הן המשכת החיות ממדותיו יתברך שמו.

(כמ"ש בלק"א ח"ב פי"א)

אבל לגבי מהותו ועצמותו יתברך כתיב: "אני ה' לא שניתי".

בין בבחינת שינויי ההשתלשלות, מרום המעלות עד למטה מטה.

שכמו שהוא יתברך מצוי בעליונים, כך הוא ממש בשוה בתחתונים.

(וכמ"ש בלק"א ח"א פנ"א)

ובין בבחינת שינויי הזמן.

שכמו שהיה הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד לפני ששת ימי בראשית, כך הוא עתה אחר הבריאה.

והיינו משום שהכל כאין ואפס ממש לגבי מהותו ועצמותו.

וכמו אות אחד מדבורו של אדם, או אפילו ממחשבתו, לגבי כללות מהות הנפש השכלית ועצמותה, עד"מ לשכך את האזן.

ובאמת: "אין ערוך אליך" כתיב.

וכמ"ש במ"א (בלק"א ח"ב פ"ט) ע"ש.

וזהו שאומרים: "המלך המרומם לבדו מאז".

פירוש כמו שמאז, קודם הבריאה, היה הוא לבדו הוא, כך עתה, הוא "מרומם כו' ומתנשא מימות עולם".

פי' שהוא רם ונשא למעלה מעלה מבחינת זמן, הנקרא בשם "ימות עולם".

והיינו, לפי שחיות כל ימות עולם, הוא רק מבחינת המלך כו', וכמ"ש במ"א.

ואי לזאת, הרחמנות גדולה מאד מאד, על הניצוץ השוכן בגוף החשוך והאפל, משכא דחויא, העלול לקבל טומאה ולהתגאל בכל התאוות ר"ל.

לולי שהקב"ה מגן לו, ונותן לו עוז ותעצומות, ללחום עם הגוף ותאותיו ולנצחן.

וז"ש: "אדון עוזנו כו' מגן ישענו כו'".

והנה מודעת זאת, דיש ב' מיני דו"ר:

הראשונות, הן הנולדות מהתבונה והדעת בגדולת ה', ובדברים המביאין לידי אהבת ה' ויראתו.

והאחרונות, הן הבאות אחר כך מלמעלה, בבחי' מתנה.

וכמ"ש במ"א ע"פ: "עבודת מתנה אתן את כהונתכם", שהיא מדת אהבה. וכן הוא ג"כ ביראה.

והנה ודאי אין ערוך כלל בין הראשונות שהן תולדות השכל הנברא לגבי האחרונות שהן מהבורא ית"ש.

ולכן הן הן הנקראות בשם: "אמת", כי חותמו של הקב"ה אמת, שהוא אמת האמיתי. וכל האמת שבנבראים, כלא חשיבי קמיה.

אך איזה הדרך שיזכה האדם לאמת ה'?

הנה הוא על ידי שיעורר רחמים רבים לפני ה', על הניצוץ שבנפשו. שהיא מדתו של יעקב, מבריח מהקצה אל הקצה. דהיינו מרום המעלות עד למטה מטה. להמשיך אמת ה' לעולם השפל הזה החשוך. וכמ"ש: "כי אשב בחשך ה' אור לי". וזהו: "כי גבר עלינו חסדו כו'".

אך התעוררות ר"ר לפני ה', צ"ל ג"כ באמת. וגם כשהוא באמת שלו, איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר רחמים עליונים מאמת ה'?

אך העצה לזה היא מדת הצדקה, שהיא מדת הרחמים על מאן דלית ליה מגרמיה, להחיות רוח שפלים כו'. ובאתעדל"ת אתעדל"ע, "ה' מעורר ישנים ומקיץ נרדמים". הם בחי' רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים, לצאת מההעלם אל הגילוי, והארה רבה, לאור באור החיים אמת ה' לעולם.

(וזה) [וזהו] לשון "זריעה" הנאמר בצדקה. להצמיח אמת העליון, אמת ה'. ובפרט בצדקה וחסד של אמת שעושים עם אה"ק תובב"א, לקיים מ"ש: "אמת מארץ תצמח". על ידי זריעת הצדקה בה, וחסד ור"ר הנאספים ונלקטים לתוכה - הם מעוררים ג"כ חסדים עליונים, הצפונים ונעלמים (בנ"א בה). כמ"ש: "אשר צפנת כו'", לכוננה ולהקימה.

וז"ש: "בצדקה תכונני":