Enjoying this page?

005 - CHAPTER 5 - פרק ה

 

פרק ה

ויעש דוד שם. (שמואל ב ח, יג)

ופי' בזוה"ק: משום שנאמר: "ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו כו'". (שמואל ב ח, טו)

בכה ר"ש ואמר: "מאן עביד שמא קדישא בכל יומא?

מאן דיהיב צדקה למסכני כו'".

ויובן בהקדים מאמר רז"ל: ע"פ: "כי ביה ה' צור עולמים". (ישעיהו כו, ד)

"בה' נברא עוה"ז, ביו"ד נברא עוה"ב". (חגיגה י, א)

פי', שהתענוג שמתענגים נשמות הצדיקים, ונהנין מזיו השכינה, המאיר בג"ע עליון ותחתון הוא:

שמתענגים בהשגתם והשכלתם. שמשכילים ויודעים ומשיגים, איזה השגה באור וחיות השופע שם מא"ס ב"ה, בבחינת גילוי לנשמתם ורוח בינתם. להבין ולהשיג איזה השגה. כאו"א לפי מדרגתו ולפי מעשיו.

ולכן נקרא: "עולם הבא" בשם: "בינה", בזוה"ק.

והשפעה זו נמשכת מבחי' ח"ע, שהוא מקור ההשכלה וההשגה הנקרא בשם בינה.

והוא קדמות השכל, קודם שבא לכלל גילוי השגה והבנה, רק עדיין הוא בבחי' העלם והסתר.

רק שמעט מזעיר שם זעיר שם, שופע ונמשך משם לבחינת בינה, להבין ולהשיג שכל הנעלם.

ולכן נקרא בשם: "נקודה בהיכלא" בזוה"ק.

וזו היא תמונת יו"ד של שם הוי' ב"ה.

ונקרא "עדן" אשר עליו נאמר: "עין לא ראתה כו'".

 

ונקרא[1]: "אבא יסד ברתא"[2].

פי', כי הנה התהוות אותיות הדבור היוצאות מה' מוצאות הפה: 

אינן דבר מושכל, ולא מוטבע בטבע מוצאות הללו.

להוציא מבטא האותיות ע"י ההבל והקול המכה בהן, עפ"י דרך הטבע.

ולא על פי דרך השכל.

כגון השפתים עד"מ, שאותיות בומ"פ יוצאות מהן, אין הטבע ולא השכל נותן ליציאת מבטא ארבע חלקי שינויי ביטוי אותיות אלו, על פי שינויי תנועת השפתים שמתנוענעות בהבל אחד וקול אחד הפוגע בהן בשוה.

ואדרבה שינוי התנועות שבשפתים הוא, לפי שינוי ביטוי האותיות שברצון הנפש, לבטא בשפתים כרצונה לומר: אות ב', או ו', או מ', או פ'.

ולא להיפך, שיהיה רצון הנפש וכונתה, לעשות שינוי תנועות השפתים כמו שהן מתנענעות עתה בביטויי ד' אותיות אלו.

וכנראה בחוש שאין הנפש מתכוונת ויודעת לכוין כלל שינוי תנועות השפתים בשינויים אלו.

ויותר נראה כן בביטוי הנקודות.

שכשהנפש רצונה להוציא מפיה נקודת קמץ - אזי ממילא נקמצים השפתים.

ובפתח - נפתחים השפתים.

ולא שרצון הנפש לקמוץ ולא לפתוח כלל וכלל.

ואין להאריך בדבר הפשוט ומובן ומושכל לכל משכיל, שמבטא האותיות והנקודות הוא למעלה מהשכל המושג ומובן.

אלא משכל הנעלם וקדמות השכל שבנפש המדברת.

ולכן אין התינוק יכול לדבר אף שמבין הכל:

אך האותיות הן בבחינת חומר וצורה, הנקרא: פנימית וחיצונית.

כי הגם שמקורן הוא מקדמות השכל ורצון הנפש, זו היא בחינת צורת שינוי המבטא שבכ"ב אותיות.

אבל בחינת החומר וגוף התהוותן, והוא בחי' חיצוניותן - הוא ההבל היוצא מהלב, שממנו מתהוה קול פשוט היוצא מהגרון.

ואח"כ נחלק לכ"ב הברות וביטוי כ"ב אותיות, בה' מוצאות הידועות.

אחה"ע מהגרון.

גיכ"ק מהחיך כו'.

ומבטא ההבל, הוא אות ה', אתא קלילא כו'.

והוא מקור החומר וגוף האותיות, טרם התחלקותן לכ"ב.

ולכן ארז"ל שעוה"ז נברא בה':

והנה, הגם שהיא ה' תתאה, ה' אחרונה שבשם הוי'.

ורז"ל דרשו זה, על פסוק כי ב"יה"?

היינו, לפי שמקורה וראשיתה לבא לבחי' גילוי מהעלם היו"ד, הוא מושפע ונמשך מבחינת ה' עילאה.

שיש לה התפשטות, אורך ורוחב, להורות על בחינת בינה. שהיא התפשטות השכל הנעלם, בבחי' גילוי והשגה בהרחבת הדעת.

והשפעתה מסתיימת בלב.

וכמ"ש בתיקונים: "דבינה לבא, ובה הלב מבין".

ומשם יוצא ההבל, מקור גילוי גוף האותיות הדבור, המתגלות בה' מוצאות, מהעלם היו"ד.

ותמונת ה' תתאה בכתיבתה, גם כן בהתפשטות אורך ורוחב, מורה על התפשטות בחי' מלכותו יתברך, מלכות כל עולמים, למעלה ולמטה ולד' סטרין, המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר ה'.

כמ"ש בקהלת: "באשר דבר מלך שלטון", כמ"ש במ"א.

[ולהבין מעט מזעיר ענין ומהות אותיות הדבור באלהות, שאין לו דמות הגוף ולא הנפש ח"ו.

כבר נתבאר בדרך ארוכה וקצרה

(בלק"א ח"ב פי"א וי"ב ע"ש)]:

אך ביאור הענין, למה אמרו רז"ל שעוה"ז דוקא נברא בה'?

הנה ידוע לכל חכמי לב, כי ריבוי העולמות וההיכלות אשר אין להם מספר.

- כמ"ש: "היש מספר לגדודיו", ובכל היכל וגדוד, אלף אלפין ורבוא רבבן מלאכים. וכן נרנח"י מדרגות לאין קץ. ובכל עולם והיכלות, מריבוי היכלות שבאצי' בריאה יצירה -

הנה כל ריבויים אלו, ריבוי אחר ריבוי עד אין קץ ממש - הכל נמשך ונשפע מריבוי צירופי כ"ב אותיות דבר ה', המתחלקות ג"כ לצירופים רבים עד אין קץ ותכלית ממש.

כמ"ש בספר יצירה: "שבעה אבנים, בונות חמשת אלפים וארבעים בתים, מכאן ואילך צא וחשוב, מה שאין הפה יכול לדבר כו'".

והגם שיש במעלות ומדריגות המלאכים ונשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדריגות חלוקות לאין קץ, גבוה על גבוה?

הנה הכל נמשך לפי חילופי הצירופים והתמורות בא"ת ב"ש כו'. (וכמ"ש בפי"ב).

אך דרך כלל, הנה כולם בעלי חכמה ודעת, ויודעים את בוראם, מפני היות חיותם מפנימיות האותיות הנמשכות מבחי' ח"ע וכנ"ל.

אך העולם הזה השפל עם החיות שבתוכו, קטן מהכיל ולסבול אור וחיות מבחינת צורת האותיות ופנימיותן, להאיר ולהשפיע בו בלי לבוש והסתר, כמו שמאירות ומשפיעות לנשמות ומלאכים.

רק ההארה וההשפעה באה ונשפע לעוה"ז מבחינת חומר וגוף האותיות וחיצוניותם.

שהוא בחינת ההבל המתחלק לז' הבלים שבקהלת, שעליהם העולם עומד, כמ"ש בזוה"ק.

והוא מוצא פי ה', המתלבש בעולם הזה וכל צבאיו להחיותם.

ובתוכו מלובשת בחינת צורת אותיות הדבור והמחשבה ממדותיו הקדושות ורצונו וחכמתו וכו' המיוחדות בא"ס ב"ה בתכלית.

(וז"ש האר"י ז"ל: שבחינת חיצוניות הכלים דמלכות דאצילות, המרומזות בה' של שם הוי' ב"ה, הם ירדו ונעשו נשמה לעולם העשיה)

וכן כתוב בתקונים, שהיו"ד הוא באצי' כו', וה' תתאה מקננת בעשיה:

והנה באדם התחתון למשל, מי שהוא חכם גדול להשכיל נפלאות חכמה, ומצמצם שכלו ומחשבתו באות אחד מדבורו, הנה זה הוא צמצום עצום וירידה גדולה לחכמתו הנפלאה.

ככה ממש עד"מ, ויתר מזה לאין קץ, הי' צמצום גדול עצום ורב, כאשר "בדבר ה' שמים נעשו" בששת ימי בראשית, "וברוח פיו כל צבאם", היא אות ה' של שם הוי' ב"ה, אתא קלילא.

כמ"ש: "בהבראם", בה' בראם.

היא מקור הט' מאמרות, שנמשכו ממאמר ראשון: "בראשית", דנמי מאמר הוא, היא בחינת חכמה, הנקראת ראשית.

אך אז היתה המשכה וירידה זו בלי אתדל"ת כלל. "כי אדם אין לעבוד כו'". רק "כי חפץ חסד הוא". ו"עולם חסד יבנה".

וזהו "בהבראם", באברהם. כי "חסד לאברהם כו'".

אך אחר בריאת האדם לעבדה כו', אזי כל אתדל"ע, לעורר מדת חסד עליון, הוא באתדל"ת. 

בצדקה וחסד שישראל עושין בעולם הזה.

לכן אמרו רז"ל: "כל האומר אין לו אלא תורה" בלי גמ"ח, "אפילו תורה אין לו".

אלא לעסוק בתורה ובגמ"ח.

כי הנה הגם דאורייתא מחכמה נפקת, ובאורייתא מתקיים עלמא, ובאינון דלעאן בה.

כי בדבורם ממשיכים הארות והשפעות (נ"א והשראות) ח"ע, מקור התורה, לבחינת אותיות הדבור, שבהן נברא העולם.

כמארז"ל: "א"ת בניך אלא בוניך".

הרי המשכה זו, היא בחינת ירידה גדולה.

ולזה צריך לעורר חסד עליון, הנמשך כמים ממקום גבוה למקום נמוך, באתדל"ת, בצדקה וחסד תתאה, שממשיכים חיים וחסד, להחיות רוח שפלים ונדכאים.

וז"ש: "אל יתהלל חכם בחכמתו כו' כי אם בזאת יתהלל כו' כי אני ה' עושה חסד כו'".

כי החסד הוא הממשיך חיי החכמה למטה.

וא"ל, הרי נקראת חכמתו לבדו, בלי המשכת חיים ממנה ח"ו.

ובזה יובן מ"ש האריז"ל: שיש ב' מיני נשמות בישראל: נשמות ת"ח העוסקים בתורה כל ימיהם, ונשמות בעלי מצות העוסקים בצדקה וגמ"ח.

דלכאורה הרי גם ת"ח צריכים לעסוק בגמ"ח?

כמארז"ל, ש"אפילו תורה אין לו".

אלא שהת"ח, שתורתן עיקר ורוב ימיהם בה, ומיעוט ימיהם בגמ"ח.

הנה פעולת אתערותם דלתתא לעורר חסד עליון, להמשיך ולהוריד אוא"ס המלובש בחכ"ע, מקור תורת ה' שבפיהם.

הוא רק לעולם הנשמות שבבריאה, ע"י עסק התלמוד.

ולמלאכים שביצירה, ע"י לימוד המשנה.

יען היות חיות הנשמות והמלאכים נשפעות מצירופי אותיות הדיבור, היא תורה שבע"פ.

ומקור האותיות, הוא מח"ע כנ"ל.

אך להמשיך ולהוריד הארה וחיות מבחינת הבל העליון, ה' תתאה, לעולם הזה השפל, שהוא צמצום גדול ביתר עז.

לא די באתעדל"ת של ת"ח' העוסקים מיעוט ימיהם בצדקה וגמ"ח.

אלא על ידי אתערותא דבעלי מצות, העוסקים רוב ימיהם בצדקה וגמ"ח.

(וכמ"ש בלק"א בח"א פל"ד)

ולכן נקראו תמכי אורייתא.

והן בחינות ומדרגות נו"ה, להיותן ממשיכין אור התורה למטה לעולם העשיה.

ובזה יובן למה נקרא הצדקה בשם: "מעשה".

כמ"ש: "והיה מעשה הצדקה שלום".

ע"ש שפעולתה להמשיך אור ה' לעולם העשיה.

וזהו דקדוק לשון זוה"ק: "מאן דעביד שמא קדישא".

"דעביד" דייקא.

כי באתערותא דלתתא, בצדקה וחסד תתאה, מעורר חסד עליון.

להמשיך אור א"ס מבחינת חכמה עילאה, יו"ד של שם, לה' של שם.

בחינת הדבור, ורוח פיו יתברך.

כדי להשפיע לעולם העשי'.

ועד"מ, להבדיל הבדלות אין קץ.

כמו שאדם אינו מדבר אלא לאחרים, (ולא כשהוא בינו לבין עצמו) ואז מצמצם שכלו ומחשבתו בדבורו אליהם.

והמשכילים יבינו:

  1. 1 [בזוה"ק]
  2. 2 ["אבא" = אב, היינו חכמה דאצילות, הוא "יסד" = היסוד של "ברתא" = בת היינו מלכות דאצילות. בהמשך יסביר השייכות של חכמה דאצילות למלכות דאצילות]