Enjoying this page?

005 - פרק ה

פרק ה

והנה על זה אמרו רז"ל: "בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שתף בו מדת רחמים".

דהיינו[1] התגלות אלהות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה.

והנה על זה אמרו בזהר: "דלעילא, בסטרא דקדושה עילאה, אית ימינא ואית שמאלא", דהיינו חסד וגבורה.

פי', דשתיהן הן מדות אלהות, למעלה משכל הנבראים והשגתם - דאיהו וגרמוהי חד בעולם האצילות.

ואף השגת משה רבינו עליו השלום בנבואתו, לא היתה בעולם האצילות אלא על ידי התלבשותו בעולם הבריאה.

ואף גם זאת, לא בשתי מדות אלו חו"ג, אלא על ידי התלבשותן במדות שלמטה מהן במדרגה, שהן מדות נצח הוד יסוד. [כמ"ש בשער הנבואה].

רק שמתן שכרם של צדיקים בגן עדן, הוא השגת התפשטות החיות ואור הנמשך משתי מדות אלו חו"ג.

והוא מזון נשמות הצדיקים שעסקו בתורה לשמה בעוה"ז. כי מהתפשטות שתי מדות אלו נמתח רקיע על הנשמות שבגן עדן.

ורקיע זה נקרא רזא דאורייתא, ובו סוד כ"ב אותיות התורה, הנתונה משתי מדות אלו.

כדכתיב, "מימינו אש דת למו".

ומרקיע זה נוטף טל למזון הנשמות.

דהיינו ידיעת סוד כ"ב אותיות התורה.

כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת, והתורה היא מזון הנשמות בג"ע, והמצות הן לבושים.

כמבואר כל זה [בזהר ויקהל דף ר"ט ור"י, ובע"ח שער מ"ד פרק ג']:

  1. 1 [מדת הרחמים היא]