Enjoying this page?

004 - פרק ד

פרק ד

כי הנה כתיב: "כי שמש ומגן ה' אלהים".

פי' "מגן" הוא נרתק לשמש, להגן, שיוכלו הבריות לסבלו.

כמארז"ל: "לעתיד לבא, הקב"ה מוציא חמה מנרתקה רשעים נידונין בה כו'".

וכמו שהנרתק מגין בעד השמש, כך שם אלהים מגין לשם הוי"ה ב"ה.

דשם הוי"ה פירושו, שמהוה את הכל מאין ליש, והיו"ד משמשת על הפעולה, שהיא בלשון הוה ותמיד.

כדפרש"י ע"פ: "ככה יעשה איוב כל הימים".

והיינו, החיות הנשפע בכל רגע ממש בכל הברואים ממוצא פי ה' ורוחו, ומהוה אותם מאין ליש בכל רגע.

כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה, כמ"ש לעיל.

והנה בסידור שבחיו של הקב"ה כתיב: "הגדול, הגבור כו'".

ופי' "הגדול", היא מדת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים לאין קץ ותכלית, להיות ברואים מאין ליש, וקיימים בחסד חנם.

ונקראת "גדולה", כי באה מגדולתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו, "כי גדול ה' ולגדולתו אין חקר".

ולכן משפיע ג"כ חיות והתהוות מאין ליש, לעולמות וברואים אין קץ, שטבע הטוב להטיב.

והנה, כמו שמדה זו היא שבחו של הקב"ה לבדו, שאין ביכולת שום נברא לברוא יש מאין ולהחיותו.

וגם מדה זו היא למעלה מהשכלת כל הברואים והשגתם.

שאין כח בשכל שום נברא להשכיל ולהשיג מדה זו ויכלתה, לברוא יש מאין ולהחיותו.

כי הבריאה יש מאין הוא דבר שלמעלה משכל הנבראים.

כי היא ממדת גדולתו של הקב"ה, והקב"ה ומדותיו אחדות פשוט.

כדאיתא בזה"ק דאיהו וגרמוהי חד.

וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו, כך אינו יכול להשיג מדותיו.

וכמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מדת גדולתו, שהיא היכולת לברוא יש מאין ולהחיותו, כדכתיב "עולם חסד יבנה".

כך ממש אין ביכלתו להשיג מדת גבורתו של הקב"ה, שהיא מדת הצמצום, ומניעת התפשטות החיות מגדולתו מלירד ולהתגלות על הנבראים להחיותם ולקיימם בגילוי, כ"א בהסתר פנים.

שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו, ואינו התפשטות החיות והרוחניות, כהתפשטות הזיו והאור מהשמש, אלא הוא דבר בפני עצמו.

ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו, אלא כמו התפשטות האור מהשמש - מכל מקום, הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אשר כל יכול, לצמצם החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו ולהסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות.

וזה אין בשכל שום נברא להשיג מהות הצמצום וההסתר, ושיהיה אעפ"כ גוף הנברא נברא מאין ליש, כמו שאין יכולת בשכל שום נברא להשיג מהות הבריאה מאין ליש.

[והנה, בחי' הצמצום והסתר החיות נקרא בשם "כלים", והחיות עצמו נקרא בשם "אור".

שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כך בחי' הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע.

והכלים הן הן האותיות, ששרשן ה' אותיות מנצפ"ך, שהן ה' גבורות המחלקות ומפרידות ההבל והקול בה' מוצאות הפה להתהוות כ"ב אותיות.

ושרש הה' גבורות הוא "בוצינא דקרדוניתא", שהיא גבורה עילאה דעתיק יומין.

ושרש החסדים הוא ג"כ חסד דעתיק יומין, כידוע לי"ח: