Enjoying this page?

044 לקוטי אמרים פרק מד – LIKUTEI AMARIM

פרק מד

והנה כל מדרגת אהבה מב' מדרגות אלו, אהבה רבה ואהבת עולם, נחלקת לכמה בחי' ומדרגות לאין קץ, כל חד לפום שיעורא דיליה.

כמ"ש בזה"ק ע"פ ""נודע בשערים בעלה", דא קב"ה, דאיהו אתידע ואתדבק לכל חד, לפום מה דמשער בלביה וכו'".

ולכן נקראים דחילו ורחימו: "הנסתרות לה' אלהינו", ותורה ומצות הן "הנגלות לנו ולבנינו לעשות כו'".

כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, בקיום כל התורה ומצות בבחי' מעשה, משא"כ בדחילו ורחימו, שהם לפי הדעת את ה' שבמוח ולב, כנ"ל.

אך אחת היא אהבה, הכלולה מכל בחי' ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שוה לכל נפש מישראל, וירושה לנו מאבותינו.

והיינו מ"ש הזהר ע"פ: ""נפשי אויתיך בלילה וגו'" (ישעיה כו, ט) "דירחים לקב"ה[1] רחימותא דנפשא ורוחא[2], כמה דאתדבקו אילין בגופא[3] וגופא רחים לון[4] וכו'".

וז"ש: "נפשי אויתיך", כלומר מפני שאתה ה' נפשי וחיי האמיתים, לכך "אויתיך".

פי' שאני מתאוה ותאב לך כאדם המתאוה לחיי נפשו, וכשהוא חלש ומעונה, מתאוה ותאב שתשוב נפשו אליו.

וכן כשהוא הולך לישן, מתאוה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיעור משנתו.

כך אני מתאוה ותאב, לאור א"ס ב"ה חיי החיים האמיתיים, להמשיכו בקרבי, ע"י עסק התורה בהקיצי משנתי בלילה. דאורייתא וקב"ה כולא חד.

כמ"ש הזהר שם, "דבעי בר נש[5], מרחימותא דקב"ה[6], למיקם בכל לילא[7] לאשתדלא בפולחניה[8] עד צפראה[9] כו'".

 

ואהבה רבה וגדולה מזו, והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו, היא מה שכתוב ברעיא מהימנא[10]: "כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה, דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה כו'". כי': "הלא אב אחד לכולנו"[11].

ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת, להשיג אפילו חלק אחד מני אלף ממדרגת אהבת רעיא מהימנא?

מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מנהו, מרב טובו ואורו, מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור.

כמו שכתוב בתיקונים: "דאתפשטותיה בכל דרא ודרא, לאנהרא לון[12] וכו'".

רק שהארה זו היא בבחינת הסתר והעלם גדול בנפשות כל בית ישראל.

ולהוציא אהבה זו המסותרת מההעלם וההסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות לבו ומוחו: "לא נפלאת ולא רחוקה היא". אלא: "קרוב הדבר מאד בפיך ובלבבך".

דהיינו, להיות רגיל על לשונו וקולו, לעורר כוונת לבו ומוחו, להעמיק מחשבתו בחיי החיים א"ס ב"ה, כי הוא אבינו ממש האמיתי, ומקור חיינו. ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב. וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע.

ואף אם נדמה לו לכאורה שהוא כח דמיוני - לא יחוש - מאחר שהוא אמת לאמיתו מצד עצמו, בבחי' אהבה מסותרת.

רק שתועלת יציאתה אל הגילוי, כדי להביאה לידי מעשה, שהוא עסק התורה והמצות, שלומד ומקיים ע"י זה[13], כדי לעשות נחת רוח לפניו ית' כבן העובד את אביו.

ועל זה אמרו: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה", להיות גדפין לפרחא, כנ"ל.

והנחת רוח הוא[14], כמשל שמחת המלך מבנו שבא אליו בצאתו מבית האסורים כנ"ל, או להיות לו דירה בתחתונים כנ"ל.

והנה[15] גם לבחי': "נפשי אויתיך" הנ"ל, קרוב הדבר מאד להוציאה מההעלם אל הגילוי, ע"י ההרגל תמיד בפיו ולבו שוין.

אך אם אינו יכול להוציאה אל הגילוי בלבו, אעפ"כ יכול לעסוק בתורה ומצות לשמן, ע"י ציור ענין אהבה זו במחשבה שבמוחו. ו"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה כו'"[16]:

והנה ב' בחי' אהבות אלו, אף שהן ירושה לנו מאבותינו וכמו טבע בנפשותינו.

וכן היראה הכלולה בהן, שהיא לירא מליפרד ח"ו ממקור חיינו ואבינו האמיתי ב"ה.

אעפ"כ אינן נקראות בשם דחילו ורחימו טבעיים, אלא כשהן במוחו ומחשבתו לבד ותעלומות לבו.

ואז מקומן בי"ס דיצירה, ולשם הן מעלות עמהן התורה והמצות הבאות מחמתן ובסיבתן.

אבל כשהן בהתגלות לבו, נק': "רעותא דלבא" בזוהר.

ומקומן בי"ס דבריאה, ולשם הן מעלות עמהן התורה והמצות הבאות מחמתן.

מפני שיציאתן מההעלם והסתר הלב אל בחי' גילוי, היא ע"י הדעת ותקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה מעומקא דלבא יתיר ותדיר בא"ס ב"ה, איך הוא חיינו ממש ואבינו האמיתי ב"ה.

ומודעת זאת מ"ש בתיקונים: כי בעולם הבריאה מקננא תמן אימא עילאה, שהיא ההתבוננות באור א"ס חיי החיים ב"ה. וכמאמר אליהו: "בינה לבא, ובה הלב מבין".

ולא עוד אלא שב' בחי' אהבות אלו הנ"ל, הן כלולות מן בחי' "אהבה רבה", וגדולה ומעולה מדחילו ורחימו שכליים, אשר האהבה נק' לעיל בשם "אהבת עולם".

רק שאעפ"כ, צריך לטרוח בשכלו להשיג ולהגיע גם לבחי' אהבת עולם הנ"ל, הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה'.

כדי להגדיל מדורת אש האהבה, ברשפי אש ושלהבת עזה, ולהב העולה השמימה.

עד ש"מים רבים לא יוכלו לכבות וכו' ונהרות לא ישטפוה וכו'".

כי יש יתרון ומעלה לבחי' אהבה כרשפי אש ושלהבת עזה וכו' הבאה מהתבונה ודעת בגדולת א"ס ב"ה על שתי בחי' אהבה הנ"ל, כאשר אינן כרשפי אש ושלהבת כו', כיתרון ומעלת הזהב על הכסף וכו'. כמ"ש לקמן.

וגם, כי זה כל האדם ותכליתו למען דעת את כבוד ה' ויקר תפארת גדולתו, איש איש כפי אשר יוכל שאת.

כמ"ש בר"מ פ' בא: "בגין דישתמודעון ליה וכו'", וכנודע:

 1. 1 [שיאהוב את הקב"ה]
 2. 2 [אהבת נפש ורוח]
 3. 3 [כמו שהם (הנפש והרוח) מודבקים בגוף]
 4. 4 [והגוף אוהב אותם]
 5. 5 [שצריך אדם]
 6. 6 [משום שאוהב את הקב"ה]
 7. 7 [לקום בכל לילה]
 8. 8 [להתייגע בעבודתו (ללמוד תורה)]
 9. 9 [עד הבוקר]
 10. 10 [אודות גודל אהבת משה רבינו]
 11. 11 (מלאכי ב, י) [א"כ גם בכל איש ישראל ישנו אהבה לאביו כמו שאצל משה רבינו]
 12. 12 [להאיר לנו]
 13. 13 [שאהבה זו היא בגילוי אצלו, ועוסק בתורה]
 14. 14 [שעושה לאביו, הוא]
 15. 15 [כמו שקרוב, וביכלתו לעורר האהבה להקב"ה, כי הוא אבינו, ע"י ההרגל שנעשה טבע,  כמו"כ]
 16. 16 [כנ"ל באהבת כי אתה אבינו]