Enjoying this page?

011 - TANYA CHAPTER 11 -תניא פרק יא

פרק יא

וזה לעומת זה[1]רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו - דהיינו, שהטוב שבנפשו האלהית שבמוחו ובחלל הימני שבלבו[2], כפוף ובטל לגבי הרע מהקליפה שבחלל השמאלי.

וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בענין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע ח"ו. יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער, ואף גם זאת אינו בתמידות, ולא תדיר לפרקים קרובים אלא לעתים רחוקים - מתגבר הרע על הטוב וכובש את העיר קטנה הוא הגוף, אך לא כולו אלא מקצתו לבד שיהיה סר למשמעתו, ונעשה[3] לו מרכבה ולבוש להתלבש בו אחד משלשה לבושיה הנ"ל.

דהיינו, או במעשה לבד לעשות עבירות קלות ולא חמורות ח"ו. או בדיבור לבד לדבר אבק לשון הרע וליצנות וכהאי גוונא. או במחשבה לבד, הרהורי עבירה הקשים מעבירה.

וגם אם אינו מהרהר בעבירה לעשותה, אלא בענין זיווג זכר ונקיבה בעולם שעובר על אזהרת התורה: "ונשמרת מכל דבר רע" - שלא יהרהר ביום כו'. 

או שהיא שעת הכושר לעסוק בתורה והוא מפנה לבו לבטלה. כדתנן באבות: "הניעור בלילה כו' ומפנה לבו כו'" - שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן  נקרא רשע בעת ההיא שהרע שבנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו ומטמאו.

ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלהית, ומתחרט ומבקש מחילה וסליחה מה', וה' יסלח לו אם שב בתשובה הראויה על פי עצת חכמינו ז"ל בשלשה חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש כו', כמ"ש במ"א.

ויש מי שהרע גובר בו יותר ומתלבשים בו כל שלשה לבושים של הרע ומחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעתים קרובים יותר, אך בינתיים מתחרט ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר[4] קצת בינתיים, אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע לפרוש מחטאיו לגמרי להיות: מודה ועוזב[5]ועל זה אמרו רז"ל: "רשעים מלאים חרטות" - שהם רוב הרשעים שיש בחי' טוב בנפשם עדיין.

אך מי שאינו מתחרט לעולם ואין באים לו הרהורי תשובה כלל - נקרא: "רשע ורע לו", שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. 

ולכן ארז"ל: "כל בי עשרה שכינתא שריא":

  1. 1 קהלת ז, יד - בְּיוֹם טוֹבָה הֱיֵה בְטוֹב וּבְיוֹם רָעָה רְאֵה גַּם אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים עַל דִּבְרַת שֶׁלֹּא יִמְצָא הָאָדָם אַחֲרָיו מְאוּמָה.
  2. 2 לעיל פרק ט - אך מקום משכן נפש האלהית - הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם
  3. 3 הגוף
  4. 4 הטוב שבו
  5. 5 משלי כח, יג - מְכַסֶּה פְשָׁעָיו לֹא יַצְלִיחַ וּמוֹדֶה וְעֹזֵב יְרֻחָם