Enjoying this page?

סדר הנטילה

סדר הנטילה

 

לכתחלה יטול כלי מלא מים בימינו, ויתננו מימינו לשמאלו, ואח"כ ישפוך משמאלו על ימינו.

ויזהר מאד, אפילו לעכב[1], ליטול בסירוגין. כי כן קבלו חכמי הקבלה שאין רוח הטומאה עוברת לגמרי מכל וכל עד שיטול ג' פעמים בסירוגין. וגם ליטול כל פרק כף היד עד חבורו לקנה הזרוע, כי עד שם הטומאה מתפשטת על הידים.

ואם אין לו מים רבים כל כך ליטול ידיו ג' פעמים כראוי - נוטל פעם אחת ויברך: על נטילת ידים. כי הברכה לא נתקנה בשביל העברת הטומאה מעל ידיו בלבד, אלא לפי שצריך להתקדש בקדושתו של הקב"ה, ולהעביר הטומאה מעל ידיו[2], על ידי זריקת מים טהורים מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן הכיור. ולכך מברכים: אשר קדשנו כו', ולקידוש הידים - די בפעם אחת[3]. ומכל מקום צריך שיזהר לשפוך רביעית על שתי ידיו כאחת, מאחר שאינו נוטל ידיו אלא פעם אחת.

[4]גם צריך ליזהר, אפילו לעכב, שיהיו מים הכשרים לנטילת ידים לסעודה. ושיבואו על ידיו מכח כלי, ומכח אדם, וגם שלא ליגע בידו הנטולה, בלחלוחית המים שעל פי הכלי, שנטמאה בנגיעת היד שאינה נטולה[5].

וכן צריך ליזהר מדברים החוצצים, וכל דבר הפוסל בנטילת ידים לסעודה - לפי שכל נטילה הפסולה לסעודה אין לברך עליה בשחר:

אם ניעור כל הלילה, או שהיה ישן פחות פחות מס' נשימות - לא שרתה עליו רוח הטומאה כלל, ואינו צריך ליטול ידיו ג' פעמים, כי אם פעם אחת לתפלה. ולא יברך: על נטילת ידים, ולא ברכת: אלהי נשמה. אבל אם ישן יותר מששים נשימות, אפילו ישן שינת עראי - צריך ליטול ידיו ג' פעמים. ומכל מקום ימשמש במקומות המכוסים שבגופו קודם הנטילה, כדי שיברך על נטילת ידים לדברי הכל[6]:

אם עשה צרכיו קודם התפלה, או נגע במקומות המכוסים שבגוף, או חיכך בראשו, אחר שנטל ידיו כראוי ובירך כבר על נטילת ידים - צריך ליטול ידיו שנית במים לתפלה פעם אחת. ומצוה לחזר אחר מים עד מיל, לק"ש ולתפלה, בין בשחרית בין במנחה וערבית.[7] (משא"כ לתלמוד תורה והזכרת השם בשאר ברכות - די בנקיון בכל דבר שמנקה) וסמך לנטילה זו[8] שנאמר: ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה' לשמיע בקול תודה וגו'[9].

וצריך ליטול עד הפרק[10] דהיינו עד חבור האצבעות לכף היד, ויקח עוד מים בכפו וישפשף כפות הידים זו בזו לנקותם לקיים: ארחץ בנקיון כפי. אך א"צ כלי, ולא כח נותן, ולא מים כשרים, ולא שאר דברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה. וא"צ לברך על נטילה זו.

ומ"מ[11] לכתחלה, כשניעור משנתו וצריך לנקביו, ודעתו לפנות מיד - ימתין מלברך עד יציאתו מבית הכסא. אבל אם אינו צריך לנקביו ולא יפנה עד לאחר זמן מרובה - יברך מיד. ובלבד שיהיה מחצי לילה ואילך, כדין שאר ברכות השחר.

ואפילו אם דעתו לישן שנית שינת קבע קודם אור היום, ויצטרך לחזור וליטול ידיו ג' פעמים בסירוגין[12] - אעפ"כ יכול לברך על הנטילה הראשונה, ולא יצטרך לברך על הנטילה השניה. כי לא תקנו לברך על נטילת ידים אלא פעם אחת בשחר בשעה שנעשה בריה חדשה, וכמו כל ברכות השחר:

המהלך בדרך ואין לו כלי - אם מטביל בתוך מי גבאים שיש בהם מ' סאה או במי מעין, אע"פ שאין בו מ' סאה יברך על נטילת ידים. ואחר כך כשיזדמן לו כלי ומים ישפוך עליהם ג' פעמים. ובשעת הדחק כשאינו מצפה להיות לו כלי ומים קודם שיעבור זמן קריאת שמע ותפלה - מטביל במי גבאים אע"פ שאין בהם מ' סאה ומברך: על נטילת ידים:

Order of Handwashing

Ideally, one should take a vessel filled with water in their right hand, transfer it to their left hand, and then pour from their left hand onto their right hand.

One should be very careful, even after the fact, to wash with a vessel three times alternating hands. This is because the Kabbalistic sages have received that the impure spirit does not completely pass from one's hands until they are washed three times with a vessel alternating hands. One should also wash the entire palm of the hand until it reaches the joint of the arm, as the impurity spreads on the hands until that point.

If one does not have enough water to wash their hands three times properly as is customary, they should wash once and recite the blessing: "Al Netilat Yadayim" (on the washing of hands). This blessing was not instituted solely for the removal of impurity from the hands but rather to sanctify oneself with the holiness of the Creator and to remove impurity from the hands by pouring pure water from a vessel, similar to a priest who sanctifies his hands from the basin. Therefore, we recite the blessing "Asher Kideshanu" (Who has sanctified us). However, for the handwashing ritual, once is sufficient.

Nevertheless, one should be careful to pour a revi'it (approximately 86-150 ml) of water on both hands simultaneously since the hands are washed only once. One should also be cautious, even after the fact, to ensure that the water is fit for handwashing before the meal. The water should come from a vessel and human strength, and one should not touch their clean hand with the water jug that has become impure due to contact with the unwashed hand. One should also be cautious of things that invalidate handwashing and anything that impairs handwashing for a meal. For any invalid handwashing, one should not recite a blessing in the morning.

If one wakes up during the night or slept for less than the equivalent of a few breaths, the impure spirit did not rest upon them at all, and they do not need to wash their hands three times. They should wash their hands once for prayer, and they should not recite the blessing "Al Netilat Yadayim" or the blessing "Elohai Neshamah." However, if one sleeps for more than sixty breaths, even if it was a brief sleep, they need to wash their hands three times. In any case, one should touch the covered areas of their body before handwashing to be able to recite the blessing on handwashing according to all opinions.

If one attends to their needs before prayer or touches covered parts of their body or scratches their head after properly washing their hands and reciting the blessing, they need to wash their hands again with water once for prayer. It is a mitzvah to go after washing hands until the knuckles before the palm of the hand and then take water in one's palm and rinse each hand in the other to clean them to fulfill the verse: "I will wash my hands in cleanliness" (Psalms 26:6). However, a vessel is not necessary, nor is pouring water, nor are other things that delay handwashing for a meal required. It is not necessary to recite a blessing on this handwashing.

Nevertheless, ideally, when one wakes up from their sleep and needs to relieve themselves, and their intention is to return immediately, they should wait to recite the blessing until they leave the restroom. But if they do not need to relieve themselves or do not intend to do so for an extended period, they should recite the blessing

 

 1. 1 היינו שמעכב אפילו בדיעבד
 2. 2 היינו שגם ע"י נטילה פעם אחת מעביר הטומאה, אף שזה לא כל הטומאה
 3. 3 ועי' במהשך שדוקא אם גם מעביר הטומאה מעל ידיו עכ"פ ע"י נטילה אחת מברך, אבל כשלא שרה עליו רוח רע כלל ורק משום להתקדש בקדושתו של הקב"ה - אין מברכים על נט"י
 4. 4 עכשיו חוזר לדבר מנטילה באופן הרגיל
 5. 5 זה מדובר כשנוטל ידיו ג"פ בסירוגין
 6. 6 כי לכמה דעות שינת ארעי אין רוח הטומאה שורה עליו, ולכן ימשמש
 7. 7 אף כשלא עשה צרכיו וכו'
 8. 8 שלפני ק"ש ותפלה
 9. 9 אֶרְחַ֣ץ בְּנִקָּי֣וֹן כַּפָּ֑י וַאֲסֹבֲבָ֖ה אֶת־מִזְבַּחֲךָ֣ יְהוָֽה: (תהלים פרק כו פסוק ו) 
 10. 10 היינו שלק"ש ותפלה אינו צריך ליטול רק האצבעות, דלא כפי שהצריך לעיל לנטילת ידים שחרית עד הפרק
 11. 11 אף שאמר לעיל שכשישן ס' נשימות שרה עליו רוח רע, ונוגע ומברך, מ"מ אם צריך לנקביו ודעתו לפנות מיד לא יברך עד לאחר שיפנה
 12. 12 משום רוח רע כיון שישן שינת קבע