Enjoying this page?

625 - תרכה

תרכה:

א "בסכת תשבו שבעת ימים [גו'], למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" - הם היו ענני כבודו, שהקיפם בהם לצל, לבל יכה בהם שרב ושמש. 

ודוגמא לזה, צונו לעשות סוכות העשוית לצל. כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו.

ולכן, צריך כל אדם לכוין בישיבתו בסוכה - שיושב בה כדי לקיים מצות הקב"ה שצונו לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים.

[ולכאורה הכוונה הוא "כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו", "זכר ליציאת מצרים". בזה נכלל גם הכוונה, שהנפלאות והנוראות ביציאת מצרים היו ע"י סוכות העשויות לצל. כלשון הכתוב שמביא בתחלה "למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בנ"י". וכמ"ש "ודוגמא לזה צונו לעשות סוכות העשוית לצל כדי שנזכיר". ועי' בלקו"ש חלק לב עמוד 140 בארוכה]

ומצוה לתקן הסוכה ולבנותה כולה מיד למחרת יום הכיפורים אחר יציאה מבית הכנסת. [אחרי שחרית י"א תשרי] "מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה":

[עי' לקו"ש חלק ל"ב עמוד 140 בארוכה]