Enjoying this page?

615 - תרטו דין תשמיש המטה ביום הכיפורים ובו ב' סעיפים

תרטו דין תשמיש המטה ביום הכיפורים ובו ב' סעיפים:

א כבר ביארנו שיום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה. ולפי שלבו של אדם גס עם אשתו, ובקל יוכל לבא עמה לידי הרגל דבר. לפיכך צריך לנהוג עמה ביום הכיפורים כל הרחקות שנוהג עמה בימי טומאת נדתה. דהיינו שלא יגע בה. ואין צריך לומר שלא יישן עמה במטה אחת, אפילו הוא בבגדו, והיא בבגדה. וכן לא ירבה עמה בדברים. וכן בכל הפרטים, שנתבארו ביו"ד סי' קצ"ה.

ובכל דברים אלו צריך להזהר, בין בליל יום הכיפורים בין ביום:

ב הרואה קרי בליל יום הכיפורים - ידאג כל השנה - שמא לא קבלו תעניתו והשביעוהו במה שבידם להשביעו. כעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושופך לו רבו הקיתון (פירוש קיתון של מים, שממנה מוזג הכוס של יין) על פניו. כלומר: "אי אפשי בשימושך".

ואם עלתה לו שנה - מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שבודאי יש לו זכיות הרבה שהגינו עליו. והוא יאריך ימים. שכך הסימן: "יראה זרע, יאריך ימים":