Enjoying this page?

480 - תפ סדר כוס רביעי ובו ה' סעיפים

תפ סדר כוס רביעי ובו ה' סעיפים:

א אחר ששתה כוס של ברכת המזון - צריך למזוג כוס רביעי, לגמור עליו ההלל וההגדה. ומתחיל מ"לא לנו" בלא ברכה, עד סוף ההלל. ואחר כך אומר עליו: "ברכת השיר".

יש מפרשים דהיינו: "יהללוך". וחותם: "ברוך אתה ה' מלך כו'[1]". ויש אומרים: דהיינו: "נשמת כל חי כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'[2]ומנהג העולם כשני הפרושים. וכמו שיתבאר.

וצריך לומר עליו גם כן: הלל הגדול - דהיינו מהודו לה' כי טוב עד על נהרות בבל[3] שהם כ"ו כי לעולם חסדו, ולא יאמר: "רננו צדיקים"[4].

(ויש אומרים: דהיינו מהללויה הללו את שם ה' עד על נהרות בבל.[5] וכן נהגו עכשיו).

ומנהג העולם במדינות אלו לומר הלל הגדול באמצע ברכת השיר - דהיינו שמיד אחר גמר הלל אומרים: יהללוך עד אתה אל. ואינו חותם: ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות - מאחר שעתיד לחתום אחר ישתבח: ברוך אתה ה' אל מלך גדול (ומהולל) בתשבחות, ולמה יחתום ב' פעמים בענין אחד. ואם שכח וחתם ביהללוך - לא יחתום ברוך אתה ה' בישתבח. ואח"כ אומרים הלל הגדול, ואח"כ נשמת כו' ישתבח כו', וחותם: ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'.

ויש נוהגין שלא לומר: יהללוך מיד לאחר גמר הלל. אלא אומרים הלל הגדול מיד לאחר גמר ההלל, ואח"כ נשמת וישתבח עד ועד עולם (אתה אל), ואינו חותם בחתימת ישתבח. אלא אומר: יהללוך כולו עד סופו עם החתימה של יהללוך. ואם שכח וחתם בישתבח - יאמר אחר כך יהללוך בלא חתימה:

ב אין צריך לגמור הלל במקום הסעודה אלא יכול לגומרה אף בבית אחר. ואף שאינו שותה הד' כוסות במקום אחד - אין בכך כלום:

ג יש אומרים: שצריך לשתות הכוס מיד לאחר חתימת ישתבח או יהללוך שלאחר ישתבח קודם אמירת הפיוטים שנוהגין לומר - שהרי תקנת חכמים היתה לגמור ההלל וברכת השיר על כוס ד', וא"כ אין להפסיק ביניהם בפיוטים שאינן מתקנה כלל. אבל אין נוהגין כן במדינות אלו:

ד נוהגין לומר: שפוך חמתך וגו', קודם שמתחיל: "לא לנו". ופותחין הדלת - כדי לזכור שהוא ליל שימורים ואין מתייראין משום דבר. ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך הקב"ה את חמתו על הגוים:

ה ובקצת מקומות נוהגין שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח, כי הוא ליל שמורים לכל בני ישראל לדורותם להוציאם מגלות הזה. ואם יבא אליהו - ימצא פתח פתוח[6], ונצא לקראתו במהרה. ואנו מאמינים בזה[7]. ויש באמונה זו שכר גדול.

ובמקומות שמצויין גנבים - אין לסמוך על הנס. כמו שנתבאר בסי' תל"ג[8]

ונוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין, וקורין אותו: כוס של אליהו הנביא:

  1. 1 מהולל בתשבחות
  2. 2 בשירי זמרה מלך יחיד חי העולמים
  3. 3 היינו כל פרק קלו שבתהילים
  4. 4 פרק לג בתהילים. לעיין למה שולל, והוא בתפלת שחרית בשבת
  5. 5 היינו שאומרים פרק קלה וגם פרק קלו
  6. 6 אף שאין הוא נכנס אבל כשמוצא הפתח פתוח אז אנו נוכל לצאת במהרה כבהמשך
  7. 7 לא סתם אומרים, אלא מאמנים בזה, ולכן משאירים הדלת לא נעול, ואין אנו רוצים לאחר היציאה לקראתו אפילו בכדי לפתוח המנעול.
  8. 8 סעיף לג