Enjoying this page?

508 תקח דברים האסורים ביום טוב להכנת צלי ובו ג' סעיפים

תקח דברים האסורים ביום טוב להכנת צלי ובו ג' סעיפים:

א אין מלבנים את הרעפים ביום טוב כדי לאפות או לצלות עליהם אפילו אם אי אפשר לו לאפות ולצלות בענין אחר מפני שעל ידי הליבון הן מתחסמין (פירוש מתקשין ומתחזקין) ואפילו הן ישנים מכל מקום כל שעה שהן מתלבנים הן מתחזקין יותר והרי זה מתקן כלי ביו"ט (עיין סי' תצ"ה:)

ב הצולה דגים על גבי האסכלה הרי זה לא יחתוך חתיכת נייר כדי לשרותה במים וליתנה תחת הדג ע"ג האסכלה כדי שלא ישרף הדג וכן לא ישבור חתיכת חרס כדי ליתנה תחת הדג וכן לא יפצע את הקנה ליתן קרום שלו תחת הדג וכן אין פוצעין את הקנה לעשותו כמין שפוד לצלות בו לפי שכל שהוא עושה ומתקן דבר הראוי להשתמש בו הרי זה כמתקן כלי ביום טוב:

ג מותר לפצוע את האגוז במטלית ואין חוששין שמא  תקרע שאף אם תקרע הרי זה מקלקל ופטור מן התורה אלא אם כן קורע על מנת לתפור