Enjoying this page?

353 - שנג דיני זיזין ברשות הרבים ובו ה' סעיפים

שנג דיני זיזין ברשות הרבים ובו ה' סעיפים:

א שני בתים בשני צדי רשות הרבים והם של אדם אחד או של שנים <(א)> ועירבו יחד (ע"ד שיתבאר בסי' שע"ג בגזוזטראות) מותר לזרוק מזה לזה דרך מעלה מעשרה שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור.

ואם היה גג זה גבוה מגג זה אסור לזרוק מגג זה לגג זה בין מהגבוה להנמוך ובין מהנמוך להגבוה לפי שהזורק מגבוה לנמוך או להיפך צריך לאמן ידיו ושמא לא יוכל לאמן ידיו ויפול החפץ לרשות הרבים וישכח ויביאנו לרשות היחיד.

ולפיכך אם הם כלים הנשברים כשנופלים כגון כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהם מותר לזרקם מזה לזה שאם יפלו וישברו אין לחוש שמא יביא שבריהם לרשות היחיד ובמה שנפלו והונחו ברשות הרבים אין בזה איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים מן התורה הואיל ולא נתכוין לזרוק לרשות הרבים.

וכל זה כשרשות הרבים עוברת ביניהם אבל אם היתה כרמלית עוברת ביניהם מותר בכל ענין שלא גזרו גזרה זו בכרמלית משום שהיא גזרה לגזרה:

ב זיז דהיינו דף הבולט מן הכותל לרשות הרבים אם הוא למעלה מעשרה וחלון הבית פתוח לו מותר להשתמש עליו מן הבית דרך החלון מפני שהוא כחורי רשות היחיד וכמ"ש בסי' שמ"ה.

והוא שהחלון פתוח עליו בסמוך לו תוך [גובה י' טפחים] [שלשה] אבל אם אינו סמוך לו אינו נדון כחורי רשות היחיד וכרמלית הוא אם יש בו ד' על ד'.

ואם הזיז הוא למטה מעשרה מן הארץ כיון שהוא באויר רשות הרבים <(ב)> זכו בו רבים ואוסרים הם על בעל הבית להשתמש בו דרך חלונו אע"פ שהוא פתוח לו תוך שלשה בין שיש בו ד' על ד' בין שאין בו. והוא הדין אם הוא בולט לאויר כרמלית תוך עשרה לארץ:

ג אם היו ב' זיזין זה למטה מזה והם של ב' אנשים אע"פ ששניהם למעלה מעשרה אם יש בזיז העליון שלפני החלון רוחב ד' על ד' אסור להשתמש עליו בכלים ששבתו בתוך הבית מפני שהוא רשות בפני עצמו והזיז שתחתיו רשות אחרת ואוסרים זה על זה לענין כלים ששבתו בבית בלבד כדין שתי גגות או שתי חצרות של שני אנשים וכל כיוצא בהן שאין תשמישן תדיר כתשמיש הבית כמו שיתבאר בסי' שע"ב:

ד ואפילו אם זיז התחתון אין בו ד' אוסר הוא על העליון אם יש בו ד'.

אבל אם אין בעליון ד' וגם בתחתון אין ד' משתמש בשניהם ובכל הכותל עד עשרה טפחים התחתונים.

ואם התחתון יש בו ד' והעליון אין בו ד' אין משתמש בעליון אלא כנגד חלונו בלבד ששם הוא כחורי חלונו אבל בשאר הזיז שבשני צדדי החלון אסור להשתמש מפני זה הזיז שתחתיו שחלק רשות לעצמו שהרי יש בו ד' על ד':

ה כל זיז היוצא על אויר רשות הרבים שמותר להשתמש עליו - כשהוא משתמש אין נותנים עליו ואין נוטלים ממנו אלא כלי זכוכית וכלי חרס וכיוצא בהן שאם יפלו לרשות הרבים ישברו אבל שאר כלים אסורים שמא יפלו לרשות הרבים ויביאם אבל אם הוא יוצא על אויר כרמלית מותר בכל הכלים שלא גזרו גזרה זו בכרמלית ואפילו ברשות הרבים לא גזרו אלא בזיז וכיוצא בו שהוא יוצא לאויר אבל אם הוא דבר רחב כגג שהמשתמש עומד שם עם הכלי מותר להשתמש בו בכל הכלים