Enjoying this page?

300 - ש שיסדר שלחנו במוצאי שבת ובו ד' סעיפים

ש שיסדר שלחנו במוצאי שבת ובו ד' סעיפים:

א לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת בכל מיני סידור הנהוגים אצלו בעריכת השלחן לסעודה גמורה, אע"פ שעכשיו לא יאכל אלא כזית. הן מחמת שאין לו יותר הן מחמת שאינו תאב ליותר. מכל מקום יש לו לעשות הכנה בסידור השלחן כגון פריסת מפה וכיוצא בזה כמו לסעודה גמורה כדי ללוות את השבת ביציאתו דרך כבוד כמו בכניסתו כמו שנתבאר בסי' ר[ס]"ב:

ב ולכן יש נוהגים להרבות נרות במוצאי שבת יותר משאר לילות החול. ונוהגים ג"כ לומר פיוטים וזמירות אחר הבדלה ללות את השבת אחר שיצא, כדרך שמלוין את המלך אחר שיצא מן העיר:

ג וטוב לבשל בשר או דבר אחר במוצאי שבת לכבוד סעודה זו. ובזמננו שמאחרין כל כך סעודה ג' שאין יכולים לאכול במוצאי שבת - יכולים לקיים סעודה זו בפירות. 

(ואין צריך להקדים סעודה ג' בשביל שיאכלו סעודה זו כראוי - שסעודה זו אינה חובה כל כך אלא מצוה מן המובחר בלבד):

ד יש מהמדקדקים שהיה לו טלית (מיוחד) של מצוה מיוחדת לשבת ובכל מוצאי שבת היה קופלה כדי להתעסק במצוה מיד: