Enjoying this page?

283 - רפג למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבת ובו סעיף אחד

רפג למה אין מוציאין שני ספרי תורות בשבת ובו סעיף אחד:

א אף שתקנו הגאונים להוציא לכל יו"ט ספר שני לקרות בפרשת המוספים - בשבת לא תקנו כן. מפני שבפרשת מוסף השבת אין בה אלא ב' פסוקים בלבד ואין קורין בתורה פחות מג' פסוקים כמו שנתבאר בסי' קל"ז. 

ועוד, לפי שצריך להפטיר בנביא בכל שבת מענין הפרשה שקרא ממנה המפטיר, ואם יקרא במוסף שבת - יצטרך להפטיר מענין שבת, ויהיו כל ההפטרות של כל השנה בענין אחד. משא"כ כשקורא בפרשת השבוע יפטיר בכל שבת מענין אותה הפרשה: