Enjoying this page?

258 - רנח מותר להשים בערב שבת דבר קר על דבר חמה ובו סעיף אחד

רנח מותר להשים בערב שבת דבר קר על דבר חמה ובו סעיף אחד:

א מותר <(א)> להטמין מבעוד יום בין תבשיל חם בין תבשיל קר על גבי קדרה רותחת ואין זה כמטמין על גבי דבר המוסיף הבל שאסור אפילו מבעוד יום - לפי שאין הקדרה הרותחת נקרא מוסיף הבל שהרי חומה הולך ומתמעט: